Atur gener: S’insisteix en imposar reforma laboral quan estem patint els efectes de l’anterior

1 de cada 4 persones desocupades no rep cap tipus de prestació
Catalunya i Barcelona, líders en atur al mes de març
Catalunya continua la seva escalada particular i ja té més persones registrades a les llistes de l’atur que mai. Aquest mes ha estat la comunitat autònoma que ha registrat més persones noves a l’atur. Durant aquest mes de març, ha registrat un increment de 8.658 persones desocupades, situant la xifra de persones inscrites a les llistes de l’atur en 611.269, el que representa un increment d’un 1,20% respecte l’any anterior. El que semblava impossible està succeint, aquest any estem pitjor situació que l’any anterior.
Per províncies, respecte al mes anterior, Barcelona és la província on l’atur ha crescut més, concretament un 1,68%, seguida de Tarragona amb un increment d’un 1,19%, mentre que  a Girona i Lleida l’atur ha crescut de forma més sensible. En xifres absolutes, Barcelona ha estat la província de l’Estat que ha registrat més noves persones desocupades.
Respecte el mes anterior, l’atur entre els homes s’han incrementat un 1,36%, mentre que entre les dones ha crescut un 1,52%. Això es degut a que el sector que més ha patit aquest increment ha estat el de serveis, que acumula el 58% del total de noves persones desocupades. Hem de ressenyar que respecte a l’any anterior, mentre que els homes desocupats han disminuït un 0,49%, les dones desocupades s’han incrementat en un 3,35%.
Pel que fa a les persones joves, una vegada més han patit un increment per sobre de la mitjana i han augmentat un 5,17%, respecte al mes anterior. Entre les persones immigrants desocupades (141.854), l’atur s’ha incrementat en un 4,7% respecte al mateix mes de l’any anterior.
Segueix la mateixa tendència contractual: més temporals i menys indefinits
Pel que fa la contractació, s’han realitzat 178.035 nous contractes, 704 contractes més que al març de l’any passat. Tot i aquest mínim increment, seguim amb la mateixa tendència, menys indefinits i més temporals. De la totalitat de contractes signats aquest mes, un 13,08% han estat indefinits, un percentatge inferior que al registrat l’any passat (14,69%). Respecte a la contractació acumulada, s’han realitzat un 3,67% més de contractes respecte al mateix període de l’any anterior, però el contractes indefinits continuen disminuint.
El nivell de cobertura a Catalunya es troba sota mínims
El nivell de cobertura a Catalunya segueix en un nivell alarmant i aquest mes ha tingut un descens important. Concretament, només el 41,4% de persones desocupades rep la prestació contributiva, mentre que el nivell de cobertura total se situa en un 76,1%.
Valoració i propostes de la UGT de Catalunya
Des de la UGT de Catalunya estem molt preocupats per aquest inici d’any. Semblava impossible, però any esta registrant pitjor xifres que l’any anterior. Si busquem un perquè, la resposta es fàcil: la reforma laboral no funciona, no reduirà l’atur perquè no generà nous llocs de treball, l’únic que esta fent és incrementar l’atur i precaritzar el mercat de treball empitjorant les condicions de les persones treballadores que tenen un contracte estable i abaratint l’acomiadament.
Necessitem mesures que fomentin una ocupació de qualitat i que ens portin al tant necessari canvi de model productiu. Des de la UGT de Catalunya rebutgem de forma contundent qualsevol reforma que vagi dirigida a retallar, encara més, els drets de les persones que menys tenen.
Amb tot això, la UGT de Catalunya reclama:
Una reforma laboral justa i que contribueixi a crear més llocs de treball de qualitat, que ens ajudi a sortir d’aquesta crisi i que penalitzi aquells i aquelles que actuen de manera irresponsable tant en temps de crisi com en temps de bonança.
Reorganitzar la despesa total efectuada en polítiques actives d’ocupació, destinant més recursos a la formació i a la millora dels serveis públics d’ocupació i menys en bonificacions a les empreses.
Reforçar els serveis públics d’ocupació i millorar la seva intermediació en el mercat de treball, amb més personal i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació i no donar via lliure a les ETT o agencies de col•locació.
L’impuls als processos d’acreditació de competències professionals adquirides per la via de l’experiència professional.
Iniciar les accions de millora de l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur que combinen actuacions d’orientació i formació per a l’ocupació, que contempla el Pla de xoc per l’ocupabilitat.
Una Llei de Formació Professional de Catalunya, la FP ha de ser el motor del canvi del nostre model productiu.
Fomentar de manera immediata l’accés de les persones en situació de desocupació a un itinerari formatiu.
Una millor distribució en el pagament d’impostos i implementar mesures per reduir el frau fiscal.
jobs

