Comunicat secció sindical UGT Ajuntament de Torredembarra davant les declaracions del regidor Lluís Suñé referents a l’actuació policial del 2 de setembre

Amb aquest comunicat, els delegats de la UGT a l’Ajuntament de Torredembarra, responen les darreres declaracions efectuades pel regidor Lluís Suñé, cap de llista del grup Alternativa Baix Gaià ABG, i membre de l’equip de Govern de l’Ajuntament, publicades en diferents mitjans de comunicació, referents a l’actuació policial duta a terme el passat dia 2 de setembre de 2016.

En primer lloc, destacar la professionalitat i el treball que realitza el col·lectiu de la Policia Local de Torredembarra.

Segons el senyor Suñé, des de l’Administració no es garanteix el dret de les persones que “es mantingui la seva privacitat i es vulneri aquest dret mitjançant filtracions a la premsa”. En un dels mitjans diu: “el que no es admissible és que des de la Policia Local es filtri informació a la premsa, i ja en portem unes quantes”, on el senyor Suñé ha donat per fet que la informació procedia de la Policia Local. Així mateix, diu que demanarà explicacions i reclama una depuració d’un nucli de la policia que vol castigar determinats regidors. També manifesta que “la Policia Local no actua correctament davant els ciutadans”, “la Policia Local té una malaltia interna”, posant com a exemple un cas, segons ell, de presumpte mala praxi.

Primer: Informem al senyor Suñé que la Llei 16/1991 de Policia Local de Catalunya, al seu article 10, apartat cinquè diu textualment: “Pel que fa al secret professional, els policies locals han de guardar secret rigorós respecte a totes les informacions que coneguin per raó o en ocasió del compliment de llurs funcions; no estan obligats a revelar les fonts d’informació, llevat que els ho imposi el compliment de llurs funcions o les disposicions legals”.

Situació que es dóna a la resta del funcionariat de tota l’Administració pública.

Segon: En cas que aquest senyor tingui constància o seguretat que la filtració de la noticia hagi sortit des de la Policia Local, li demanem que interposi la corresponent denúncia, que des de la Prefectura es posaran a disposició de la justícia tots els mitjans d’investigació disponibles per tal d’aclarir el fet i depurar responsabilitats, recordant-li que aquesta filtració també pot haver estat donada des d’altres llocs de l’Administració o representants polítics i, en cas que fos així, també sol·licitem que s’actuï igualment en conseqüència.

Tercer: Recordar al senyor Suñé que els agents de la Policia Local denuncien els fets que observen, però qui té la potestat sancionadora és l’Administració. A més a més, les ordenances per les quals s’han de regir els agents en les seves actuacions les aprova el Ple de l’Ajuntament.

Per tot el que hem exposat, la Policia Local de Torredembarra, davant la situació de desprestigi creada cap aquest cos, demana al senyor Suñé una rectificació pública de les seves manifestacions acusatòries contra el col·lectiu de la Policia Local de Torredembarra, mentre no pugui demostrar amb proves el que ha denunciat davant els mitjans de comunicació, ja que manifestacions com aquestes menyscaben la credibilitat i la professionalitat de la policia davant els ciutadans, als quals serveixen.

Comments are closed.