Atur juny: Baixa l’atur amb més treball temporal, precari i estacional

1 de cada 4 persones desocupades no rep cap tipus de prestació
Catalunya i Barcelona, líders en atur al mes de març
Catalunya continua la seva escalada particular i ja té més persones registrades a les llistes de l’atur que mai. Aquest mes ha estat la comunitat autònoma que ha registrat més persones noves a l’atur. Durant aquest mes de març, ha registrat un increment de 8.658 persones desocupades, situant la xifra de persones inscrites a les llistes de l’atur en 611.269, el que representa un increment d’un 1,20% respecte l’any anterior. El que semblava impossible està succeint, aquest any estem pitjor situació que l’any anterior.
Per províncies, respecte al mes anterior, Barcelona és la província on l’atur ha crescut més, concretament un 1,68%, seguida de Tarragona amb un increment d’un 1,19%, mentre que  a Girona i Lleida l’atur ha crescut de forma més sensible. En xifres absolutes, Barcelona ha estat la província de l’Estat que ha registrat més noves persones desocupades.
Respecte el mes anterior, l’atur entre els homes s’han incrementat un 1,36%, mentre que entre les dones ha crescut un 1,52%. Això es degut a que el sector que més ha patit aquest increment ha estat el de serveis, que acumula el 58% del total de noves persones desocupades. Hem de ressenyar que respecte a l’any anterior, mentre que els homes desocupats han disminuït un 0,49%, les dones desocupades s’han incrementat en un 3,35%.
Pel que fa a les persones joves, una vegada més han patit un increment per sobre de la mitjana i han augmentat un 5,17%, respecte al mes anterior. Entre les persones immigrants desocupades (141.854), l’atur s’ha incrementat en un 4,7% respecte al mateix mes de l’any anterior.
Segueix la mateixa tendència contractual: més temporals i menys indefinits
Pel que fa la contractació, s’han realitzat 178.035 nous contractes, 704 contractes més que al març de l’any passat. Tot i aquest mínim increment, seguim amb la mateixa tendència, menys indefinits i més temporals. De la totalitat de contractes signats aquest mes, un 13,08% han estat indefinits, un percentatge inferior que al registrat l’any passat (14,69%). Respecte a la contractació acumulada, s’han realitzat un 3,67% més de contractes respecte al mateix període de l’any anterior, però el contractes indefinits continuen disminuint.
El nivell de cobertura a Catalunya es troba sota mínims
El nivell de cobertura a Catalunya segueix en un nivell alarmant i aquest mes ha tingut un descens important. Concretament, només el 41,4% de persones desocupades rep la prestació contributiva, mentre que el nivell de cobertura total se situa en un 76,1%.
Valoració i propostes de la UGT de Catalunya
Des de la UGT de Catalunya estem molt preocupats per aquest inici d’any. Semblava impossible, però any esta registrant pitjor xifres que l’any anterior. Si busquem un perquè, la resposta es fàcil: la reforma laboral no funciona, no reduirà l’atur perquè no generà nous llocs de treball, l’únic que esta fent és incrementar l’atur i precaritzar el mercat de treball empitjorant les condicions de les persones treballadores que tenen un contracte estable i abaratint l’acomiadament.
Necessitem mesures que fomentin una ocupació de qualitat i que ens portin al tant necessari canvi de model productiu. Des de la UGT de Catalunya rebutgem de forma contundent qualsevol reforma que vagi dirigida a retallar, encara més, els drets de les persones que menys tenen.
Amb tot això, la UGT de Catalunya reclama:
Una reforma laboral justa i que contribueixi a crear més llocs de treball de qualitat, que ens ajudi a sortir d’aquesta crisi i que penalitzi aquells i aquelles que actuen de manera irresponsable tant en temps de crisi com en temps de bonança.
Reorganitzar la despesa total efectuada en polítiques actives d’ocupació, destinant més recursos a la formació i a la millora dels serveis públics d’ocupació i menys en bonificacions a les empreses.
Reforçar els serveis públics d’ocupació i millorar la seva intermediació en el mercat de treball, amb més personal i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació i no donar via lliure a les ETT o agencies de col•locació.
L’impuls als processos d’acreditació de competències professionals adquirides per la via de l’experiència professional.
Iniciar les accions de millora de l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur que combinen actuacions d’orientació i formació per a l’ocupació, que contempla el Pla de xoc per l’ocupabilitat.
Una Llei de Formació Professional de Catalunya, la FP ha de ser el motor del canvi del nostre model productiu.
Fomentar de manera immediata l’accés de les persones en situació de desocupació a un itinerari formatiu.
Una millor distribució en el pagament d’impostos i implementar mesures per reduir el frau fiscal.
jobs

Només el 37,6% de les persones desocupades rep la prestació contributiva, mentre que el nivell de cobertura total també continua el seu descens, per situar-se en un 69,5%

Al mes de juny, el nombre de persones desocupades a Catalunya va disminuir en 18.948 persones (el que representa un decrement d’un 3,18% respecte el mes anterior), situant-se la xifra total d’aturats i aturades en 576.394. Tot i que no podem obviar que aquesta dada és positiva, tampoc podem oblidar que el juny acostuma a ser un bon mes per a l’ocupació, degut a la campanya d’estiu. En aquest sentit, el sector serveis acumula el 64% del total de persones que han deixat d’estar a l’atur.