De les persones registrades a les oficines de treball, 164.956 (el 27%) no cobren ja prestació o subsidi per desocupació

 

Catalunya comença l’any 2012 amb un total de 633.210 persones desocupades a Catalunya el mes de gener, xifra que representa un increment del 3,09% respecte al mes anterior (18.966 persones més) i un increment interanual del 7,39% (43.587 persones més desocupades que el mes de gener de 2011).

Aquest mes totes les províncies catalanes han incrementat el número de persones en situació de desocupació: Lleida, en un 4,52% (31.631 persones en situació d’atur); Tarragona, en un 3,49% (72.856 persones); Girona, en un 3,43% (60.631 persones), i Barcelona, en un 2,89% (468.092 persones). Comparat amb el mateix període de l’any anterior, totes les províncies han experimentat un increment superior al 5,70%.

Cal destacar que la província de Barcelona, amb 13.131 persones més en situació de desocupació, ha estat la segona en incrementar l’atur, després de Madrid.

En relació als diferents grups de població, observem que s’ha incrementat l’atur tant entre els homes com entre les dones. Les dones són les que han experimentat un major augment de l’atur, amb 10.756 dones més que el mes anterior (+3,69%), mentre que els homes -8.210 aturats més que el desembre- presenten un creixement de l’atur del 2,55%. Si comparem l’atur registrat del mes de gener amb el mateix període de l’any anterior, observem que l’increment de l’atur femení és d’un 8,32% i el masculí d’un 6,56%.

Pel que fa a la població treballadora més jove, el número de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes de gener en 51.674. Aquesta xifra representa un augment respecte al mes anterior del 4,88%, i un increment respecte al mes de gener de 2011 del 2,55%.

Pel que fa a la població estrangera, el mes de gener registra un total de 142.887 persones estrangeres en situació de desocupació, el que representa un increment  d’un 1,7% respecte al mes anterior, i d’un 5,2% respecte al mateix període de l’any anterior. 73.490 d’aquestes persones procedeixen del sector serveis i 35.221 de la construcció. La població estrangera representa aquest mes de gener el 22,57% del total de l’atur a Catalunya.

Aquest mes l’atur ha augmentat a tots els sectors, però bàsicament en els serveis, amb 14.441 persones més (+3,85% respecte al mes anterior), seguit per la indústria, amb 2.105 aturats més (+2,23%). Cal remarcar que el 76,14% de les noves persones en situació de desocupació provenen del sector serveis. Pel que fa a la variació interanual, destaca també el sector serveis, amb un increment en 39.044 persones en situació de desocupació (+11,13%).

En relació a la contractació, aquest mes de gener s’han signat un total de 155.298 contractes, 3.940 menys que el mes anterior (-2,47%) i 4.484 menys que ara fa un any (-2,81%). Bàsicament, la contractació ha caigut a la província de Barcelona, (3.527 contractes menys), seguida de Tarragona (-1.752 contractes). Pel contrari, Lleida presenta 822 contractes més i Girona 517 contractes més.

La contractació indefinida s’ha incrementat un 18,77% respecte al mes anterior, però s’ha reduït en un 25,13% respecte al mes de gener de l’any anterior. Mentre que al mes de gener de 2011 suposava un 11,14% del total de la contractació, al mes de gener de 2012 representa el 10,40% del total. El 89,60% de la contractació realitzada aquest mes de gener ha estat temporal.

