Atur Maig: L’estacionalitat no pot amagar els 11.234 catalans més en situación de descupació respecte fa un any

infografia-atur-registrat-maigInfografia atur maig 2013 – Catalunya

El 36,6% de les persones registrades a les oficines de treball no cobren cap prestació ni subsidi per desocupació

Al mes de maig, a Catalunya, l’atur s’ha reduït en 14.829 persones. En l’actualitat, 642.166 persones es troben en situació d’atur registrades a les oficines del SOC. Aquesta xifra representa un descens d’un 2,26% respecte el mes anterior, però un increment interanual d’un 1,78%. És a dir, 11.234 persones més en situació de desocupació respecte el mes de maig de l’any anterior.

 

Pel que fa a l’atur registrat a l’Estat espanyol, s’ha reduït en 98.265 persones (-1,97%) respecte el mes d’abril, però s’ha incrementat en 176.806 persones (+3,75%) respecte al mateix període de l’any anterior, i se situa en 4.890.928 persones.

Catalunya ha estat la segona Comunitat Autònoma on més s’ha reduït l’atur per darrera d’Andalusia. Durant el mes de maig, l’atur s’ha reduït en totes les províncies: a Lleida, en un 5,98% (31.235 persones en situació d’atur); a Girona, en un 3,58% (56.898 persones en situació d’atur); a Tarragona, en un 2,79% (72.354 persones en situació d’atur); i a Barcelona, en un 1,77% (481.679 persones aturades).Però comparant amb el mateix període de l’any anterior, les quatre províncies catalanes han experimentat un increment de l’atur: Tarragona, +3,45%; Barcelona, +1,74%; Girona, +0,98; i Lleida, +0,15%.

En relació als diferents grups de població, observem que s’ha reduït l’atur tant entre els homes com entre les dones. Així doncs, aquest mes de maig, l’atur entre els homes s’ha reduït en un 2,77% (9.358 homes menys en situació d’atur) i en un 1,71% entre les dones (5.471 menys en situació d’atur). Però si de nou comparem les dades amb el mateix període de l’any anterior, observem que l’atur femení s’ha incrementat en un 3,45% (+10.463 dones aturades) i, en el cas dels homes, en un 0,24% (771 aturats més).

Pel que fa a la població treballadora més jove,el nombre de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes de maig en 43.016 joves. Aquesta xifra representa una reducció respecte el mes anterior d’un 4,72%, amb 2.131 joves menys en situació d’atur, i un descens respecte el mes de maig de 2012 d’un 13,74%, amb 6.853 joves aturats menys.

Pel que fa a la població estrangera, el mes de maig registra un total de 129.385 persones en situació de desocupació, el que representa una reducció  d’un 4,2% respecte el mes anterior, i un descens d’un 5,8% respecte el mateix període de l’any anterior.El 52,43% d’aquestes persones procedeixen del sector serveis i el 22,25% de la construcció. La població estrangera representa aquest mes de maig el 20,15% del total de l’atur a Catalunya.
 

Aquest mes, l’atur s’ha reduït en tots els sectors, excepte pel que fa a les persones sense ocupació anterior, col·lectiu que s’ha incrementat en un 0,81% (+255 persones). Així, l’atur en el sector dels serveis s’ha reduït en 10.303 persones (-2,47%); mentre la construcció ho ha fet en 2.054 persones (-2,11%), la indústria, en 1.428 persones (-1,47%) i l’agricultura en 1.299 persones (-9,69%).
 

Si no perdem de vista la variació interanual, no obstant, l’atur s’ha incrementat en els serveis, amb 20.964 persones més en situació de desocupació, respecte el mes de maig de l’any anterior (+5,42%), i l’agricultura ha experimentat un augment interanual de l’atur d’un 9,42% (+1.042). S’ha reduït l’atur enla construcció, amb 7.116 persones menys en situació de desocupació respecte el mes de maig de l’any anterior (-6,95%), entre les persones sense ocupació anterior, amb 1.834 persones menys aturades (-5,45%) , i en la indústria, amb 1.822 persones menys en situació d’atur que l’any anterior (-1,87).
 

En relació a la contractació, durant aquest mes de maig s’han signat un total de 186.596 contractes, 21.123 contractes més que al mes anterior (+12,77%). La contractació s’ha incrementat a totes les províncies. Així a Barcelona, s’han signat 10.880 contractes més que el mes anterior (+5,32%); a Lleida, 6.709 contractes més (+90,85%), a Girona, 2.201 contractes més (+14.08%); i a Tarragona, 1.333 contractes més (+7,51%). Però de nou les dades interanuals no ens permeten ser gaire esperançadors: si ens fixem en el mes de maig de l’any anterior, la contractació s’ha reduït en un 0,63%, amb 1.175 contractes menys, per l’efecte dels 4.022 contractes menys que s’han signat a la província de Barcelona respecte l’any anterior, tot i l’increment de la contractació a la resta de les províncies.
 

