Doble acord per a la plantilla de 061-Ferrovial Servicios

El comitè de vaga del personal de gestió telefònica del 061, actualment externalitzat a Ferrovial Servicios, ha arribat aquest matí a un doble acord en la reunió de mediació a la seu de la Direcció General de Relacions Laborals de la conselleria d’Empresa i Treball que permet desconvocar la vaga indefinida iniciada el 19 d’octubre. 

El primer acord signat pel comitè de vaga format per la UGT, CGT i la USOC suposa una millora en matèria econòmica, d’estabilitat laboral i de conciliació de la vida familiar i laboral. L’acord inclou una  compensació econòmica mitjançant triennis, amb caràcter retroactiu i consolidat.
Pel que fa a la jornada, actualment part de la plantilla tenia contractes parcials de poques hores ampliades sistemàticament. Ara aquests treballadors i treballadores consolidaran la seva jornada de forma definitiva, garantint l’estabilitat de la plantilla. Pel que fa a la conciliació, s’acorda elaborar calendaris semestrals (no mensuals, com fins ara), millorant la conciliació de tots i totes.
Pel que fa a la nova contractació, l’acord augmenta la plantilla fixa per donar més estabilitat a una plantilla que acusa una importantíssima sobrecàrrega de feina a causa de la pandèmia, i que permetrà recuperar gent de la borsa de treball amb contracte indefinit.
Així mateix, el comitè de vaga ha signat un altre acord, aquest amb la representació del SEM, per donar compliment i fer seguiment de la disposició addicional al Projecte de Llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2022 que regularà la internalització del 061. Arribat el moment, el SEM es compromet a crear una taula de seguiment interna amb participació de la part social de Ferrovial 061, que subscriu el present acord, per poder dur a terme aquesta internalització.
Respecte les millores retributives del nou curs, acordades avui, “el SEM es compromet a incorporar una dotació pressupostària equivalent a un increment del 9% de la massa salarial per a millores retributives corresponents a aquest contracte. La fórmula en què el SEM distribuirà aquest 9% de millora per conceptes retributius tindrà en compte les reivindicacions expressades dels treballadors i les treballadores durant la vaga, per la qual cosa també es compromet a constituir un grup de treball amb els mateixos interlocutors per acordar les noves condicions del nou ple, en cas que fos necessari tornar a licitar. Pel que fa l’acord econòmic a què s’ha arribat amb Ferrovial en matèria d’antiguitat, el SEM es compromet a traslladar-ho al nou plec pel cas que resultés adjudicatària una nova empresa, que restaria obligada a abonar el plus d’antiguitat en les mateixes condicions que les que s’han pactat en l’acord de desconvoca tòria de vaga amb Ferrovial”. 
Per a la UGT és un acord molt important, fins i tot històric, per la implicació de tots els agents que hi han participat.

Comments are closed.