Per últim i sobre el nivell de protecció de les persones en situació de desocupació, la taxa de cobertura a Catalunya està en el 73,1% En aquest sentit, 164.956 de les persones registrades a les oficines de treball, un 27%, no cobren prestació o subsidi per desocupació.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Des de la UGT de Catalunya valorem molt negativament aquestes dades, ja que amb 633.210 persones en situació de desocupació registrades a les oficines de treball del SOC, ens trobem davant d’un nou rècord històric des de l’any 1996, en què es va iniciar la sèrie històrica comparable.

Ens preocupa que Catalunya sigui la tercera Comunitat Autònoma on més augmenta l’atur després d’Andalusia i Madrid, i que Barcelona sigui la segona província després de Madrid.

Ens preocupa especialment l’increment de l’atur entre els joves menors de 25 anys, que torna a créixer considerablement, fet que reclama un veritable pla de xoc per part del Govern per pal·liar aquesta situació i donar sortida a un col·lectiu que està patint la crisi de manera molt acusada.

Ens preocupa també l’alt increment de l’atur en el sector serveis, provocat per la finalització de la campanya nadalenca però també per les constants retallades als serveis públics que destrueixen llocs de treball i augmenten les llistes de persones en situació d’atur.

Però sobretot ens preocupa que el govern sigui incapaç d’adoptar les mesures necessàries per sortir d’aquesta situació, reactivar l’economia i afavorir la creació d’ocupació.

Amb tot això, la UGT de Catalunya reclama:

  • Posar en marxa polítiques de reactivació econòmica i endegar una reforma en profunditat del sistema financer, dirigida a la dinamització de l’economia, amb la creació d’una banca pública que assumeixi la funció d’estímul econòmic, per tal que el crèdit arribi a les empreses i a les famílies, amb l’objectiu de generar confiança, incentivar el consum i crear ocupació.
  • Una reforma del sistema fiscal en profunditat que permeti generar més ingressos públics i recobrar l’equilibri pressupostari. En aquest sentit, és necessari incrementar la taxa impositiva a les rendes més altes, crear nous impostos sobre grans fortunes i no limitar-se a la recuperació de l’impost sobre el patrimoni, adoptar mesures per eradicar l’economia submergida i el frau fiscal, així com gravar les transaccions financeres internacionals i eliminar els paradisos fiscals.
  • No utilitzar les taxes en perjudici de les persones treballadores. Des de la UGT de Catalunya estem d’acord en què és necessari incrementar els ingressos públics, però l’augment de taxes com les universitàries, el preu del transport públic, la benzina o el cànon de l’aigua afecten principalment les rendes més baixes i obstaculitzen el consum i la demanda interna, retardant encara més la sortida de la crisi.
  • Una reforma laboral justa i que contribueixi a crear llocs de treball de qualitat. Les dades demostren que la darrera reforma laboral no està creant ocupació, únicament ha servit per precaritzar el mercat de treball, empitjorar les condicions laborals de les persones treballadores i abaratir l’acomiadament.
  • Aturar les retallades als serveis públics, especialment en sanitat i educació, per tal d’evitar la pèrdua de drets socials de les persones i de més llocs de treball.
  • Destinar més recursos a les polítiques actives d’ocupació: a l’orientació, la qualificació professional, l’acompanyament a la inserció al mercat de treball i la millora dels serveis públics d’ocupació, i menys a bonificacions a les empreses.
  • Desenvolupar polítiques actives d’ocupació de qualitat dirigides als col·lectius més castigats per la crisi: les persones en situació d’atur de llarga durada que ja han esgotat la seva prestació per desocupació, els joves amb baixa qualificació professional, les persones majors de 45 anys o aquelles que provenen de sectors en crisi.
  • Reforçar els serveis públics d’ocupació i millorar la seva intermediació en el mercat de treball, amb més personal i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació i no donar via lliure a les agències privades de col·locació i a les empreses de treball temporal.

Comments are closed.