Campanya ‘Tolerància Zero’

Des de la Secretaria d’Igualtat i Formació de la UGT de Catalunya hem presentat, aquest any 2019, un projecte d’intervenció, formació i informació a l’Institut Català de les Dones sota el paraigües del Pacto de Estado i que du per nom: “Erradiquem les violències masclistes a la feina. Tolerància zero. Ni a la feina ni enlloc”.

L’objectiu principal d’aquest projecte és la prevenció, el suport i la lluita contra la violència masclista i assetjament sexual i per a raó de sexe en els centres de treball i per extensió a la societat en general, tenint en conta les modificacions que s’han produït arran del nou Reial Decret – llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en la feina i l’ocupació.

La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut per les normatives internes i internacionals; no obstant això, diverses realitats ens mostren que la igualtat plena en tots els àmbits és, ara per ara, únicament teòrica.

Una de les manifestacions més patents de la desigualtat real que encara hi ha en la nostra societat és la presència de l’assetjament sexual i per raó de sexe en l’entorn laboral. Aquest fenomen, a més, atempta contra un nombre significatiu de drets fonamentals bàsics de la persona: la llibertat, la intimitat i la dignitat, la no-discriminació per raó de sexe, la seguretat, la salut i la integritat física i moral.

La nostra experiència en l’àmbit laboral ens permet assegurar que l’assetjament sexual i per a raó de sexe als centres de treball és una pràctica estesa però a la vegada és una de les més ocultes.

Des de la UGT de Catalunya hem de combatre fermament la violència masclista a la nostra societat en general, i de forma específica als centres de treball en les seves vessants que són l’assetjament sexual i per raó de sexe, la bretxa salarial i la cosificació de les dones. 

Què entenem per violència masclista:

És la violència que s’exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones i que, produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions, tingui com a resultat un dany o un patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l’àmbit públic com en el privat. 

Què entenem per assetjament sexual o per a raó de sexe en l’àmbit laboral?

«Consisteix en qualsevol comportament verbal, no verbal, o físic, de naturalesa sexual, que s’exerceix amb el propòsit o l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una persona, especialment si li crea un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu» (Llei 5/2008 de 24 d’abril, del dret a les dones a erradicar la violència masclista). Aquest comportament es pot produir en el centre de treball i durant la jornada laboral, o fora del centre de treball i de l’horari laboral si té relació amb la feina, i encara que no s’hagi produït de manera reiterada ni sistemàtica.

L’any 2007 es va crear el Consell de Relacions Laborals de Catalunya, on estem representats els Agents Econòmics i Socials més representatius junt amb el Govern de la Generalitat de Catalunya, en un espai estable de concertació, diàleg social i participació institucional.

En particular, la Comissió d’Igualtat i del Temps de Treball, impulsa l’àmbit de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, la gestió de la diversitat i la conciliació de la vida personal i laboral, a fi i efecte d’aconseguir una major equitat en l’àmbit laboral, i en la qual hem elaborat un seguit d’eines importantíssimes per poder dur als centres de treball.

Aquestes eines són les que ens ajuden a detectar, prevenir i intervenir en situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe i discriminacions en l’àmbit laboral.

Són eines informatives, formatives, d’assessorament i d’intervenció per poder sensibilitzar, detectar, evitar i actuar en situacions d’assetjament sexual o per a raó de sexe i discriminació vers les dones dins dels centres de treball.

Més informació de la campanya i actualització del calendari de les jornades formatives a la web Tolerància zero

Comments are closed.