1 de cada 4 barcelonins a l’atur fa més de 24 mesos que es troben en aquesta situació

atur
El 39,11% dels aturats registrats a la ciutat es troben a l’atur des de fa més d’un any

Barcelona ciutat registra la taxa d’atur més elevada entre les persones amb més formació, 9,55 punts percentuals per sobre de la mitjana de la Regió Metropolitana de Barcelona

La ciutat de Barcelona tanca el mes de febrer amb 79.093 persones aturades. Tot i que l’atur minvà en 209 persones respecte al mes anterior menys, la dada és del tot insostenible per la capital de Catalunya i la Regió Metropolitana de Barcelona-RMB (Comarques del Baix Llobregat, Barcelonès Nord, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental i els municipis de l’Hospitalet de Llobregat i Barcelona).

L’atur de llarga durada

A Barcelona ciutat el 39,11% de les persones aturades es troben en aquesta situació des de fa més d’un any i el 25,08% de les persones aturades ho estan des de fa més de 24 mesos. Val a dir que ambdues dades són inferiors a les mitjanes de la RMB però aquest fet no ens ha de fer perdre de vista que parlem d’unes taxes insostenibles que, a més, marquen tendència ascendent en la resta de territoris per ser la ciutat la capital de Catalunya, entre altres motius.

Més de la meitat de les persones aturades a Barcelona són dones

El 53,15% de les persones treballadores en situació d’atur són dones. Destaquem que l’atur entre les dones ha augmentat respecte al mes anterior en 0,21 punts percentuals.

Curiosament, a Barcelona observem que la taxa d’atur entre les dones estrangeres (46,32%) és una de les més elevades de la RMB, alhora que també registra un augment respecte al mes anterior de 00,32 punts percentuals. Tot i així, l’atur entre les persones estrangeres continua afectant més als homes que no pas a les dones de la ciutat.

 

L’atur entre la població treballadora més jove

L’atur colpeja especialment les persones menors de 35 anys, el que representa el 23,24% de la població aturada. Una dada encara més insostenible si tenim en compte que Barcelona registra un major percentatge de població jove entre els aturats de la ciutat que cap altre municipi o comarca de la Regió Metropolitana, trobant-se 0,71 punts percentuals per sobre de la mitjana de la regió.

 

L’atur entre els majors de 55 anys

El percentatge de persones majors de 55 anys respecte a la població aturada de la ciutat s’aproxima perillosament a l’equador del total d’aturats, el 40,74% de les persones aturades a Barcelona ciutat tenen més de 55 anys.

L’atur afecta un 98,71% més a les persones amb estudis secundaris que en aquelles que no tenen cap

Aquesta realitat ens mostra la precarietat i qualitat de l’oferta laboral de la ciutat.

En funció de la formació podem dir que majoritàriament les persones aturades tenen estudis generals (61,26%), seguides per aquells que disposen d’estudis secundaris (23,76%), els que disposen d’estudis primaris (14,67%) i, finalment, aquelles persones que no en tenen (0,31%).

Barcelona ciutat registra la taxa d’atur més elevada entre el més formats, trobant-se 9,55 punts percentuals per sobre de la mitjana de la Regió Metropolitana de Barcelona.

Gairebé la meitat dels demandants d’ocupació de la ciutat de Barcelona es troben en aquesta situació des de fa més d’un any.

La darrera ocupació dels demandants segons el sector d’activitat econòmica és,

 • Sector Serveis, genera el 78,72% de la demanda en funció de la darrera ocupació.
 • Sector de la Construcció, genera el 7,21% de la demanda.
 • Sector Indústria, genera el 7,98%.
 • Sector Agricultura, que genera el 0,46% de la demanda.

I finalment el 4,72% dels demandant d’ocupació són aquells que no han treballat amb anterioritat.

 

Valoració i propostes de la UGT de la Regió Metropolitana de Barcelona

Des de la UGT de la Regió Metropolitana de Barcelona no podem valorar les dades de l’atur que coneixem avui de manera positiva: iniciem l’any amb taxes d’atur insostenibles que assetgen especialment als col·lectius de joves i de majors de 55 anys molt per sobre de mitjanes europees.

Les dades no ens poden portar a engany: no estem millor que abans ni hem recuperat el que hem perdut amb les retallades i les reformes laborals imposades.

INDICADORS Gener’07 Gener’17

Si comparem les dades d’aquest mes amb les xifres anteriors a la crisi a Catalunya podem dir que:

 • Continuem amb més persones en situació d’atur.
 • Hi ha menys persones afiliades a la seguretat social.
 • Tenim més joves en situació d’atur.
 • Pràcticament s’ha igualat la contractació temporal, mentre que la indefinida ha caigut.
 • La temporalitat és més alta.
 • La cobertura de prestacions s’ha reduït.
 • Les persones registrades a l’atur que no cobren prestacions s’ha incrementat

Cinc anys després de la Reforma Laboral, l’ocupació és d’una precarietat sense precedents. Està en greu perill la sostenibilitat del sistema de pensions i tenim un nucli de treballadors i treballadores expulsats del sistema productiu. Per tot això, la UGT de la Regió Metropolitana de Barcelona reclamem la derogació immediata de les reformes laborals imposades; mesures actives urgents per fomentar el creixement econòmic i un nou model productiu que generi més ocupació i de qualitat; la persecució del frau en la utilització de la contractació temporal; l’increment del salari mínim interprofessional fins el 60% del salari mig, situant-lo en 1.000 euros; més recursos per a les polítiques actives d’ocupació i reforçar els serveis públics d’ocupació; garantir la cobertura social de les persones que ja han esgotat les prestacions per desocupació; i la reforma del sistema fiscal per generar més ingressos públics i recobrar l’equilibri pressupostari: lluitar contra l’economia submergida i el frau fiscal, gravar les transaccions financeres internacionals, crear nous impostos sobre grans fortunes i eliminar els paradisos fiscals

Així com reclamem una estratègia conjunta entre els agents econòmics i socials i Administracions dels territoris per fer front a una pobresa laboral cada vegada més angoixant.

Comments are closed.