Cop judicial al Consorci d’habitatge de Barcelona per denegar l’adjudicació d’una vivenda protegida a un treballador en situació d’ERO temporal

El jutjat Contenciós-Administratiu i la Síndica de Greuges de Barcelona coincideixen en què la decisió administrativa que denegava aquesta adjudicació no s’ajustava a dret

El cas ha estat defensat pels Serveis Jurídics de l’AMIC-UGT de Catalunya

El jutjat Contenciós-Administratiu n.17 de Barcelona ha sentenciat que la decisió del Consorci d’Habitatge de Barcelona de denegar l’adjudicació d’una vivenda protegida a un treballador en situació d’ERO temporal no s’ajusta a dret.

Els fets són de fa un any, quan aquest treballador va acudir als Serveis Jurídics de l’Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants de Catalunya – AMIC-UGT de Catalunya per demanar ajuda i orientació jurídica pel greuge patit quan se li havia denegat, sense fonaments, l’adjudicació provisional d’una vivenda protegida.

Després de rebre la notificació de l’adjudicació provisional, el Consorci d’Habitatge de Barcelona va requerir-li que aportés les tres darreres nòmines per comprovar si continuava reunint el requeriment econòmic que se li exigia perquè li fos adjudicada la vivenda assignada definitivament. Això significa acreditar que el preu del lloguer més les despeses comunitàries no superen el 30% dels ingressos de la unitat de convivència.

L’adjudicació definitiva de la vivenda li va ser denegada perquè en aquell moment aquesta persona es trobava afectada per un Expedient de Regulació d’Ocupació de reducció de jornada (fet que quedava reflectit en les nòmines), motiu pel qual els seus fulls salarials, per si sols, no assolien el requeriment econòmic exigit. No obstant això, el Consorci no va tenir en compte que per fer un càlcul dels seus ingressos reals calia sumar la part proporcional de la reducció en concepte de desocupació que es cobra a posteriori a través del SEPE. Amb aquesta suma quedava del tot demostrat que el treballador reunia aquest requeriment econòmic.

Tot i els intents d’aquest treballador perquè el Consorci tingués en compte aquest càlcul, l’ens va optar pel silenci i no es va pronunciar. És per aquest motiu que el treballador afectat va enviar una queixa al Síndic de Greuges de Barcelona alhora que va demandar l’Administració consistorial assistit pels serveis jurídics de l’AMIC-UGT de Catalunya.

Ara, el Jutjat Contenciós-Administratiu n. 17 de Barcelona li dóna la raó i anul.la la decisió administrativa de denegació per no ser ajustada a dret. I també basant-se en aquests fets, la Síndica de Greuges de Barcelona ha tingut en compte la queixa formulada i ha exposat el seu desacord amb el Consorci en els següents termes:

Per tant, ha quedat constatat que els ingressos anuals del 2016 són suficients per complir els requeriments establerts en les bases de la convocatòria, i que la referència exclusiva a l’anàlisi de les tres nòmines corresponents als mesos de febrer, març i abril de 2016, sense tenir en compte altres ingressos al·legats per la persona interessada, no és ajustada

L’AMIC-UGT de Catalunya lamenta la injustícia que ha sofert aquest treballador a causa de l’actuació negligent del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, i posa de manifest la seva preocupació pels casos de persones que es poden haver vist afectades per resolucions similars i que no han pogut acudir a un servei jurídic especialitzat per defensar els seus drets.

Comments are closed.