Atur gener: L’atur es redueix el doble entre els homes que entre les dones en el darrer any

Iniciem el 2016 amb més atur, menys contractació i pèrdua de persones afiliades a la seguretat social

L’any 2016 s’inicia a Catalunya amb l’increment de l’atur: 2.412 persones més desocupades que al mes anterior i 518.080 persones en situació de desocupació registrades a les OTG aquest mes de gener. Aquesta xifra representa un increment del 0,47% respecte al mes de desembre i un descens interanual del 11,10%, amb  64.689 persones menys en situació d’atur.

Pel que fa a l’atur registrat a l’Estat espanyol, aquest s’ha incrementat en 57.247 persones (+1,40%) respecte al mes de desembre, i ha baixat en 374.936 persones (-8,28%) respecte al mateix període de l’any anterior, i se situa en 4.150.755 persones.

Aquest mes totes les províncies catalanes han incrementat el número de persones en situació d’atur respecte al desembre: Barcelona, en un 0,33% (379.152 persones en situació d’atur); Girona, en un 0,91% (50.039); Lleida, en un 0,68% (26.557), i Tarragona, en un 0,86% (62.332). Comparant amb el mateix període de l’any anterior, totes les províncies han experimentat una reducció de l’atur que oscil·la entre el 10,49% de Girona i el 11,23% de Barcelona.

En relació als diferents grups de població, observem que s’ha incrementat l’atur tant entre els homes com entre les dones. Les dones són les que han experimentat un major augment de l’atur, amb 1.898 persones més en situació de desocupació que al mes anterior (+0,70%), més del triple que els homes, amb 514 aturats més, presenten un creixement de l’atur d’un 0,21%. Si comparem l’atur registrat del mes de gener amb el mateix període de l’any anterior, observem que s’ha reduït un 14,36% entre els homes i un 7,98% entre les dones.

Pel que fa a la població treballadora més jove, l’atur torna a pujar respecte al mes de desembre. El número de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest gener en 33.451 joves, amb 1.170 joves més en situació d’atur (+3,62%). Respecte al gener de 2015, l’atur juvenil s’ha reduït d’un 13,41%.

Pel que fa a la població estrangera, aquest mes registra un total de 102.862 persones en situació de desocupació, el que representa un increment  d’un 0% respecte al mes anterior, i un descens d’un 10,8% respecte al mateix període de l’any passat. 58.373 d’aquestes persones procedeixen del sector serveis i 15.436 de la construcció. La població estrangera representa el 19,85% del total de l’atur a Catalunya.

Per sectors, l’atur s’ha incrementat únicament als serveis, amb 3.902 persones més en situació de desocupació (+1,12%). S’ha reduït a la construcció, 812 persones aturades menys (-1,47%), a la indústria, amb 318 persones en situació atur menys  (-0,48%), a l’agricultura, amb 268 persones desocupades menys (-1,97%), i entre les persones sense ocupació anterior, amb 92 persones menys (-0,30%). Pel que fa a la variació interanual, l’atur ha baixat a tots els sectors: als serveis, en 34.786 persones (-8,96%), a la construcció, en 13.329 persones (-19,66%), a la indústria en 12.039 persones (-15,39%), a l’agricultura, en 1.918 persones (12,56%) i entre les persones sense ocupació anterior, 2.617 persones (-7,82%).

En relació a la contractació, aquest primer mes de l’any s’han signat un total de 202.894 contractes, 12.753 menys que al mes anterior (-5,91%) i 2.858 menys que ara fa un any (-1,39%). La contractació caigut a totes les províncies a excepció de Lleida, on s’ha incrementat en 233 contractes. Així, a Barcelona s’han signat 11.407 contractes menys que el mes de desembre, a Tarragona, 1.247 contractes menys i a Girona, 332 contractes menys. En relació al gener de l’any anterior, la contractació s’ha reduït a Barcelona, amb 4.784 contractes menys, mentre que a la resta de províncies s’ha incrementat.

El 13,58% dels contractes signats han estat indefinits (27.560 contractes). La contractació temporal d’aquest mes suposa el 86,42% del total de la contractació (175.334 contractes temporals signats el mes de gener).

La contractació indefinida s’ha incrementat un 17,67% respecte al mes de desembre (4.139 contractes més), i  un 5,91% respecte al mateix període de l’any anterior (1.537 contractes més). La contractació temporal s’ha reduït un 8,79% respecte al mes de desembre (16.892 contractes menys) i un 2,45% respecte a l’any anterior (4.395 contractes menys).

Al sector serveis s’han signat 17.976 contractes menys que al mes de desembre i a l’agricultura, 758 contractes menys. Per contra, a la indústria s’han signat 3.936 contractes més i a la construcció, 2.047.

