Atur desembre 2011: La reforma laboral i les retallades no generen ocupació retarden la recuperació

1 de cada 4 persones desocupades no rep cap tipus de prestació
Catalunya i Barcelona, líders en atur al mes de març
Catalunya continua la seva escalada particular i ja té més persones registrades a les llistes de l’atur que mai. Aquest mes ha estat la comunitat autònoma que ha registrat més persones noves a l’atur. Durant aquest mes de març, ha registrat un increment de 8.658 persones desocupades, situant la xifra de persones inscrites a les llistes de l’atur en 611.269, el que representa un increment d’un 1,20% respecte l’any anterior. El que semblava impossible està succeint, aquest any estem pitjor situació que l’any anterior.
Per províncies, respecte al mes anterior, Barcelona és la província on l’atur ha crescut més, concretament un 1,68%, seguida de Tarragona amb un increment d’un 1,19%, mentre que  a Girona i Lleida l’atur ha crescut de forma més sensible. En xifres absolutes, Barcelona ha estat la província de l’Estat que ha registrat més noves persones desocupades.
Respecte el mes anterior, l’atur entre els homes s’han incrementat un 1,36%, mentre que entre les dones ha crescut un 1,52%. Això es degut a que el sector que més ha patit aquest increment ha estat el de serveis, que acumula el 58% del total de noves persones desocupades. Hem de ressenyar que respecte a l’any anterior, mentre que els homes desocupats han disminuït un 0,49%, les dones desocupades s’han incrementat en un 3,35%.
Pel que fa a les persones joves, una vegada més han patit un increment per sobre de la mitjana i han augmentat un 5,17%, respecte al mes anterior. Entre les persones immigrants desocupades (141.854), l’atur s’ha incrementat en un 4,7% respecte al mateix mes de l’any anterior.
Segueix la mateixa tendència contractual: més temporals i menys indefinits
Pel que fa la contractació, s’han realitzat 178.035 nous contractes, 704 contractes més que al març de l’any passat. Tot i aquest mínim increment, seguim amb la mateixa tendència, menys indefinits i més temporals. De la totalitat de contractes signats aquest mes, un 13,08% han estat indefinits, un percentatge inferior que al registrat l’any passat (14,69%). Respecte a la contractació acumulada, s’han realitzat un 3,67% més de contractes respecte al mateix període de l’any anterior, però el contractes indefinits continuen disminuint.
El nivell de cobertura a Catalunya es troba sota mínims
El nivell de cobertura a Catalunya segueix en un nivell alarmant i aquest mes ha tingut un descens important. Concretament, només el 41,4% de persones desocupades rep la prestació contributiva, mentre que el nivell de cobertura total se situa en un 76,1%.
Valoració i propostes de la UGT de Catalunya
Des de la UGT de Catalunya estem molt preocupats per aquest inici d’any. Semblava impossible, però any esta registrant pitjor xifres que l’any anterior. Si busquem un perquè, la resposta es fàcil: la reforma laboral no funciona, no reduirà l’atur perquè no generà nous llocs de treball, l’únic que esta fent és incrementar l’atur i precaritzar el mercat de treball empitjorant les condicions de les persones treballadores que tenen un contracte estable i abaratint l’acomiadament.
Necessitem mesures que fomentin una ocupació de qualitat i que ens portin al tant necessari canvi de model productiu. Des de la UGT de Catalunya rebutgem de forma contundent qualsevol reforma que vagi dirigida a retallar, encara més, els drets de les persones que menys tenen.
Amb tot això, la UGT de Catalunya reclama:
Una reforma laboral justa i que contribueixi a crear més llocs de treball de qualitat, que ens ajudi a sortir d’aquesta crisi i que penalitzi aquells i aquelles que actuen de manera irresponsable tant en temps de crisi com en temps de bonança.
Reorganitzar la despesa total efectuada en polítiques actives d’ocupació, destinant més recursos a la formació i a la millora dels serveis públics d’ocupació i menys en bonificacions a les empreses.
Reforçar els serveis públics d’ocupació i millorar la seva intermediació en el mercat de treball, amb més personal i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació i no donar via lliure a les ETT o agencies de col•locació.
L’impuls als processos d’acreditació de competències professionals adquirides per la via de l’experiència professional.
Iniciar les accions de millora de l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur que combinen actuacions d’orientació i formació per a l’ocupació, que contempla el Pla de xoc per l’ocupabilitat.
Una Llei de Formació Professional de Catalunya, la FP ha de ser el motor del canvi del nostre model productiu.
Fomentar de manera immediata l’accés de les persones en situació de desocupació a un itinerari formatiu.
Una millor distribució en el pagament d’impostos i implementar mesures per reduir el frau fiscal.
jobs

