Atur registrat gener: La contractació continua la senda de la temporalitat, la parcialitat i la precarietat

El 67,35% de la contractació del mes de gener han estat contractes temporals del sector serveis

El 40,31% de les persones registrades a les OTG (232.192) no cobren prestació o subsidi per desocupació. El 52,85% dels aturats que encara la reben (181.663 persones) perceben una prestació mitjana de 426 euros.

L’any 2015 s’inicia a Catalunya amb l’increment de l’atur: 6.821 persones més desocupades que al mes anterior i 582.769 persones en situació de desocupació registrades a les OTG aquest mes de gener. Aquesta xifra representa un increment de l’1,18% respecte al mes de desembre i un descens interanual del 8,06%, amb  51.102 persones menys en situació d’atur.

Pel que fa a l’atur registrat a l’Estat espanyol, aquest s’ha incrementat en 77.980 persones (+1,75%) respecte al mes de desembre, i ha baixat en 288.745 persones (-6%) respecte al mateix període de l’any anterior, i se situa en 4.525.691 persones.

Aquest mes totes les províncies catalanes han incrementat el número de persones en situació d’atur respecte al desembre: Barcelona, en un 0,99% (427.117 persones en situació d’atur); Girona, en un 1,34% (55.903); Lleida, en un 2,26% (29.687), i Tarragona, en un 1,80% (70.062). Comparant amb el mateix període de l’any anterior, totes les províncies han experimentat una reducció de l’atur que oscil·la entre el 5,33% de Lleida i el 8,80% de Barcelona.

En relació als diferents grups de població, observem que s’ha incrementat l’atur tant entre els homes com entre les dones. Les dones són les que han experimentat un major augment de l’atur, amb 4.618 persones més en situació de desocupació que al mes anterior (+1,58%), mentre que els homes, amb 2.203 aturats més, presenten un creixement de l’atur de 0,78%. Si comparem l’atur registrat del mes de gener amb el mateix període de l’any anterior, observem que l’atur s’ha reduït un 10,93% entre els homes i un 5,14% entre les dones.

Pel que fa a la població treballadora més jove, l’atur torna a pujar respecte al mes de desembre. El número de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest gener en 38.633 joves, amb 1.814 joves més en situació d’atur (+4,93%). Respecte al gener de 2014, l’atur juvenil s’ha reduït d’un 5,69%.

Pel que fa a la població estrangera, aquest mes registra un total de 115.316 persones en situació de desocupació, el que representa un increment  d’un 1,8% respecte al mes anterior, i un descens d’un 8,1% respecte al mateix període de l’any anterior. 63.587 d’aquestes persones procedeixen del sector serveis i 19.116 de la construcció. La població estrangera representa el 19,79% del total de l’atur a Catalunya.

Per sectors, l’atur s’ha incrementat als serveis, amb 6.920 persones més en situació de desocupació (+1,82%), entre les persones sense ocupació anterior, amb 799 persones aturades més (+2,45%), i a l’agricultura, amb 386 persones en situació d’atur més (+2,59%). Per contra, s’ha reduït en la construcció, amb 1.010 persones desocupades menys (-1,47%), i en la indústria, amb 274 persones menys (-0,35%). Pel que fa a la variació interanual, l’atur ha pujat al sector de l’agricultura en 1.225 persones (+8,72%) i entre les persones sense ocupació anterior en 2.513 persones (+8,12%). L’atur ha baixat al sector dels serveis en 25.035 persones (-6,06%); a la construcció en 16.873 persones (-19,93%), i a la indústria en 12.932 persones (-14,19%).

En relació a la contractació, aquest mes de gener s’han signat un total de 205.752 contractes, 19.738 més que al mes anterior (+10,61%) i 23.139 més que ara fa un any (+12,67%). Bàsicament, la contractació s’ha realitzat a la província de Barcelona (+15.259), seguida de Girona (+2.106), Lleida (+1.476) i Tarragona (+897).

