Catalunya té menys població ocupada i més atur que fa un any

infografia-EPAInfografia de l’EPA

El 56,85% dels aturats a Catalunya porten més d’un any a l’atur

96.100 llars no tenen cap perceptor d’ingressos i 245.600 habitatges tenen tots els seus actius en situació de desocupació

L’EPA del tercer trimestre de l’any situa la taxa d’atur a Catalunya en un 22,84% amb 840.500 persones en situació de desocupació, 32.500 persones menys que el trimestre anterior (-3,72%), i 100 persones més que el mateix període de l’any 2012(+0,01%).

A l’Estat espanyol la taxa d’atur se situa en el 25,98%, amb 5.904.700 persones en situació de desocupació, un 1,22%menys que el trimestre anterior (-72.800 persones),però un 2,19%més que el mateix trimestre l’any 2012 (+126.600 persones).

A Catalunya, la població activa s’ha incrementat en 19.800 persones respecte al trimestre passat però s’ha reduït en 44.700 persones respecte el mateix període de l’any anterior, situant-se en un total de 3.680.200 persones.

Pel que fa la població ocupada, destaquem que s’ha incrementat en 52.200 persones respecte al trimestre anterior, però s’ha reduït en 44.800 persones respecte a l’any anterior, situant-se en un total de 2.839.700 persones.

En relació a les taxes, la taxa d’atur d’aquest trimestre s’ha situat en el 22,84%, 1,01 punts percentuals menys que el trimestre anterior, però 0,28 1,90 punts percentuals més que al mateix trimestre de l’any 2012.

La taxa d’ocupació s’ha situat en un 48%, 1,17 punts percentuals més que el trimestre anterior, però 0,13 punts percentuals menys que el mateix trimestre de l’any 2012.

La taxa d’activitat s’ha incrementat lleugerament, situant-se en el 62,20%, 0,7 punts percentuals menys que el trimestre anterior i 0,04 punts percentuals menys que el mateix període de l’any 2012.

Finalment, pel que fa la taxa de temporalitat, s’ha situat en el 20%, 2,1 punts percentuals més que al trimestre anterior.

Pel que fa les províncies, Tarragona és la que presenta una taxa d’atur més alta (25,11%), seguida de Barcelona (23,29%), Girona (21,61%) i Lleida (14,87,59%). La taxa d’atur ha disminuït a totes les províncies.

El nombre de persones desocupades en situació de llarga durada se situa aquest trimestre en 477.800 persones, amb increment anual de 39.400 persones, i ja representen el 56,85% de les persones en situació de desocupació.

Pel que fa a la població jove, la seva taxa d’atur durant aquest trimestre se situa en un 47,01%, 24,17 punts percentuals més que la taxa d’atur general. Són 146.900 joves els que es troben en situació de desocupació. Pel que fa a la taxa de temporalitat dels joves s’ha situat en el 64,70%.

El nombre de persones estrangeres en situació de desocupació s’ha reduït un 4,7% respecte al trimestre anterior, però s’ha incrementat en un 3,1% respecte al mateix període de l’any anterior. Representen el 28,2% del total de persones en situació d’atur.

S’ha de destacar que, hi ha 52.200 llocs de treball més que el trimestre anterior: 54.400 més als serveis, 3.600 més a la construcció i 200 més a l’agricultura; però s’han perdut 5.900 llocs de treball a la indústria.En conjunt, s’han perdut 44.800 llocs de treball respecte l’any anterior: 30.200 del sector de la indústria,6.300 a la construcció, 6.000 als serveis i 2.200 a l’agricultura.

Amb totes aquestes dades, les famílies continuen patint les conseqüències d’aquesta crisi. En aquest sentit, aquest trimestre, 96.100 llars no tenen cap perceptor d’ingressos i 245.600 habitatges tenen tots els seus actius en situació de desocupació.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Des de la UGT de Catalunya valorem negativament les dades d’aquest tercer trimestre de l’any 2013 ja que, malgrat la reducció en 32.500 persones de la població desocupada, ens situen al mateix nivell que ara fa un any, amb una diferència de 100 persones més en situació d’atur.

Recordem que les dades del tercer trimestre de l’any fan referència als mesos de juliol, agost i setembre, temporada plenament turística en la que tradicionalment es redueix l’atur amb la creació d’ocupació però temporal i precària.

En aquest sentit, descens del nombre de persones en situació de desocupació i de la taxa d’atur d’aquest trimestre no és suficient per afirmar que ja estem superant la crisi econòmica, com tampoc es poden atribuir les dades a una reforma laboral que està resultant nociva per les persones treballadores i per a la ciutadania en general, i que ha contribuït a retallar els drets de les persones i l’estat del benestar.

Una taxa d’atur del 22,84% continua sent inacceptable i les dades no ens indiquen que ara estem millor que fa un any, per molt que des de Madrid anunciïn que ja hem sortit de la recessió.

Des de la UGT de Catalunya considerem que les dades d’aquest trimestre ens indiquen que les persones en situació d’atur ja no busquen feina o marxen a l’estranger davant la falta d’expectatives laborals, que ja queda poca ocupació per destruir i que per molt que el govern de l’estat intenti maquillar les dades amb declaracions poc transparents sobre persones en situació d’atur registrades en les oficines de treball que cobren prestacions i que comenten frau, l’EPA novament ens torna a la realitat de 840.500 catalans i catalanes en situació de desocupació.

Són errònies polítiques com l’augment de les taxes o el copagament en sanitat.  L’impacte d’aquestes polítiques recau sobre la cohesió social, els serveis i prestacions a la ciutadania i l’Estat del Benestar en el seu conjunt, deixant de banda l’objectiu principal de creació d’ocupació i per tant la recuperació econòmica.

Els ciutadans i les ciutadanes, els treballadors i les treballadores, les famílies, les persones en situació d’atur i els i les pensionistes continuen pagant la factura de la crisi, malgrat alguns insisteixin en afirmar que ja estem en el camí de la sortida.

Des de la nostra organització novament reclamem al Govern de la Generalitat que agilitzi l’inici de les actuacions formatives i les polítiques actives d’ocupació de l’any 2013 dirigides a les persones en situació de desocupació del nostre país.

Tant el govern de l’estat com el de Catalunya han de situar la lluita contra l’atur i la creació d’ocupació com a acció prioritària, amb mesures que impulsin la reactivació econòmica

És imprescindible destinar més recursos a les polítiques actives d’ocupació, per a fer front la situació d’atur de les persones treballadores del nostre país, incrementant les partides pressupostàries destinades a l’orientació, la qualificació professional, a l’acompanyament a la inserció al mercat de treball i a la millora dels serveis públics d’ocupació.

S’han de reforçar els serveis públics d’ocupació, amb més personal orientador, i millorar la seva intermediació en el mercat de treball.

És necessari garantir la cobertura social de les persones que ja han esgotat les prestacions per desocupació amb polítiques actives d’ocupació que combinin formació i contractació.

En definitiva, posar en marxa de veritables polítiques de reactivació econòmica i endegar una reforma en profunditat del sistema financer,que generi confiança, incentivi el consum i la creació de llocs de treball.

Comments are closed.