Atur gener: La reforma laboral, les polítiques d’austeritat i les perspectives per al 2013 enfosen cada cop més l’economia i l’ocupació

desempleo213.981 de les persones registrades a les oficines de treball, un 33,1%, no cobren prestació o subsidi per desocupació

Catalunya comença l’any 2013 amb un total de 661.817 persones desocupades a Catalunya al mes de gener, xifra que representa un increment del 2,3% respecte al mes anterior (14.861 persones més), i un increment interanual del 4,52%, amb 28.607 persones més desocupades que al mes de gener de 2012.

 

Pel que fa a l’atur registrat a l’Estat espanyol, aquest s’ha incrementat en 132.055 persones (+2,72%) respecte al mes de desembre, i en 380.949 persones (+8,28%) respecte al mateix període de l’any anterior, i se situa en 4.980.778persones.


Aquest mes totes les províncies catalanes han incrementat el número de persones en situació d’atur
: Tarragona en un 3,60% (76.679 persones en situació d’atur), Girona en un 3,49% (61.977), Lleida, en un 3,24% (32.974) i Barcelona en un 1,89% (490.187). Comparant amb el mateix període de l’any anterior, totes les províncies han experimentat un increment superior al 4% en la variació interanual de l’atur, a excepció de Girona, que s’ha incrementat en un 2,22%.

Cal destacar que la província de Barcelona, amb 9.075 persones més en situació de desocupació, ha estat la tercera, després de Madrid i València, en incrementar l’atur.

En relació als diferents grups de població, observem que s’ha incrementat l’atur tant en els homes com entre les dones. Els homes són les que han experimentat un major augment de l’atur, amb 8.467 homes més en situació de desocupació que al mes anterior (+2,55%), mentre que les dones, amb 6.394 aturades més que al mes anterior, presenten un creixement de l’atur del 2,03%. Si comparem l’atur registrat del mes de gener amb el mateix període de l’any anterior, observem que l’increment de l’atur femení és d’un 6,09% i el masculí d’un 3,08%.

Pel que fa a la població treballadora més jove, el número de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes de gener en 46.179 joves. Aquesta xifra representa increment respecte al mes anterior d’un 6,16%, amb 2.680 joves més en situació d’atur, i un descens respecte el mes de gener de 2012 d’un 10,63%.

 

Pel que fa a la població estrangera, el mes de gener registra un total de 137.969 persones estrangeres en situació de desocupació, el que representa un increment  d’un 1,6% respecte al mes anterior, i un descens d’un 3,4% respecte al mateix període de l’any anterior. 73.198 d’aquestes persones procedeixen del sector serveis i 30.703 de la construcció. La població estrangera representa aquest mes de gener el 20,85% del total de l’atur a Catalunya.

 

Aquest mes, l’atur ha augmentat a tots els sectors, però bàsicament en els serveis, amb 11.853 persones més en situació de desocupació, amb un increment d’un 2,90%, seguit per la indústria, amb 1.180 aturats més i un increment d’un 1,21% respecte al mes anterior. Cal remarcar que el gairebé el 80% de les noves persones en situació de desocupació provenen del sector serveis. Pel que fa a la variació interanual, destaca també el sector serveis, amb un increment en 30.466 persones en situació de desocupació, respecte el mes de gener de l’any anterior (+7,81%).

 

En relació a la contractació, aquest mes de gener s’han signat un total de 169.760 contractes, 25.901 més que al mes anterior (18%) i 14.462 més que ara fa un any (+9,31%). Bàsicament, la contractació s’ha realitzat a la província de Barcelona, amb 20.843 contractes més, seguida de Tarragona, amb 2.066 contractes més, Girona, amb 1.831 més, i Lleida, amb 1.161 contractes més que al desembre.

 

La contractació indefinida s’ha incrementat d’un 37,6% respecte al mes anterior, i d’un 31,01% respecte el mes de gener d’any anterior, i representa el 12,46% del total de la contractació del mes de gener. El 87,54% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal.

 

Pel que fa a l’afiliació a la Seguretat Social, al mes de gener hi havia 2.854.192 persones afiliades, xifra que representa una pèrdua de 41.646 persones afiliades i una reducció d’un 1,44% respecte al mes de desembre, i un descens de 122.805 persones (-4,13%) respecte el mateix període de l’any anterior.

 

Per últim i sobre el nivell de protecció de les persones en situació de desocupació, la taxa de cobertura a Catalunya està en el 66,9% En aquest sentit, 213.981 de les persones registrades a les oficines de treball, un 33,1%, no cobren prestació o subsidi per desocupació.

 

 

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

 

Des de la UGT de Catalunya valorem molt negativament aquestes dades, ja que amb 661.817 persones en situació registrades a les oficines de treball del SOC, estem davant d’un nou rècord històric des de l’any 1996, en què es va iniciar la sèrie històrica comparable.

 

Ens preocupa l’increment de l’atur entre la població jove menor de 25 anys, ja que aquest mes s’ha trencat la tendència de reducció de l’atur entre aquest col·lectiu.

 

Per una altra banda, destaquem la important pèrdua d’afiliats a la seguretat social que s’ha produït aquest mes de gener (41.646 persones menys afiliades respecte al mes de desembre i 122.981 persones respecte al mes de gener de 2012) malgrat l’increment de la contractació.

 

Finalment, ens preocupa que gairebé 214.000 persones registrades a les oficines de treball no cobrin prestació o subsidi per desocupació, més del 33% de l’atur registrat.

Des de la UGT de Catalunya creiem que ja és temps d’actuar. La societat catalana, en general, i els treballadors i treballadores, en particular, encara estan esperant una reacció contundent del Govern de l’Estat i de la Generalitat a l’actual situació del mercat de treball adreçada a les persones.

En aquest sentit, el nostre sindicat demana que tant el Govern central com la Generalitat de Catalunya i les Administracions locals posin en marxa mesures urgents i una estratègia decidida per frenar l’increment de l’atur i la pèrdua d’ocupació, per tal de fer front a les necessitats de les persones que es troben en situació de desocupació i l’augment de l’exclusió social.

És necessari augmentar la inversió en polítiques actives d’ocupació, orientació, formació, adreçades a les persones en situació d’atur amb més dificultats.

S’ha de reforçar els serveis públics d’ocupació i millorar la seva intermediació en el mercat de treball, amb més personal i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació

És imprescindible una reforma laboral justa i que contribueixi a crear llocs de treball de qualitat.Les dades demostren que la darrera reforma laboral no està creant ocupació, únicament ha servit per precaritzar el mercat de treball, empitjorar les condicions laborals de les persones treballadores i abaratir l’acomiadament.

Comments are closed.