Aquest matí s’ha signat l’acord a Correus que desbloqueja el conflicte al servei postal públic

Aquest matí, els sindicats amb representació a Correus han signat un acord que desbloqueja el conflicte al servei públic postal. L’acord recull millores de les condicions laborals, salarials i drets.

La UGT valora com a molt positives les mobilitzacions i vaga general del dia 30 a Correus perquè, finalment avui 19 de desembre, s’ha aconseguit un bon acord, que contempla la majoria de les principals reivindicacions plantejades pel nostre sindicat a la mesa de negociació.

Punts principals de l’acord 

  • Retribucions

Recull pel sector de Correus íntegrament l’acord Administració – Sindicats signat a la Mesa de Funció Pública, que inclou:

Per a l’any 2018:

Per al personal laboral: increment de l’1,50% des de l’1 de gener, més un 0,25% amb efectes des d’1 de juliol en tots els conceptes retributius (fixos i variables).

Personal funcionari: increment que ja es va abonar en el salari fix 1,50 + 0,25%.

Increment amb el mateix percentatge en tots els complements variables.

Increment del 0,20% de fons addicionals en el Complement d’Ocupació per al personal laboral i en el Complement Específic per a funcionaris.

L’abonament d’aquestes quanties es farà en la nòmina de febrer de 2019.

Per als anys 2019 i 2020, que requeriran la corresponent recepció en els Pressupostos Generals de l’Estat, l’increment serà:

2019: un fix del 2,25% més el 0,25 vinculat al PIB.

2020: un fix del 2% més l’1% vinculat al PIB i en el cas que es compleixi l’objectiu d’estabilitat (dèficit públic) l’any 2020, s’afegirà en el 2021 un increment addicional del 0,55% aquest any.

Fons addicionals: 0,25 per al 2019 i el 0,30% per a 2020 de la massa salarial.

  • Ocupació

Oferta d’ocupació: 8.055 llocs en dos anys:

1.869 llocs el 2017, 1.612 llocs el 2018 i 4.574 llocs dels processos d’estabilització d’ocupació.

3.600 – 4.000 llocs de les taxes de reposició que prevegin els PGE per a 2019 i 2020.

  • Cicle d’ocupació

Correus ha introduït reivindicacions que la UGT fa temps que ha plantejat per a la regulació de les rotacions, i es garanteix que no hi haurà rotació fins que no es tingui treballat un mes efectiu, i que no es puguin adjudicar a personal idoni els contractes per interinitat, la supressió dels contractes de fix – discontinu, la reducció de la contractació a temps parcial i la cerca de fórmules alternatives a aquest tipus de contractació per a millorar la qualitat de l’ocupació.

També s’han inclòs en aquest punt la reformulació de les causes d’indisponibilitat i abordar sistemes que evitin que s’esgotin les bosses.

  • Promoció i provisió de llocs

Promoció interna del personal funcionari.

A1. Cos Superior Postal i Telecomunicació: 20 places.

A2. Cos de Gestió Postal i de Telecomunicació: 50 places

C1. Cos Executiu Postal i de Telecomunicació: 300 places

C2. Cos d’Auxiliars Postals i de Telecomunicació Classificació i Repartiment: 25 places

Desprovisionalització de llocs de 1600 – 1800 Prefectures Intermèdies en el primer trimestre de 2019.

Millora dels sistemes de provisió de les prefectures intermèdies, tant en l’accés a bosses de substituts com en la provisió definitiva.

  • Jornades

Treballar el dissabte és considerat com a jornada especial i s’ha de cobrir amb personal voluntari i amb una retribució de 7,75 € l’hora. Aquest plus s’aplicarà una vegada que es defineixin els criteris de la bossa de voluntaris, al llarg del primer semestre de 2019.

La consideració de treballar el dissabte com a jornada especial és una reivindicació de la UGT des de la negociació del II Conveni i que en el III Conveni es va concretar en la supressió de la jornada en dissabte per al repartiment ordinari.

  • Despenalització del CPA i els trams

En els supòsits que la situació d’incapacitat temporal impliqui una intervenció quirúrgica (tractaments inclosos en la cartera bàsica de serveis del Sistema Nacional de Salut o, si és el cas, en les carteres de servei de les comunitats autònomes) o hospitalització, tractaments de radioteràpia o quimioteràpia i anàlegs, així com els que s’iniciïn durant l’estat de gestació, les retribucions a percebre des de l’inici d’aquesta situació equivaldran igualment a les retribucions que s’estiguessin percebent en el mes anterior al de la incapacitat.

Despenalització total en les retribucions en el cas que l’absentisme l’any 2019 baixi del 4% i la creació d’un grup de treball que estudiï les causes de l’absentisme. Amb aquesta mesura, la UGT ha aconseguit, després de la millora introduïda al III Conveni de 2011, baixar la penalització del CPA i trams, una de les reivindicacions històriques per a reduir les penalitzacions abusives i desmesurades que es van introduir al II Conveni.

La UGT ha aconseguit també introduir la jubilació parcial anticipada amb el contracte de relleu per al personal laboral, una altra de les reivindicacions històriques que hem reclamat des de l’any 2000.

  • Pla d’igualtat

Elaboració d’un nou Pla d’Igualtat per a l’actualització dels permisos legals que possibiliti l’aplicació efectiva del principi d’igualtat de tracte i no discriminació, que es posarà en marxa el primer semestre de 2019.

Comments are closed.