26.023 dels contractes signats han estat indefinits (el 12,65% del total), davant de 179.729 contractes temporals (el 87,35% del total de la contractació del mes de gener).

La contractació indefinida s’ha incrementat un 24,52% respecte al mes de desembre (5.125 contractes més), i  un 23,29% respecte al mateix període de l’any anterior (4.916 contractes més). La contractació temporal també s’ha incrementat un 8,85% respecte al mes de desembre i un 11,28% respecte a l’any anterior.

Els sectors que més han contractat han estat els serveis, amb 159.224 contractes (+9.530), i la indústria, amb 31.588 contractes (+7.947). L’agricultura ha perdut 928 contractes (-19,95%).  El 67,35% del total de la contractació del mes de gener han estat contractes temporals del sector serveis (138.564 contractes).

Pel que fa a l’afiliació a la Seguretat Social, al mes de gener hi havia 2.935.259 persones afiliades, xifra que representa una pèrdua de 28.135 persones afiliades i una reducció d’un 0,95% respecte al mes de desembre, i un increment de 87.421persones (+3,07%) respecte el mateix període de l’any anterior.

Per últim, i sobre el nivell de protecció de les persones en situació de desocupació, la taxa de cobertura a Catalunya està en el 59,69% En aquest sentit, 232.192 de les persones registrades a les oficines de treball, un 40,31%, no cobren prestació o subsidi per desocupació. Les persones que cobren una prestació assistencial o la renda activa d’inserció arriba aquest mes al 52,85% del total de les persones que reben una prestació, és a dir, 181.663 persones amb dret, reben una prestació mitjana de 426 euros.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Des de la UGT de Catalunya valorem negativament aquestes dades, ja que aquest mes de gener novament s’ha incrementat l’atur, ha baixat l’afiliació a la seguretat social i la contractació continua la senda de la temporalitat, la parcialitat i la precarietat.

Des de la UGT de Catalunya considerem que és necessari prioritzar la lluita contra l’atur i la creació d’ocupació de qualitat en l’agenda política dels governs per aquest any 2015.

En aquesta mateixa línia, s’ha de potenciar les polítiques de reindustrialització de Catalunya per assolir un canvi del model productiu mitjançant l’impuls de la indústria.

Per una altra banda, és imprescindible que els salaris reflecteixin la millora de l’economia “dels grans números”, de manera que les persones treballadores i la ciutadania en general recuperin el nivell adquisitiu perdut per culpa de les polítiques restrictives del govern que han pagat les persones.

Proposem la reactivació la demanda interna mitjançant la pujada dels salaris, la qual cosa portarà la creació d’ocupació i la millora de les condicions de treball, il’aprovació d’una Llei del Sou Mínim, que situï aquest en el 60% del sou mitjà de la població, tal com estableix la Unió Europea.

En aquest mateix sentit, des de la UGT de Catalunya exigim la derogació de les darreres reformes laboral imposades, injustes, inútils i ineficaces i amb conseqüències nefastes per a les persones treballadores ocupades, per a les persones treballadores en situació d’atur i per a les persones en situació de més vulnerabilitat.

Així com la reforma del sistema fiscal amb l’objectiu de generar més ingressos públics i recobrar l’equilibri pressupostari: lluitar contra l’economia submergida i el frau fiscal, gravar les transaccions financeres internacionals, crear nous impostos sobre grans fortunes i eliminar els paradisos fiscals. 

Finalment, reclamem l’increment del pressupost destinat a les polítiques actives d’ocupació, l’orientació, la formació i la qualificació professional, l’acompanyament a la inserció al mercat de treball, reforçant els serveis públics d’ocupació i millorant la seva intermediació en el mercat de treball, amb més personal i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació.

I dirigir aquestes polítiques als col·lectius més castigats per la crisi: les persones en situació d’atur de llarga durada que ja han esgotat la seva prestació per desocupació, els joves amb baixa qualificació professional, les persones majors de 45 anys o aquelles que provenen de sectors en crisi.

Comments are closed.