Per províncies, Girona i Lleida són les províncies on l’atur ha disminuït més respecte al maig, concretament un 6,16% i un 5,07%, respectivament. A Tarragona, la disminució ha estat del 4,39%. En xifres absolutes, Barcelona és la província que ha experimentat un major decrement, amb una disminució de 11.235 persones.

En relació als diferents grups de població, cal destacar que el 63% de persones que han deixat d’estar a les llistes de l’atur han estat homes, mentre que les dones només han representat el 37% de les noves incorporacions al mercat de treball. Pel que respecte a les persones joves (menors de 25 anys), l’atur d’aquest col·lectiu ha baixat respecte el mes anterior en un 11,33%. Del total de persones que s’han reincorporat al mercat laboral, un 31,38% han estat joves. Pel que fa a la població estrangera, s’han enregistrat 132.668 persones, el que representa un decrement d’un 2,6% respecte al mes anterior, és a dir, 3.603 persones menys.

En relació a la contractació, s’ha incrementat de manera molt poc significativa respecte el mes anterior, un 0,84%, i ha disminuït un 3,43% respecte el mateix període de l’any anterior. A Catalunya aquest mes s’han realitzat 196.745 nous contractes, dels quals només un 9,7% han estat indefinits. En aquest sentit, la contractació temporal, aquest mes ha representat el 90,3%. Respecte a la contractació acumulada, en el que portem d’any, tot i que s’han realitzat més contractes, la contractació indefinida ha caigut un 5,85% respecte al mateix període de l’any anterior.

Per últim, seguint la dinàmica dels últims mesos, el nivell de cobertura a Catalunya segueix disminuint respecte al mes passat de forma alarmant. Concretament, només el 37,6% de les persones desocupades rep la prestació contributiva, mentre que el nivell de cobertura total també continua el seu descens, per situar-se en un 69,5%.

La UGT de Catalunya valora positivament aquest descens de persones desocupades, però entenem que és conseqüència de la temporada estival i, per tant no es generen nous llocs de treball, ni es produeix un canvi de model productiu ni se surt de la crisi, sinó de més treball temporal, precari i estacional.

Una vegada més denunciem que la reforma laboral i les retallades plantejades pel Govern de l’Estat no estan servint per als objectius plantejats. Únicament s’està agreujant la situació: augmentant la precarietat dels serveis públics, debilitant la negociació col·lectiva, abaratint l’acomiadament i perpetuant un model productiu que no és el que nosaltres volem.

A més, les dades ens indiquen que la taxa de cobertura per prestacions a Catalunya s’està reduint, el que suposarà més persones sense recursos que ja són les que més estan patint la crisi. Necessitem mesures dirigides a la creació d’ocupació de qualitat, que reactivin el mercat de treball i que ens portin al tant necessari canvi de model productiu.

 

Amb tot això, la UGT de Catalunya reclama:

  • Una reforma laboral justa i que contribueixi a crear més llocs de treball de qualitat, que ens ajudi a sortir d’aquesta crisi i que penalitzi aquells i aquelles que actuen de manera irresponsable tant en temps de crisi com en temps de bonança.
  • La reforma efectiva de les polítiques actives d’ocupació per tal que realment serveixin per  millorar les possibilitats d’accés a l’ocupació de les persones en situació de desocupació, així com incrementar la permanència en el lloc de treball i possibilitar la promoció de les persones treballadores.
  • Acompanyar la reforma de les polítiques actives d’ocupació amb els recursos humans i materials necessaris per tal de modernitzar i professionalitzar les oficines d’ocupació i aproximar-nos a les ràtio europees pel que fa al nombre d’efectius dels serveis públics d’ocupació que atenen a les persones en situació de desocupació, així com incrementar les dotacions pressupostàries destinades a aquest fi.
  • Immediatesa en l’inici dels cursos de formació per a l’ocupació destinats prioritàriament a persones en situació de desocupació que porten a terme les entitats locals i les entitats sense ànim de lucre.
  • Polítiques actives d’ocupació dirigides als col·lectius més castigats per la crisi, com són les persones més joves i les persones majors de 45 anys i les persones en situació d’atur de llarga durada.
  • Accelerar i facilitar el màxim possible el funcionament del Programa de requalificació professional per a les persones que hagin exhaurit la seva prestació per desocupació, que inclou la participació en un itinerari d’orientació i formació i la percepció d’un ajut econòmic d’acompanyament de 400 euros, ja que cada vegada són més les persones en situació de desocupació que no tenen dret a cap prestació.
  • Una millor distribució en el pagament d’impostos i implementar mesures per reduir el frau fiscal.

Comments are closed.