334.147 aturats (el 74% del total) cobren una prestació màxima de 426 euros o no cobren res

Aquest mes de juliol el 72,54% de la contractació ha estat temporal i al sector serveis (218.243 contractes)

  • Ens preocupa el baix ritme de reducció de l’atur entre les dones

Com era d’esperar al mes de juliol, l’atur a Catalunya s’ha reduït, concretament en 9.044 persones, situant-se en 441.016 el número de persones que es troben en situació d’atur registrades a les oficines del SOC. Aquesta xifra representa un descens d’un 2,01% respecte al més anterior, i d’un 12,11% respecte al mateix període de l’any anterior, amb 60.769 persones menys en situació de desocupació.

A l’Estat espanyol l’atur s’ha reduït en 83.993 persones (-2,23%) respecte al mes de juny, i en 363.215 persones (-8,98%) respecte al mateix període de l’any anterior, i se situa en3.683.061 persones.

Aquest mes novament totes les províncies catalanes han reduït el número de persones en situació d’atur respecte a l’anterior. A Barcelona l’atur s’ha reduït en un 1,66% (332.364 persones en situació d’atur, 5.615 persones menys que al mes anterior); Girona, en un 3,09% (38.103 persones aturades, 1.215 persones menys); Lleida, en un 3,70% (20.774 persones en situació d’atur, 799 menys), i Tarragona, en un 2,76% (49.775 persones en situació d’atur, 1.415 menys). Comparant amb el mateix període de ara fa un any, totes les províncies han experimentat una reducció de l’atur que oscil·la entre el 10,93% de Lleida i el 12,99% de Tarragona.

En relació als diferents grups de població, observem que l’atur s’ha reduït fonamentalment entre els homes, amb un descens del 3,64% (7.433 homes menys en situació d’atur que al mes anterior). Entre les dones la reducció de l’atur ha estat d’un 0,66% (1.611 dones menys). Si comparem l’atur registrat d’aquest mes amb el mateix període de l’any anterior, observem que s’ha reduït un 15,32% entre els homes i un 9,34% entre les dones.

Pel que fa a la població treballadora més jove, el número de persones en situació d’atur menors de 25 anys s’ha situat aquest mes de juliol en 25.755 joves. Aquesta xifra representa una reducció respecte al mes anterior d’un 6,17%, amb 1.693 joves menys en situació d’atur, i un descens respecte al mes de juliol de l’any anterior d’un 10,72%, amb 3.094 joves menys desocupats.

Pel que fa a la població estrangera aquest mes registra un total de 82.921 persones en situació de desocupació, el que representa una reducció d’un 5,3% respecte al mes anterior, i un descens d’un 16,9% respecte al mateix període de l’any anterior. La població estrangera representa aquest mes de juliol el 18,80% del total de l’atur a Catalunya.

Aquest mes, l’atur s’ha reduït a tots els sectors: un 4,77% entre les persones sense ocupació anterior (-1.474 persones aturades), un 3,70% a l’agricultura (-405 persones en situació d’atur), un 3,51% a la construcció (-1.664 persones en situació d’atur), un 2,74% a la indústria (-1.584 persones), i un 1,29% als serveis (-3.917 persones aturades). Pel que fa a la variació interanual, l’atur també s’ha reduït en la construcció, en un 20,38% (11.725 persones menys), en la indústria, en un  16,32% (10.960 persones menys), en l’agricultura, en un 13,62% (1.663 persones menys), en els serveis, en un 10,28% (34.276 persones menys) i entre les persones sense ocupació anterior, en un 6,80% (2.145 persones menys en situació d’atur).

En relació a la contractació, s’han signat un total de 300.852 contractes, 3.961 contractes més que al mes anterior (+1,33%) i 39.170 contractes més que ara fa un any (+14,97%). La contractació s’ha incrementat a Barcelona, on s’han signat 2.247 contractes més que al mes anterior (+1,06%), i a Girona, amb 2.133 contractes més (+6,66%). Per contra, la contractació s’ha reduït a Lleida, amb 347 contractes menys (-1,59%), i a Tarragona, amb 72 contractes menys (-0,23%). Respecte l’any anterior, Barcelona incrementa la contractació en un 15,13%, amb 28.088 contractes més, Girona en un 17,37%, amb 5.054 contractes més, Lleida en un 10,98%, amb 2.123 contractes més i Tarragona en un 14,14%, amb 3.905 contractes més.

La contractació indefinida s’ha reduït un 7,10% respecte al mes anterior

(-2.386 contractes indefinits), i s’ha incrementat un 17,38% respecte el mateix mes de l’any anterior (+4.621 contractes indefinits). Aquest mes de juliol, la contractació indefinida representa el 10,38% del total de la contractació.

Per contra, la contractació temporal ha crescut un 2,41% respecte al mes de  juny (+6.347 contractes temporals) i un 14,70% respecte al mateix mes de l’any passat (+34.549 contractes temporals). El 89,62% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal.

