Actualitzem el manual de les 4 lleis bàsiques del mercat laboral per a delegats sindicals

Aquest manual recull les darreres versions de l’Estatut dels treballadors, Llei orgànica de llibertad sindical, Llei de prevenció de riscos laborals i la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social.

Comments are closed.