Quota zero

Condicions generals de la quota Zero

A causa de la situació de crisi actual, s’estableix la quota zero dins la nostra organització per a persones tant ja afiliades com per a nous afiliats sense cap tipus d’ingressos.

La situació d’afiliat amb quota zero té una vigència d’un any. Al final d’aquest període només es prorrogarà si es presenta la documentació que certifiqui que la situació persisteix. En cas contrari, passarà automàticament a situació d’afiliat amb quota d’assalariat.

En el cas d’afiliats que passen a quota zero, la seva antiguitat queda congelada al període cotitzat abans de l’aplicació d’aquesta quota. Per a nous afiliats no es genera antiguitat.

Qui pot ser beneficiari de la quota zero?

Qualsevol persona en edat de treballar, afiliat o no a la UGT que estigui a l’atur i no rebi cap ajut o prestació de cap tipus.

Documents a presentar

1. Imprès de sol·licitud d’aplicació quota zero.

2. Certificat de demanda d’ocupació (SOC/INEM), que especifiqui que no és perceptor de prestacions d’aturat/ada.

3. Certificat que acrediti no ser perceptor de cap prestació econòmica de la Seguretat Social. Per sol·licitar aquest certificat es pot utilitzar el formulari de “Certificat de la Seguretat Social de no ser perceptor de prestacions” que trobeu en aquest enllaç. Una vegada emplenat i signat el formulari es pot enviar per correu ordinari, o bé presentar-lo en qualsevol dels centres d’atenció i informació de la Seguretat Social on tramitaran l’emissió del certificat.

També es pot obtenir personant-se a qualsevol oficina de l’INSS, i sol·licitant-lo directament.

Les adreces de les oficines de l´INSS es troben a la següent direcció.

4. Full d’afiliació: és imprescindible tant per a persones ja afiliades com per a nous afiliats. No es tramitaran sol·licituds d’aplicació de quota zero que no vinguin acompanyades del full d’afiliació signat amb les següents dades:
– dades personals del afiliat (DNI/NIE, nom i cognoms, adreça postal i adreça electrònica)
– dades bancàries de l’afiliat

5. Full SEPA: amb signatura i dades IBAN. És necessària per normativa tant per a noves afiliacions com per a canvis de dades bancàries.

Tramitació:

Aquests documents es faran arribar a qualsevol seu de la UGT de Catalunya per la seva tramitació i aprovació si escau.

Per a qualsevol informació o aclariment: 93 304 68 19