231.778 persones registrades a les oficines de treball no cobren cap prestació ni subsidi per desocupació

atur
El mes de novembre finalitza amb 2.008 homes menys a l’atur, mentre hi ha 140 dones més aturades

El mes de novembre, l’atur se situa en 521.660 persones, 1.868 menys que el mes anterior. Aquesta xifra representa un descens d’un 0,36% respecte a l’octubre, i d’un 10,31% respecte al mateix període de l’any anterior, amb 59.992 persones menys en situació de desocupació.

A l’Estat espanyol, l’atur també s’ha reduït en 27.071 persones (-0,65%) respecte al mes anterior, i en 362.818 persones (-8,04%) respecte al mateix període de l’any anterior, situant-se aquest mes de novembre en 4.149.298 persones.

Per províncies, l’atur es redueix a Barcelona, en un 0,95% (382.969 persones en situació d’atur, 3.680 persones menys) i a Lleida, en un 1,07% (26.437 persones en situació d’atur, 285 persones menys). Pel contrari, l’atur s’incrementa a Girona, en un 3,21% (50.228 persones aturades, 1.560 persones més); i a Tarragona, en un 0,87% (62.026 persones en situació d’atur, 537 persones més). En comparació amb el mateix període de l’any anterior, les quatre províncies catalanes han experimentat una reducció de l’atur que oscil·la entre el 9,22% de Lleida i el 10,65% de Barcelona.

En relació als diferents grups de població, observem que aquest mes l’atur s’ha reduït entre els homes, amb 2.008 homes menys en situació d’atur (-0,82%), mentre que entre les dones, s’ha incrementat, amb 140 dones més aturades (+0,05%). Respecte a l’atur registrat del mes de novembre de l’any anterior, observem que aquest s’ha reduït: un 14,07% en el cas dels homes (39.937 aturats menys) i un 6,74% en el de les dones (20.055 dones aturades menys).

Pel que fa a la població treballadora més jove, el número de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes de novembre en 33.774 joves. Aquesta xifra representa descens respecte al mes anterior d’un 4,57%, amb 1.617 joves menys en situació d’atur, i un descens respecte al mes de novembre de l’any passat d’un 11,84%, amb 4.536 joves menys aturats.

La població estrangera, aquest mes registra un total de 104.003 persones en situació de desocupació, el que representa un increment mensual d’un 1,6% (1.594 persones més en situació d’atur), i un descens d’un 8,1% respecte al mateix període de l’any anterior. La població estrangera representa aquest mes de novembre el 19,94% del total de l’atur a Catalunya.

Aquest mes, l’atur s’ha reduït a tots els sectors a excepció dels serveis, on s’ha incrementat en un 0,47% i 1.665 persones més en situació d’atur. L’atur a l’agricultura es redueix en un 3,66% i 521 persones menys en situació d’atur, a la indústria, en un 1,35% i 913 persones menys en atur, en la construcció, en un 2,52% i 1.420 persones desocupades menys i entre les persones sense ocupació anterior, en un 2,11% i 679 persones menys aturades. Pel que fa a la variació interanual, l’atur s’ha reduït  a tots els sectors: en la construcció, en un 19,89% (13.621 persones menys), en la indústria, en un 15,49% (12.234 persones menys), en els serveis, en un 8,26%, (31.941 persones menys), en l’agricultura, en un 6,02% (879 persones menys) i entre les persones sens ocupació anterior, en un 4,01% (1.317 persones menys en situació d’atur).

En relació a la contractació, aquest novembre s’han signat un total de 232.979 contractes, 24.372 contractes menys que al mes anterior (-9,47%). La contractació s’ha reduït a totes les províncies: a Barcelona, amb 19.417 contractes menys signats que al mes anterior (-9,81%), a Girona, amb 3.437 contractes menys (-16,57%), a Tarragona, amb 1.236 contractes menys (-4,57%), i a Lleida,amb 282 contractes menys (-2,44%). Si comparem aquestes dades amb el mes d’octubre de l’any anterior, observem que la contractació s’ha incrementat un 18,25%, amb 35.952 contractes més.

S’han signat 28.644 contractes indefinits, 4.238 contractes menys que el mes anterior (-12,89%). Respecte el mes d’octubre de l’any anterior, aquesta s’ha incrementat en un 18,98% (+4.569 contractes). La contractació indefinida representa el 12,29% del total de la contractació d’aquest mes.

