CTAC-UGT valora positivament les millores que recull la nova llei del treball autònom, tot i que encara té mancances

autonomsLa llei de reformes urgents del treball autònom ha fet un pas més en la seva tramitació. Ahir es va tancar la fase de Ponència al Congrés, on s’ha aconseguit una majoria suficient (PP, Ciutadans, PNB i PDeCAT) perquè s’aprovi el projecte de llei dijous vinent en la Comissió d’Ocupació. Després es remetrà al Senat perquè el ratifiqui i s’espera que el Congrés aprovi finalment la llei al juliol.

Les mesures més destacades que inclou són:

 • Ampliació de la tarifa plana de 50 euros a un any. A més, es podrà reprendre amb tarifa plana després de dos anys d’haver interromput l’activitat. Abans calia esperar 5 anys.
 • Els autònoms podran canviar fins a quatre vegades a l’any la seva base de cotització per adequar-la millor als ingressos.
 • Es permeten tres altes i tres baixes a l’any i que els autònoms solament paguin pels dies que han treballat, en el mes d’alta o de baixa.
 • Reducció a la meitat dels recàrrecs de la Seguretat Social per retards en les quotes, en passar del 20% actual al 10% en el primer mes.
 • Devolució, d’ofici, de l’excés de cotització de les persones en pluriactivitat sense que la persona hagi de sol·licitar la seva devolució.
 • Correcció perquè la quota dels societaris es vinculi a la pujada del SMI i es determini a partir d’ara als Pressupostos Generals de cada exercici, després del diàleg amb les organitzacions d’autònoms més representatives.
 • Els autònoms ocupadors en edat de jubilació podran compatibilitzar el cobrament del 100% de la pensió amb el treball per compte propi, mentre que fins ara només podien gaudir de 50% de la pensió.
 • Tarifa plana per a les dones que es reincorporin al treball després de la maternitat.
 • Exempció del 100% de la quota d’autònoms durant 12 mesos per la cura de menors o persones dependents, per garantir una millor conciliació laboral i familiar.
 • Millora de les condicions per emprendre a les persones amb discapacitat. A més, faciliten la contractació dels fills amb discapacitat dels autònoms.
 • Reconeixement de l’accident in itinere.
 • Millora dels programes de formació i informació de la prevenció de riscos laborals, amb una major participació de les organització d’autònoms.
 • Establiment de deduccions del 20% de les despeses de subministraments d’aigua, llum, electricitat i telefonia quan els autònoms treballin des de casa.
 • Deduccions de fins a 12 euros diaris per menjars fora de casa per motius de treball, sempre que es puguin justificar per mitjans telemàtics, pagament amb targeta o amb vals de menjar, i hauran de ser consumicions fetes en dies laborables i en restaurants o cafeteries.
 • Les organitzacions de treballadors autònoms més representatives seran considerades d’“utilitat pública” i es fixa un termini d’un any la seva entrada en el CES, així com per a la constitució del Consell del Treball Autònom.

Des de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC – UGT de Catalunya) valorem positivament el text en el seu conjunt, ja que inclou mesures que milloraran les condicions de treball i de Seguretat Social d’aquest col·lectiu, però tanmateix no deixa de ser insuficient, una llei plena de pegats i amb moltes mancances.

Continuem en un mercat laboral precari per als treballadors per compte propi i des de la nostra organització continuarem denunciant les males pràctiques que recauen sobre el col·lectiu, com són la figura del fals autònom, les precàries condicions de treball i l’abús de la mercantilització de les relacions laborals, entre d’altres.

A més volem destacar que la Seguretat Social ha ingressat en concepte de les cotitzacions per la prestació per cessament d’activitat que paguen els treballadors autònoms 134 milions d’euros, però en canvi només va pagar 16 milions d’euros i va revocar el 56,52% de les sol·licituds, de manera que  no pararem de reclamar el que correspon al col·lectiu.

Comments are closed.