Catalunya es dota per primera vegada d’un acord comú per als empleats públics dels ens locals de menys de 20.000 habitants

ACMAquest nou acord ofereix un instrument per a tots aquells municipis que no disposen d’un conveni o acord propi per a ordenar les condicions de treball per al seu personal.

La Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació Catalana de Municipis (ACM), conjuntament amb els sindicats UGT i CCOO de Catalunya, han signat aquest migdia a Solsona un acord comú de condicions laborals per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants. Un instrument de condicions ja negociat, que regula les condicions i la relació dels empleats públics amb els ens locals dins el marc legal. Estalvia la necessitat de dur a terme processos de negociació d’àmbit local i permet que cap empleat públic local es quedi sense poder tenir un marc de referència.

Després d’un treball consensuat durant més d’un any, l’acord ha estat signat pel secretari general de la UGT de Catalunya, Josep M. Àlvarez; el secretari general de CCOO, Joan Carles Gallego; el president de l’ACM, Miquel Buch, i el president de l’FMC, Xavier Amor. També hi ha assistit l’alcalde de Solsona, David Rodríguez (representant de l’FMC), i l’alcaldessa de Cambrils, Mercè Dalmau(representant de l’ACM); el representants de la UGT de Catalunya Carles Villalante, i Gabriel Tinoco de CCOO. Tot ells han format part de la comissió negociadora.

A Catalunya hi ha 884 municipis de menys de 20.000 habitants. Sovint els municipis petits i mitjans no disposen de recursos i mitjans ni de capacitat suficient per dur a terme negociacions. A més, aquestes demandes sovint són difícils d’abordar a causa de les condicions i la proximitat dels equips de govern respecte als seus empleats públics. D’aquesta manera, amb aquest nou acord s’ofereix un instrument per a tots aquells municipis que no disposen d’un conveni o acord propi per a ordenar les condicions de treball per al seu personal.

El nou acord s’aplicarà a funcionaris de carrera, personal laboral i en tot allò compatible amb la naturalesa de la seva relació: contractats laborals en pràctiques i per a la formació, i contractats a l’empara de convenis subscrits amb altres entitats. És previst que la durada de l’acord sigui de tres anys, de l’1 de gener de 2015 fins al 31 de desembre 2017, prorrogable per a períodes successius d’un any.

Aquest acord és vinculant per als municipis de menys de 20.000 habitants que s’hi adhereixin expressament així com per als seus organismes autònoms i seu sector públic instrumental local. Qualsevol consell comarcal o ens local podrà adherir-se al conjunt de l’acord, sempre que així ho acordi el govern i els representants legals dels treballadors públics. 

Per fer un seguiment del compliment de l’acord es crearan dues comissions. Una de local i l’altra general de Catalunya. Aquesta última resoldrà sobre les consultes de les comissions de seguiment local. En cas de discrepància s’ha establert un procediment de mediació per a la seva resolució extrajudicial.

Comments are closed.