Catalunya ha tancat l’any 2011 amb un total de614.244 persones desocupades a Catalunya el mes de desembre, xifra que representa una reducció d’un 0,23% respecte el mes anterior (1.425 persones menys), però un increment interanual de l’atur d’un 9,17%, la qual cosa significa 51.571 persones més desocupades que el mes de desembre de l’any 2010.

Per províncies, Barcelona ha reduït l’atur en un 0,40% (454.961 persones en situació de desocupació) i Girona en un 0,02% (58.620 persones aturades). Per contra, Lleida ha incrementat el número de persones en situació de desocupació en un 0,33% (30.262 persones aturades) i l’atur de Tarragona s’ha incrementat en un 0,43% (70.401 persones en situació de desocupació). Malgrat aquestes dades, que poden fer pensar que l’atur comença a reduir-se, la variació interanual a totes les províncies ha superat el 6,5% d’increment de l’atur.

En relació als diferents grups de població, observem que s’ha reduït l’atur entre les dones, amb 3.908 dones menys aturades que el mes anterior (-1,32%), mentre que, pel contrari, els homes han patit l’increment de l’atur amb 2.483 homes més aturats que el mes anterior (+0,78%). Però, si comparem l’atur registrat del mes de desembre amb el mateix període de l’any anterior, observem que l’increment de l’atur masculí és d’un 8,74% i el femení d’ un 9,64%.

Pel que fa a la població treballadora més jove, el número de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes de desembre en 49.269 joves. Aquesta xifra representa una reducció respecte el mes anterior d’un -7,88%, però un increment respecte el mes de desembre de 2010 d’un 6,31%.

L’any 2011 ja finalitzat amb un total de 140.564 persones estrangeres en situació de desocupació (22,88% del total d’aturats a Catalunya), un 0,2% menys que en el mes anterior, però un increment del 7,1% interanual. Del total, 71.646 procedeixen del sector serveis i 35.566 de la construcció.

Per sector, l’atur bàsicament s’ha reduït en aquelles persones aturades sense ocupació anterior: 2.320 persones que no havien treballat mai han trobat feina aquest mes de desembre. Únicament 1.678 persones aturades provinents del sector serveis s’han incorporat al mercat de treball, i 221 persones al sector de l’agricultura. Per contra, 2.067 noves persones desocupades provenen del sector de la construcció i 727 de la indústria. Si observem la variació interanual, tots els sectors han experimentat un creixement de l’atur superior al 5%, destacant els serveis amb un increment interanual d’un 13,35%, a excepció de la indústria, que ha reduït l’atur interanual en un 1,12%.

Durant aquest mes de desembre s’han signat 159.238 contractes, 16.920 menys que el mes anterior (-9,61%) i 7.587 menys que ara fa un any (-4,55%). La contractació ha caigut a les quatre províncies: Barcelona (-10.021contractes), Girona (-1.153 contractes), Lleida (-1.160 contractes) i Tarragona (-4.586 contractes). El 91,46% de la contractació realitzada durant el desembre de 2011 ha estat temporal. La contractació indefinida ha caigut un 20,55% respecte el mes de novembre, i un 26,84% respecte el desembre de 2010.

