Atur registrat novembre: El 68% de la contractació al mes de Novembre ha estat del sector serveis i temporal

OTG


L’ocupació creada és cada vegada més precària: amb més temporalitat, més parcialitat, salaris més baixos i amb menys drets laborals, com a resultat de les darreres reformes laborals

El 40, 85% de les persones registrades a les oficines de l’atur (239.831) no cobren prestació o subsidi per desocupació, 50.937 persones més que al novembre de 2013

El mes de novembre, l’atur ha disminuït a Catalunya, en 5.481 persones, situant-se en 581.652 el nombre de persones en situació d’atur registrades a les oficines del SOC. Aquestes xifres representen un descens d’un 0,93% respecte al mes anterior i un descens d’un 8,88% respecte al mateix període de l’any anterior, amb 56.692 persones menys en situació de desocupació.

A l’Estat espanyol, l’atur s’ha reduït en 14.688 persones, i són 4.512.116 el total de les persones en situació de desocupació, un descens del 0,32% respecte al mes anterior, i una reducció d’un 6,17% respecte al mes de novembre de l’any 2013 (296.792 persones menys en situació de desocupació).

Pel que fa al territori, l’atur es redueix a Barcelona en 5.871 persones (-1,35%) i a Lleida en 153 persones (-0,52%), però s’incrementa a Girona en 523 persones (+0,95%) i a Tarragona en 20 persones (+0,03%). Pel que fa a la variació interanual, l’atur ha baixat a totes les províncies: a Barcelona, en 46.062 persones (-9,70%); a Girona, en 4.081 persones (-6,84%); a Lleida, en 2.181 persones (-6,96%), i a Tarragona en 4.368 persones (-6,01%).

Segons el gènere, observem que l’atur s’ha reduït més entre els homes -amb 4.184 homes aturats menys que el mes anterior (-1,45%)- que entre les dones -amb 1.297 dones menys, (-0,43%). Si comparem l’atur registrat del mes de novembre d’aquest any amb el mateix període de l’any anterior, observem que l’atur masculí s’ha reduït en 37.245 persones (-11,60%), i l’atur femení en 19.447 persones (-6,13%).

Pel que fa a la població treballadora més jove, el nombre de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes de novembre en 38.310 persones. Aquesta xifra representa una reducció respecte al mes anterior del 5,28%, amb 2.134 joves menys en situació d’atur, i un descens respecte al mes de novembre de l’any anterior del 14,05%.

En relació a la població estrangera, el mes de novembre registra un total de113.193 persones en situació de desocupació, el que representa un increment d’un 0,3% respecte al mes anterior (+295 persones) i una reducció d’un 10,2% respecte al mateix període de l’any anterior (-12.882 persones). Gairebé el 55,17% d’aquestes persones procedeixen del sector serveis i el 16,97% de la construcció. La població estrangera representa aquest mes de novembre el 19,46% del total de l’atur a Catalunya.

Per sectors, l’atur s’ha reduït a tots: a l’agricultura, amb 725 persones menys en situació d’atur (-4,73%); a la indústria, amb 1.523 persones menys desocupades (-1,89%), a la construcció, amb 2.114 persones menys (-3%) als serveis, amb 422 persones menys (-0,11%) i entre les persones sense ocupació anterior, amb 697 persones menys desocupades (-2,28%). Pel que fa a la variació interanual, l’atur s’ha reduït al sector de la indústria, amb 12.280 persones menys en situació d’atur (-13,46%), al sector de la construcció, amb 17.321 persones aturades menys (-20,19%) i als serveis, amb 28.051 aturats menys (-6,76%). Per contra, s’incrementa entre les persones sense ocupació anterior, amb 635 persones més (+1,97%) i a l’agricultura, amb 325 persones més (+2,28%).

En relació a la contractació, al mes de novembre s’han signat un total de 197.027 contractes, 54.611 menys que al mes anterior (-21,70%), i  25.219 més que ara fa un any (+14,68%). La contractació d’aquest mes s’ha reduït a totes les províncies destacant Barcelona, amb 41.323 contractes menys (-21,37%). A Girona la contractació s’ha reduït en 5.009 contractes (-25,96%), a Lleida, 3.239 contractes menys (-26,43%) i a Tarragona, 5.040 contractes menys (-18,88%). Respecte al mes de novembre de l’any anterior, la contractació s’ha incrementat a totes les províncies, entre el 3,36% de Girona (465 contractes més) i el 16,18% de Barcelona (21.178 contractes més).