La contractació s’ha incrementat als serveis, amb 2.997 contractes més (+1,24%), a la construcció, amb 885 contractes més (+7,76%) i a la indústria, amb 746 contractes més (+2,11%). Per contra, s’ha reduït a l’agricultura, amb 667 contractes menys (-7,22%).

Aquest mes de juliol, el 81,08% de la contractació ha estat del sector serveis i el 72,54% del total de la contractació ha estat temporal i del sector serveis (218.243 contractes).

Pel que fa a l’afiliació a la Seguretat Social, a Catalunya al mes de juliol hi havia 3.222.644 persones afiliades, xifra que representa un increment de 26.197 persones afiliades (+0,82%) respecte al mes de juny, i 114.214 persones més (+3,67%) respecte al mateix període de l’any anterior.

Sobre el nivell de protecció de les persones en situació de desocupació, la taxa de cobertura a Catalunya està en el 55,67%: 199.511 de les persones registrades a les oficines de treball, el 44,33%, no cobren prestació o subsidi per desocupació.

Les persones que cobren una prestació assistencial, la renda activa d’inserció o el programa d’activació per a l’ocupació arriba aquest mes al 53,74% del total de les persones que reben una prestació, és a dir, 134.636 amb dret reben una prestació mitjana de 426 euros.

Així mateix, 334.147 persones en situació d’atur registrades a les oficines de treball del SOC cobren una prestació màxima de 426 euros o no cobren res. Aquesta xifra representa el 74,24% del total de l’atur registrat.

 

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Des de la UGT de Catalunya insistim que les dades que hem conegut avui són conseqüència de l’estacionalitat de l’ocupació que es crea habitualment durant els mesos d’estiu.

Tot i que s’ha reduït l’atur, i s’ha incrementat l’afiliació a la seguretat social, no podem perdre de vista la reducció de la contractació indefinida i l’increment de la contractació temporal, que agreuja més la situació de precarietat del nostre mercat de treball.

Per una altra banda, volem posar l’atenció al fet que el 82,19% de la reducció de l’atur d’aquest mes es deu a la reducció de l’atur entre els homes, que s’ha  reduït en 7.433 homes, mentre que entre el gènere femení aquesta reducció ha estat de 1.611 dones.

També destaquem que el 43,31% de la reducció de l’atur ha estat al sector serveis i que el 72,54% de la contractació d’aquest mes ha estat del sector serveis i temporal.

Continuem alertant també de les condicions laborals lligades a aquesta contractació que s’està generant al nostre país: contractes temporals, amb salaris més baixos, jornades parcials i contractes de curta durada.

Per una altra banda, més del 55% de les persones en situació d’atur registrades a les Oficines de Treball continuen sense rebre prestacions per desocupació, ni contributives ni assistencials, i gairebé el 75% té uns ingressos inferiors a 426 euros o no cobren res.

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya no podem fer una valoració positiva de les dades de l’atur d’aquest mes de juliol, i continuem reclamant:

  • Derogar de manera immediata de les darreres reformes laboral imposades, injustes, inútils i ineficaces i amb conseqüències nefastes per a les persones treballadores ocupades, per a les persones treballadores en situació d’atur i per a les persones en situació de més vulnerabilitat.
  • Impulsar mesures actives urgents per a la creació d’ocupació estable i de qualitat,més enllà de l’ocupació precària, temporal, de curta durada i baixos salaris que s’està generant en l’actualitat.
  • Incrementar les mesures de control de la contractació i invertir recursos al Cos superior d’inspectors de Treball i Seguretat Social per tal de lluitar contra el frau en la contractació.
  • Impulsar una política salarial que garanteixi la capacitat adquisitiva de les persones treballadores mitjançant l’augment salarial, i situar el salari mínim interprofessional al mateix nivell que l’europeu: 1.000 euros.
  • Destinar més recursos a les polítiques actives d’ocupació, per a fer front la situació d’atur de les persones treballadores del nostre país, incrementant les partides pressupostàries destinades a l’orientació, la qualificació professional, a l’acompanyament a la inserció al mercat de treball i a la millora dels serveis públics d’ocupació.
  • Reforçar els serveis públics d’ocupació amb més personal orientador, i millorar la  intermediació pública en el mercat de treball, garantint la gratuïtat d’aquestes actuacions i del conjunt de les polítiques actives d’ocupació, per a totes les persones.
  • Garantir la cobertura social de les persones que ja han esgotat les prestacions per desocupació, adoptant mesures adreçades principalment a aquestes persones que es troben en major grau de vulnerabilitat, amb polítiques actives d’ocupació que combinin formació i contractació.
  • Reformar el sistema fiscal, amb l’objectiu de generar més ingressos públics i recobrar l’equilibri pressupostari: lluitar contra l’economia submergida i el frau fiscal, gravar les transaccions financeres internacionals, crear nous impostos sobre grans fortunes i eliminar els paradisos fiscals.

Comments are closed.