Admès a tràmit el recursos de la UGT contra la retallada salarial als empleats públics

mani8j

La Federació de Serveis Públics de la UGT va presentar el passat 25 de juny dos recursos contenciosos- administratius a l’Audiència Nacional, continuant així el camí emprés cap a un intent de revocar el Decret Llei 8/2010 que suposa un greuge sense precedents cap els empleats públics d’aquest país.

La UGT va presentar el recurs en l’acte administratiu de la Mesa General de Negociació del passat 22 de maig, on es va comunicar verbalment als sindicats de la Funció  Pública la retallada d’un 5% de mitjana als salaris públics i que va suposar la ruptura de l’Acord de Funció Pública en el marc del Diàleg Social 2010-2012.

La UGT va presentar, a més, un recurs contenciós-administratiu en contra la resolució de la instrucció de les nòmines. Recordem que amb la finalitat de facilitar la confecció de les mateixes, per Resolució de 25 de maig de 2010, la secretaria d’Estat d’Hisenda, i Pressupostos va dictar instruccions en relació a les nòmines de funcionaris inclosos en l’àmbit d’aplicació de la llei 30/1984 de 2 d’agost, en els terminis de la Disposició Final Quarta de la llei 7/2007, de 2 d’abril, del Estatut Basic de l’Empleat Públic, actualitzats amb efecte 1 de juny de 2010 les quanties de les retribucions.

El defensor del Pueblo, Enrique Múgica, comunica que ha iniciat l’estudi de la sol·licitud que les Federacions Estatals de Serveis Públics (FSP), de Transports (TCM), de Serveis  (FES) i d’Ensenyament (FETE) d’ UGT van presentar el passat 21 de juny al Defensor demanant la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat del Decret Llei 8/2010

La UGT considera intolerable l’atac de la patronal contra els serveis públics i els empleats públics.

La CEOE va remetre ahir dia 15 de juliol al Govern un document amb propostes desmesurades com, reduir el nombre de funcionaris, privatitzar empreses autonòmiques i estatals, així com la privatització de serveis públics.
De la mateixa manera insisteix en la reducció de les despeses dels  treballadors i treballadores, prescindir d’empleats públics menys productius i reduir les remuneracions de productivitat. En definitiva,  volen  continuar gaudint dels seus beneficis i que la crisi la paguin els treballadors i les treballadores. 

 

Comments are closed.