65 propostes per una recaptació municipal més justa

Amb motiu de eleccions municipals del 26 de maig, la Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària -de la qual forma part la UGT de Catalunya- ha presentat aquest matí l’informe ’65 propostes per una recaptació municipal més justa’. Una actualització de l’Informe sobre propostes per a una fiscalitat més equitativa en l’àmbit local.

En total, un conjunt de 65 mesures -22 més que el passat informe- que busquen reivindicar el paper dels municipis en la configuració de polítiques fiscals. Malgrat ser l’administració amb menys capacitat de regulació i que depèn en gran mesura de les transferències de l’Estat i les Comunitats Autònomes, el cert és que existeixen marges des d’on definir una política fiscal municipal concreta: establint un tipus impositiu o un altre en el marc de les lleis que regulen la hisenda local, definint bonificacions per a determinats supòsits o col·lectius, instituint tributs propis, taxes o preus públics dins la llei, o prioritzant una partida o altra a través de la despesa del pressupost municipal. En qualsevol cas, totes aquestes mesuren han d’anar acompanyades d’una progressiva transferència de poder municipal en la recaptació d’impostos, dotant els municipis de les eines suficients per definir la seva política impositiva. Així, per exemple, l’informe aposta per transferir completament als ajuntaments la recaptació de l’Impost sobre Estades Turístiques -un impost autonòmic creat per la Generalitat de Catalunya-, transferir completament la recaptació de l’Impost sobre Habitatges Buits, o assegurar la participació dels municipis de més de 20.000 habitants en els impostos estatals.

L’objectiu de les mesures és buscar com racionalitzar la recaptació d’impostos d’acord amb els criteris de justícia, cura del medi ambient i solidaritat. En aquesta línia, per exemple, l’informe presenta un seguit de reflexions entorn l’Impost sobre béns immobles (IBI) i un conjunt de mesures que persegueixen aquests objectius. Sent aquest l’impost municipal més important des del punt de vista de la seva recaptació, l’informe aposta per revisar els valors cadastrals dels municipis cada 8 anys, per tal que no hi hagi un desajust entre ells. Avui, l’actualització del valor cadastral no es fa alhora a tots els municipis i permet que hi hagi persones que paguin menys IBI pel fet de ser propietàries d’un immoble ubicat en un municipi que no ha revisat els valors cadastrals durant molt de temps. Seguint aquest cas, l’informe aposta per augmentar la progressivitat de l’impost i introduir mecanismes i ajuts, a través de bonificacions, en aquells casos de famílies en risc d’exclusió social, o en casos de desocupació, o que cobrin prestacions inferiors al salari mínim interprofessional. Per altra banda, l’informe busca desincentivar els pisos buits, exigint un recàrrec del 50% sobre els pisos que portin més d’un any en desús. I finalment, aposta per introduir bonificacions de l’IBI als immobles destinats a lloguer social o que afavoreixin l’eficiència energètica d’aquests.

Seguint en aquesta línia, l’informe apunta en adaptar la recaptació de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) dins del marc que permet la Llei d’Hisendes Locals, multiplicant per 2 la quota per a vehicles molt contaminants progressivament, o aplicant una bonificació del 75% per tal de motivar el canvi a vehicles elèctrics o híbrids.

També s’insta a destinar més recursos personals i financers a inspeccions que controlin les activitats econòmiques dins el municipi, per tal de lluitar contra el frau en l’impost sobre l’activitat econòmica (IAE) -l’Ajuntament de Sabadell ha estat pioner en aquesta persecució, detectant grans empreses que declaraven una superfície inferior a la real. De la mateixa manera, l’informe opta per bonificar l’emprenedoria responsable o a empreses que creïn llocs de treball amb contracte indefinit o que tinguin en compte l’equitat de gènere, etc. L’informe proposa mesures similars en altres impostos, com l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) o l’Impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana (IVTNU).

En tots els casos, s’advoca per un control democràtic dels pressupostos, mesures de transparència i també garantir la no col·laboració amb l’elusió fiscal i el frau fiscal, seguint la campanya de la Plataforma per una fiscalitat justa, social i solidària, Zones Lliures de Paradisos Fiscals, que ja compta amb 30 municipis adherits a Catalunya i 80 arreu de l’estat.

Podeu consultar l’informe en aquest enllaç.

 

Comments are closed.