Al llarg del 2011 s’han fet 2.137.449 contractes, un 1,70% menys que l’any anterior, dels quals únicament el 10,89% han estat indefinits. La contractació indefinida de l’any 2011 ha caigut un 10,34% respecte l’any anterior, mentre que la contractació temporal només ha caigut un 0,53%.

El 28% de les persones registrades a les oficines de treball (172.371 persones) no cobren cap prestació o subsidi per desocupació.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

L’any 2011 ha estat el pitjor any des de l’inici de la crisi pels efectes que ha tingut sobre les persones treballadores del nostre país. S’ha assolit la xifra de persones en situació de desocupació més alta registrada a les oficines de treball des de l’any 1996, inici de la sèrie històrica comparable: 614.244 aturats.

Tanmateix, de res han servit les mesures impulsades pel govern, basades en una reforma laboral injusta i en retallades als serveis públics fonamentals, especialment la sanitat i l’educació. La UGT de Catalunya torna a denunciar que que aqeustes mesures no només no milloren la situació sinó que retarden encara més la recuperació econòmica i la creació d’ocupació, augmentant l’atur i debilitant els drets laborals i socials de les persones, que tants anys i esforços hem invertit per assolir-los.

I si això no fos suficient, el govern anuncia noves retallades, impostos i taxes que repercuteixen directament a les rendes més baixes i a les persones treballadores.

Per aquesta raó, la UGT de Catalunya reclama:

  • Posar en marxa polítiques de reactivació econòmica per tal que el crèdit arribi a les empreses i a les famílies, amb l’objectiu de generar confiança, incentivar el consum i crear ocupació.
  • · Una reforma del sistema fiscal en profunditat que permeti generar més ingressos públics i recobrar l’equilibri pressupostari. En aquest sentit, cal  incrementar la taxa impositiva a les rendes més altes, crear nous impostos sobre grans fortunes i no limitar-se a la recuperació de l’impost sobre el patrimoni, adoptar mesures per eradicar l’economia submergida i el frau fiscal, així com gravar les transaccions financeres internacionals i eliminar els paradisos fiscals.

 

  • No utilitzar les taxes en perjudici de les persones treballadores. Des de la UGT de Catalunya estem d’acord en què és necessari incrementar els ingressos públics, però l’augment de taxes com les universitàries, el preu del transport públic, la benzina o el cànon de l’aigua afecten principalment les rendes més baixes i obstaculitzen el consum i la demanda interna, retardant encara més la sortida de la crisi.
  • Una reforma laboral justa i que contribueixi a crear més llocs de treball de qualitat. Les dades demostren que la darrera reforma laboral no està creant ocupació, únicament ha servit per precaritzar el mercat de treball, empitjorar les condicions laborals de les persones treballadores i abaratir l’acomiadament.
  • Aturar les retallades als serveis públics, especialment en sanitat i educació, per tal d’evitar la pèrdua de drets socials de les persones i de més llocs de treball.
  • Destinar més recursos a les polítiques actives d’ocupació: a l’orientació, la qualificació professional, a l’acompanyament a la inserció al mercat de treball i a la millora dels serveis públics d’ocupació i menys a bonificacions a les empreses.
  • Desenvolupar polítiques actives d’ocupació de qualitat dirigides als col·lectius més castigats per la crisi: les persones en situació d’atur de llarga durada que ja han esgotat la seva prestació per desocupació, els joves amb baixa qualificació professional, les persones majors de 45 anys o aquelles que provenen de sectors en crisi.

 

Reforçar els serveis públics d’ocupació i millorar la seva intermediació en el mercat de treball, amb més personal i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació i no donar via lliure a les agències privades de col·locació i a les empreses de treball temporal.

Comments are closed.