Pel que fa a la contractació temporal, s’han signat 204.335 contractes, 20.134 menys que el mes anterior, amb un descens d’un 8,97%, i un increment d’un 18,15% respecte al mateix mes de l’any passat (+31.383 contractes). El 87,71% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal, el 79,07% de la contractació ha estat del sector serveis (184.221 contractes) i el 68,95% del total de la contractació del mes d’octubre ha estat temporal i del sector serveis (160.645 contractes).

En relació a l’afiliació a la Seguretat Social, al mes de novembre hi havia 3.061.878 persones afiliades, xifra que representa un increment de 2.576 persones afiliades (+0,08%) respecte al mes d’octubre, i 106.872 persones més (+3,62%) respecte al mateix període de l’any anterior.

Sobre el nivell de protecció de les persones en situació de desocupació, la taxa de cobertura a Catalunya està en el 55,73%. En aquest sentit, 231.778 de les persones registrades a les oficines de treball, el 44,27%, no cobren prestació o subsidi per desocupació.

Les persones que cobren una prestació assistencial, la renda activa d’inserció o el programa d’activació per a l’ocupació arriba aquest mes al 54,63% del total de les persones que reben una prestació, és a dir, 159.384 persones amb dret reben una prestació mitjana de 426 euros.

Així mateix, 391.162 persones en situació d’atur registrades a les oficines de treball del SOC cobren una prestació màxima de 426€ o no cobren res. Aquesta xifra representa el 74,72% del total de l’atur registrat.

 

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

La UGT de Catalunya no pot valorar positivament les dades de l’atur d’aquest mes de novembre. Tot i la lleugera reducció del nombre de persones en situació de desocupació, ens preocupa l’increment de l’atur entre les dones i les persones immigrants, així com la caiguda de la contractació, tant la indefinida com la temporal.

Destaquem també l’increment de l’atur en els serveis, en 1.617 persones i la caiguda de la contractació en aquest sector, amb 24.214 contractes menys que el mes anterior, la qual cosa ens indica que tot i el moviment en el comerç que s’ha produït en els darrers dies del mes amb ofertes i campanyes importades d’altres països amb l’objectiu d’incrementar el consum, no ha suposat una reducció de l’atur ni un increment de la contractació.

Continuem denunciant l’aparició d’un nou mercat de treball més precari, amb contractes més temporals, de menys durada i amb salaris més baixos, i continuem denunciant l’increment de la vulnerabilitat de les persones que es troben en situació de desocupació, de les quals, gairebé el 75% han de subsistir amb uns ingressos inferiors a 426 € o sense ingressos procedents de les prestacions per desocupació.

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya reclamem:

  • Derogar de manera immediata les reformes laborals imposades pel govern i la recuperació de tots els drets perduts per part de les persones treballadores.
  • Adoptar mesures reals adreçades principalment a les persones, que continuen patint la crisi i que cada vegada es troben en una situació més vulnerable.
  • Desenvolupar polítiques que fomentin la creació d’ocupació estable i de qualitat i la millora de les condicions de treball per evitar la precarització del nostre mercat de treball.
  • Situar el salari mínim interprofessional al mateix nivell que l’europeu: 1.000 euros.
  • Incrementar la inversió en les polítiques actives d’ocupació: l’orientació, la formació, la intermediació pública, així com reforçar i millorar els serveis públics d’ocupació amb més recursos econòmics, materials i humans, amb l’objectiu de millorar la seva qualitat i eficàcia, per tal d’oferir ofertes de treball i formació adequades a cada persona en situació de desocupació.
  • Desenvolupar polítiques actives d’ocupació de qualitat dirigides als col·lectius més castigats per la crisi: les persones en situació d’atur de llarga durada que ja han esgotat la seva prestació per desocupació, els joves amb baixa qualificació professional, les persones majors de 45 anys o aquelles que provenen de sectors en crisi.
  • Garantir la cobertura social de les persones treballadores que ja no cobren prestacions per desocupació i adoptar mesures adreçades principalment a aquestes persones que es troben en major grau de vulnerabilitat.
  • Aprofundir en la reforma del sistema fiscal amb l’objectiu de generar més ingressos públics i recobrar l’equilibri pressupostari: eliminar els paradisos fiscals, lluitar contra el frau fiscal, gravar les transaccions financeres internacionals i crear nous impostos sobre grans fortunes.

Comments are closed.