Aquest mes ha caigut la contractació indefinida, amb 6.723 contractes menys

(-21,83%), i la temporal, amb 47.888 contractes menys (-21,68%). Respecte a l’any 2013, la contractació indefinida s’ha incrementat un 27,77%, amb 5.233 contractes més i la contractació temporal un 13,07%, amb 19.986 contractes més.

De la caiguda de la contractació destaquen els 49.265 contractes menys al sector dels serveis signats el mes de novembre respecte el mes d’octubre.

El 87,78% de la contractació del mes de novembre ha estat temporal. La contractació indefinida ha representat el 12,22% del total, mentre que l’any passat representava el 10,97%.

A més, el 78,46% de la contractació efectuada durant aquest mes ha estat en el sector serveis, el 12,45% en la indústria i el 68,41% del total de la contractació ha estat del sector serveis i temporal.

Pel que fa a l’afiliació a la Seguretat Social, a Catalunya durant el mes de novembre hi havia 2.955.006 persones afiliades, xifra que representa un increment de 806 persones afiliades (+0,03%) respecte al mes d’octubre, i un augment de 76.784 persones (+2,67%) respecte al mateix període de l’any anterior.

Per últim i sobre el nivell de protecció de les persones en situació dedesocupació, la taxa de cobertura a Catalunya està en el 59,15%. En aquest sentit, són 239.831 les persones registrades a les oficines de treball, un 40,85%, les que no cobren prestació o subsidi per desocupació, 50.937 persones més que el novembre de 2013.

Les persones que cobren una prestació assistencial o la renda activa d’inserció arriba aquest mes al 53,03% del total de les persones que reben una prestació, és a dir, 184.180 persones amb dret, reben una prestació mitjana de 426 euros.

 

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Des de la UGT de Catalunya entenem que aquestes dades no mostren en cap cas la recuperació econòmica de les persones treballadores, que veuen com la lleugera milloria respecte l’any anterior no aporta una millora de la seva situació i del seu poder adquisitiu, sinó que l’ocupació creada és cada vegada més precària: amb més temporalitat, més parcialitat, salaris més baixos i amb menys drets laborals, com a resultat de les darreres reformes laborals.

Si bé és cert que ha baixat l’atur (-5.481 persones) i ha pujat lleugerament l’afiliació a la seguretat social (+806 persones), la contractació ha caigut, amb 54.611 menys que el mes anterior.

A més, les persones que es queden sense feina, cada vegada accedeixen a una prestació per desocupació més reduïda, si és que en tenen dret, fruit de les baixes cotitzacions realitzades en els períodes treballats. I el nombre de persones que no cobren una prestació o subsidi per desocupació cada vegada és més alt.

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya no podem valorar positivament les dades d’aquest mes de novembre, i per això reclamem novament:

  • La reactivació de la demanda interna mitjançant la pujada dels salaris, la qual cosa portarà la creació d’ocupació i la millora de les condicions de treball.
  • L’adopció de mesures reals adreçades principalment a les persones, que continuen patint la crisi i que cada vegada es troben en una situació més vulnerable.
  • L’increment del pressupost destinat a les polítiques actives d’ocupació:a l’orientació, la formació i la qualificació professional, a l’acompanyament a la inserció al mercat de treball i a la millora dels serveis públics d’ocupació.
  • Garantir la cobertura social per a les persones que han exhaurit les prestacions per desocupació, ampliant els criteris per accedir a la renda activa d’inserció i de la renda mínima d’inserció, per una banda, i amb unarenda garantida de ciutadania per a les persones que ja no tenen cap ingrés.
  • El desenvolupament de polítiques actives d’ocupació de qualitat dirigides als col·lectius més castigats per la crisi: les persones en situació d’atur de llarga durada que ja han esgotat la seva prestació per desocupació, els joves amb baixa qualificació professional, les persones majors de 45 anys o aquelles que provenen de sectors en crisi.
  • Posar en marxa de manera immediata el Pla de Garantia Juvenil de Catalunya.
  • Reforçar del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb més professionals i més recursos, destinats a millorar l’ocupabilitat de les persones en situació de desocupació del nostre país.
  • Aprofundir en la reforma del sistema fiscal amb l’objectiu de generar més ingressos públics i recobrar l’equilibri pressupostari: eliminar els paradisos fiscals, lluitar contra el frau fiscal, gravar les transaccions financeres internacionals i crear nous impostos sobre grans fortunes

Comments are closed.