837 dones van patir l’any passat una malaltia professional amb baixa, principalment un trastorn musculoesquelètic, enfront de 725 homes

malalties-professionals-web-2
La UGT de Catalunya demana avançar més enllà de l’actual cultura de la prevenció masculinitzada, que emfatitza sobre els accidents de treball, i que la prevenció a les empreses contempli tots els llocs de treball, tots els riscos (seguretat, higiènics, ergonòmics i psicosocials) i tots els danys (accidents i malalties professionals)

Les dones a l’actual mercat laboral pateixen unes condicions de treball pitjors que els homes: més economia submergida, més temporalitat, més contractes a temps parcial, més inseguretat en el manteniment del lloc de treball, feines i tasques poc qualificades i allunyades de responsabilitats com a conseqüència del sostre de vidre, més responsabilitat cap a la cura i atenció d’altres persones i una evident segregació de llocs de treballs segons el gènere.

Donada aquesta segregació laboral, homes i dones estan exposats a riscos diferents. Els homes tenen més riscos físics (soroll, exposició a productes tòxics, manipulació manual de càrregues, etc.) i, per tant, s’accidenten més, mentre que les dones estan sotmeses a més treballs manuals amb postures forçades, moviments repetitius i un entorn psicosocial més advers (com, per exemple, més inseguretat en el manteniment del lloc de treball; més exigències quant a agilitat, velocitat, atenció i precisió; estrès per acumulació de tasques; monotonia; sedentarisme, i poques oportunitats de creativitat als llocs de treball).

Les dades de sinistralitat laboral ens mostren que l’any passat a Catalunya 61.106 homes van patir accidents amb baixa, enfront dels 28.089 accidents laborals patits per dones. En canvi, el registre de malalties professionals indica que el 2016, 837 dones van patir una malaltia professional amb baixa, envers 725 homes, i que principalment es tracta d’un trastorn musculoesquelètic produït per moviments repetitius i postures forçades. Tanmateix, cal recordar que a Espanya i Catalunya patim una infradeclaració de les malalties professionals i el nostre sindicat considera que aquestes xifres són només una part ínfima de la realitat.

Per tot això, des de la UGT de Catalunya, exigim polítiques de prevenció, incloent específicament un compromís d’integrar el gènere als procediments pertinents, per millorar la salut de les dones i també dels homes, atenent a la seva especificitat i reclamem:

  • Igualtat en les condicions laborals entre homes i dones.
  • Evitar idees preconcebudes sobre els riscos i qui es troba en situació de risc, per tal d’evitar biaixos per gènere a l’hora de prioritzar riscos, classificant-los en alts, moderat o baixos.
  • Realitzar les avaluacions de riscos i la planificació preventiva tenint presents les diferències fisiològiques, antropomètriques, hormonals i socials entre homes i dones. Fer les avaluacions ergonòmiques relatives a la carga física (manipulació manual de càrregues, postures forçades, moviments repetitius, etc.) de forma individual per tal de fer una veritable prevenció de qualitat.
  • Més participació de les dones en la presa de decisions i en l’aplicació de mesures preventives, com ara el disseny dels llocs de treball.
  • Proporcionar formació i informació sobre qüestions de gènere en relació als riscos per la seguretat i la salut a les persones involucrades a la gestió de la salut laboral (direcció de l’empresa, delegats de prevenció, tècnics de prevenció, supervisors, etc.).
  • Vetllar perquè la vigilància de la salut, sovint realitzada de manera indiscriminada entre dones i homes, atès que l’avaluació de riscos no sol portar incorporat l’enfocament de gènere, sigui específica i individual, que tingui en compte especialment els aspectes de gènere.
  • Protegir les persones treballadores, tant les dones com els homes, dels perills a la seva salut reproductiva abans de l’embaràs i la lactància.
  • Considerar les diferències de mida de totes les persones treballadores a l’hora  d’escollir els elements de seguretat i els equips de protecció individual conforme a totes les necessitats individuals.

En conclusió, hem d’avançar més enllà de l’actual cultura de la prevenció masculinitzada, que emfatitza sobre els riscos de seguretat i els accidents de treball, fent que la prevenció a les empreses contempli tots els llocs de treball, tots els riscos (seguretat, higiènics, ergonòmics i psicosocials) i tots els danys (accidents de treball, malalties professionals i malalties relacionades amb el treball).

Comments are closed.