A més, cal tenir en compte que el 71,5% de la contractació efectuada durant aquest mes de maig ha estat en el sector serveis i el 27% al sector de l’agricultura.
 

La contractació indefinida s’ha incrementat en un 4,36% respecte el mes anterior, amb 871 contractes més indefinits, però s’ha reduït en un 16,72% respecte el mes de maig de 2012, amb 4.183 contractes indefinits menys. La contractació indefinida representa el 11,16% del total de la contractació del mes de maig, un 2,16% menys que el mateix període de l’any anterior.
 

La contractació temporal s’ha incrementat en un 13,92% respecte el mes d’abril, però només un 1,85% respecte el mateix període de l’any 2012. El 88,84% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal.
 

Pel que fa a l’afiliació a la Seguretat Social, a Catalunya durant el mes de maig hi havia 2.896.327 persones afiliades, xifra que representa un increment de 25.763 persones afiliades (+0,90%) respecte al mes d’abril, però que suposa un descens de 103.275 persones (-3,44%) respecte el mateix període de l’any anterior.
 

Tanmateix, durant el mes de maig, la taxa de cobertura de les perones en situació de desocupació s’ha situat en el 63,4%, 1,3 punts percentuals menys que el mes anterior. En aquest sentit, 240.628 de les persones registrades a les oficines de treball – és a dir, un 36,6%-  no cobren prestació ni subsidi per desocupació.
 

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya
 

Des de la UGT de Catalunya entenemque la reducció de les persones registrades com a demandants d’ocupació a les oficines de treball del SOC al mes de maig respon a l’estacionalitat de l’ocupació que es crea habitualment durant aquests mesos, amb l’inici de la temporada turística i les campanyes agràries. El mes de maig sempre ha estat un mes en què l’atur s’ha reduït. 

Novament l’ocupació que es crea aquests mesos és estacional, temporal i precària i queda molt lluny l’inici d’una millora en la situació del nostre mercat de treball. Ni la reforma laboral imposada pel govern, ni les mesures adoptades pel govern de l’Estat i la Generalitat de Catalunya, basades en polítiques d’ajust i retallades estan donant els resultats que esperaven, sinó tot el contrari: només condueixen a més atur, a més destrucció d’ocupació i a més recessió i més desigualtats entre les persones treballadores.

No és cert que el mercat de treball estigui tenint un millor comportament que en anys anteriors. En aquest sentit, només hem d’observar les dades de l’EPA: en l’any de vigència de la reforma laboral, el nombre de persones en situació de desocupació s’ha incrementat a Catalunya en 65.400 persones (1r. Trim. 2012 -1r. Trim 2013), mentre que al llarg del període considerat més intens de la crisi (1r.Trim 2009 – 1r.Trim 2010) l’increment va ser de 50.500 persones.

En l’any de vigència de la reforma laboral (1r. Trim. 2012 -1r. Trim 2013), s’han destruït 164.200 llocs de treball, mentre que al llarg del període considerat més intens de la crisi (1r.Trim 2009 – 1r.Trim 2010) es van destruir 131.300 llocs de treball.

Des de la UGT de Catalunya reclamem polítiques i mesures que realment reactivin la nostra economia, generin confiança a les persones i creïn ocupació de qualitat, en lloc de continuar amb polítiques d’austeritat, retallades socials i dels serveis públics fonamentals, amb pèrdua de drets laborals i amb la destrucció de l’Estat del Benestar.

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya reclamem:

·         La priorització de la lluita contra l’atur i la creació d’ocupació en l’agenda política dels governs.

·         Un canvi de rumb en les polítiques econòmiques que serveixin realment per impulsar l’activitat econòmica, situant les persones treballadores en situació d’atur com a objectiu prioritari de les polítiques i mesures que s’endeguin.

·         La retirada immediata d’una reforma laboral imposada, injusta, inútil i ineficaç i amb conseqüències nefastes per a les persones treballadores ocupades, per a les persones treballadores en situació d’atur i per a les persones en situació de més vulnerabilitat.

·         Incrementar les partides pressupostàries destinades a les polítiques actives d’ocupació: l’orientació, la qualificació professional, l’acompanyament a la inserció al mercat de treball i la millora dels serveis públics d’ocupació, ja que en l’actualitat són del tot insuficients per a fer front la situació d’atur de les persones treballadores del nostre país.

·         Donar resposta a totes les persones treballadores que ja no cobren prestacions per desocupació, garantint la seva cobertura social.

·         Reforçar els serveis públics d’ocupació i millorar la seva intermediació en el mercat de treball, i no donar via lliure a les agències privades de col·locació i a les empreses de treball temporal.

·         Una reforma del sistema fiscal en profunditat que permeti generar més ingressos públics i recobrar l’equilibri pressupostari: la creació de nous impostos sobre grans fortunes, la lluita contra l’economia submergida i el frau fiscal, gravar les transaccions financeres internacionals i eliminar els paradisos fiscals.

Comments are closed.