Pel que fa a l’afiliació a la Seguretat Social, al mes de gener hi havia 3.038.263 persones afiliades, xifra que representa una pèrdua de 31.989 persones afiliades i una reducció d’un 1,04% respecte al mes de desembre, i un increment de 103.004 persones (+3,51%) respecte el mateix període de l’any anterior.

Per últim, i sobre el nivell de protecció de les persones en situació de desocupació, la taxa de cobertura a Catalunya està en el 57,57% En aquest sentit, 218.797 de les persones registrades a les oficines de treball, un 42,43%, no cobren prestació o subsidi per desocupació. Les persones que cobren una prestació assistencial o la renda activa d’inserció arriba aquest mes al 53,54% del total de les persones que reben una prestació, és a dir, 158.944 persones amb dret, reben una prestació mitjana de 426 euros.

Així mateix, 377.741 persones en situació d’atur registrades a les oficines de treball del SOC cobren una prestació màxima de 426€ o no cobren res. Aquesta xifra representa el 73,25% del total de l’atur registrat.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Novament iniciem un any amb increment de l’atur, reducció de la contractació i pèrdua de persones afiliades a la seguretat social.

Les dades d’aquest mes de gener no deixen marge per l’eufòria, ni per parlar amb lleugeresa de “recuperació econòmica” si les comparem amb les dades el mes de gener de 2008, abans de l’inici de la crisi. Al mes de gener de 2016, a Catalunya:

  • Tenim 235.183 persones més sense feina (gener’08: 282.897)
  • Hi ha 352.889 persones menys afiliades a la seguretat social (gener’08: 3.391.152)
  • Tenim 5.544 joves més en situació d’atur (gener’08: 27.907)
  • S’han signat 41.854 contractes menys (gener’08: 244.748), i 15.790 contractes indefinits menys (gen’08: 43.350)
  • Només el 13,58% dels contractes que s’han signat aquest mes són indefinits, davant el 17,71% del gener de 2008.
  • La cobertura de prestacions per desocupació és del 57,57%, el gener del 2008 era del 83,33%.
  • El 42,43% de les persones en situació d’atur no cobren prestacions (218.797 persones), el gener del 2008 només el 16,67%, 47.141 persones en termes absoluts.
  • El 73,25% del total de l’atur registrat (377.741 persones) cobren una prestació màxima de 426€ o no cobren res, el gener de 2008, era el 37,79% de l’atur registrat, 106.918 persones.

El nostre mercat laboral s’ha transformat en un mercat de treball precari, amb altes xifres de desocupació, de contractes temporals i que no protegeix a les persones més vulnerables.

Des de la UGT de Catalunya estem convençuts que aquestes dades són conseqüència directa de les polítiques d’austeritat i retallades adoptades pels governs i de les darreres reformes laborals imposades, injustes, inútils i ineficaces i amb conseqüències nefastes per a les persones treballadores ocupades, per a les persones treballadores en situació d’atur i per a les persones en situació de més vulnerabilitat. En aquest sentit, continuem exigint la seva derogació immediata.

Reclamem la priorització de la lluita contra l’atur i la creació d’ocupació de qualitat en l’agenda política dels governs per l’any 2016 que tot just comença, i l’adopció de mesures adreçades principalment a les persones, que continuen patint la crisi i que cada vegada es troben en una situació de més vulnerabilitat.

Proposem reactivar la demanda interna mitjançant la pujada dels salaris, situant el salari mínim interprofessional al mateix nivell que l’europeu: 1.000 euros. I demanem el desenvolupament depolítiques que fomentin la creació d’ocupació estable i de qualitat i la millora de les condicions de treball per evitar la precarització del nostre mercat de treball.

És imprescindible garantir la cobertura social per a les persones que han exhaurit les prestacions per desocupació i dirigir les polítiques actives d’ocupació als col·lectius més castigats per la crisi: les persones en situació d’atur de llarga durada que ja han esgotat la seva prestació per desocupació, els joves amb baixa qualificació professional, les persones majors de 45 anys o aquelles que provenen de sectors en decliu.

Finalment, reclamem l’increment del pressupost destinat a les polítiques actives d’ocupació, l’orientació, la formació i la qualificació professional, l’acompanyament a la inserció al mercat de treball, reforçant els serveis públics d’ocupació i millorant la seva intermediació pública en el mercat de treball, amb més personal i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació i no donar via lliure a les agències privades de col·locació i a les empreses de treball temporal.

Podeu veure un resum de les dades més importants en aquesta infografia.

Comments are closed.