El 42% del total de l’increment de l’atur a l’estat espanyol a l’agost és català

De les 8.070 noves persones aturades, 3.385 són catalanes

La dura realitat després de les vacances d’estiu: puja l’atur i cau la contractació i l’afiliació a la Seguretat Social

A Catalunya al mes d’agost l’atur torna a incrementar-se en 3.385 persones, situant-se en 571.616 el nombre de persones en situació d’atur registrades a les oficines del SOC. Aquesta xifra representa un increment d’un 0,60% respecte al mes anterior i un descens d’un 6,55% respecte al mateix període de l’any anterior, amb 40.042 persones menys en situació de desocupació.


Atur agost 2014

A l’Estat espanyoll’atur s’ha incrementat també en 8.070 persones, i són4.427.930 el total de les persones en situació de desocupació, una increment d’un 0,18% respecte al mes anterior, i una reducció interanual d’un 5,76% (270.853 persones menys en situació de desocupació respecte al mes d’agost de l’any 2013).

Pel que fa al territori, l’atur s’ha incrementat a totes les províncies catalanes, a excepció de Tarragona, on l’atur s’ha reduït en un 0,64% (63.847 persones en situació de desocupació). Així, l’atur a Lleida ha augmentat un 1,27% (26.306 persones en situació d’atur); a Barcelona, en un 0,76% (432.368 persones en situació d’atur), i a Girona, en un 0,43% (49.095 persones aturades). En comparació amb el mateix període de l’any anterior, les quatre províncies catalanes han experimentat una reducció de l’atur que oscil·la entre el 4,36% de Lleida i el 6,98% de Barcelona.

En relació als diferents grups de població, observem que, respecte al mes de juliol,l’atur s’ha incrementat tant entre els homes, amb 2.469 homes aturats més que el mes anterior (+0,89%), com entre les dones, amb 916 dones més, (+0,31%). Si comparem l’atur registrat del mes d’agost d’aquest any amb el mateix període de l’any anterior, observem que tant l’atur masculí com el femení s’han reduït, amb 27.904 homes menys en situació d’atur (-9,11%) i 12.138 dones menys (-3,98%).

Pel que fa a la població treballadora més jove, el nombre de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes d’agost en 34.072 persones. Aquesta xifra representa un descens respecte al mes anterior de l’1,50%, amb 520 joves menys en situació d’atur, i un descens respecte al mes d’agost de l’any anterior del 6,05%.

Pel que fa a la població estrangera, el mes d’agost registra un total de 105.068 persones en situació de desocupació, el que representa un descens d’un 2,3% respecte al mes anterior (-2.524 persones) i d’un 9,5% respecte al mateix període de l’any anterior (-10.994 persones). Més del 52% d’aquestes persones procedeixen del sector serveis i gairebé el 20% de la construcció. La població estrangera representa aquest mes d’agost el 18,38% del total de l’atur a Catalunya.

L’atur del mes d’agost s’ha incrementat als serveis, amb 3.959 persones més en situació d’atur (+1,07%) i a la indústria, amb 838 persones més en situació de desocupació (+1,05%). L’atur s’ha reduït a la construcció, amb 12 persones menys (-0,02%), a l’agricultura, amb 39 persones menys aturades (-0,31%) i entre lespersones sense ocupació anterior, amb 1.361 persones desocupades menys (-4,12%). Pel que fa a la variació interanual, l’atur baixa a tots els sectors a excepció de l’agricultura, on s’incrementa un 14,52%, i les persones sense ocupació anterior, amb un augment del 6,93%.

En relació a la contractació, aquest mes s’han signat un total de 157.650 contractes113.501 menys que al mes anterior (-41,86%), i 12.218 més que ara fa un any (+8,40%). La contractació ha caigut a totes les províncies: Barcelona, amb 83.634 contractes menys (-43,34%); Girona, 13.036 menys (-43,99%); Lleida, 6.830 contractes menys (-31,91%), i Tarragona, 13.036 contractes menys (-43,99%).Respecte al mes d’agost de l’any anterior la contractació s’ha incrementat a totes les províncies, oscil·lant entre l’1,77% a Lleida i el 10,06% a Girona.

Respecte al mes anterior, s’ha reduït tant la contractació indefinida, amb 10.943 contractes menys (-43,50%), com la temporal, amb 102.558 contractes menys (-41,69%). Respecte a l’any 2013, la contractació indefinida s’ha incrementat en 2.371 contractes (+20,02%) i la temporal en un 7,37%, 9.847 contractes més.

El 90,99% de la contractació d’aquest mes d’agost ha estat temporal. La contractació indefinida ha representat el 9,01% del total.

Pel que fa a l’afiliació a la Seguretat Social, a Catalunya durant el mes d’agost hi havia 2.966.494 persones afiliades, xifra que representa un descens de 32.605 persones afiliades (-1,09%) respecte al mes de juliol, i un increment de 58.967 persones (+2,03%) respecte al mateix període de l’any anterior.

Pel que fa el nivell de protecció de les persones en situació de desocupació, la taxa de cobertura a Catalunya està en el 61,14%. En aquest sentit, són 229.706 les persones registrades a les oficines de treball, un 38,86%, les que no cobren prestació o subsidi per desocupació.

Les persones que cobren una prestació assistencial o la renda activa d’inserció arriba aquest mes al 49,65% del total de les persones que reben una prestació.

 

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Des de la UGT de Catalunya valorem negativament aquestes dades, a causa de  l’increment de l’atur i de la caiguda de la contractació i de l’afiliació a la Seguretat Social.

El 42% del total de l’increment de l’atur a l’Estat espanyol és català: de les 8.070 persones noves en situació d’atur, 3.385 són catalanes.

Des de la nostra organització entenem que els signes de millora econòmica “tan evidents” que proclama el Govern de l’Estat no es reflecteix en una millora de la situació econòmica, laboral i social de les persones.

La reducció de l’atur a Catalunya dels últims mesos demostra la creixent precarietat i estacionalitat del nostre mercat de treball: quan finalitza la temporada estival ens retorna a la realitat d’un mercat de treball amb més atur, més precarietat i més desigualtats entre les persones treballadores i es confirma que l’ocupació creada novament ha estat temporal, estacional i precària.

Respecte a les persones que ja estan en situació d’atur, és alarmant la reducció de la taxa de cobertura de les persones que cobren alguna prestació per desocupació, l’increment del percentatge de persones que no cobren prestació o subsidi per desocupació (gairebé el 40% del total de persones en situació d’atur), i, de les que sí en perceben, l’increment del nombre de persones que reben una prestació assistencial o renda activa d’inserció, la qual cosa representa uns ingressos mitjans de 426 euros, frega el 50% del total de persones que cobren una prestació.

Amb tot això, la UGT de Catalunya reclama:

  • Una autèntica reforma del sistema fiscal que tingui com a un dels seus grans objectius eradicar el frau fiscal, augmentant els recursos destinats a l’eliminació dels paradisos fiscals; gravar les transaccions financeres internacionals; i crear nous impostos sobre grans fortunes.
  • Posar en marxa de veritables polítiques de reactivació econòmica, que generin confiança, incentivin el consum i, com a resultat, augmentin la creació de llocs de treball.
  • Apostar per la indústria com a motor de la represa econòmica del nostre país, com un sector que es basi en la innovació, exportació i amb unes finances prudents per tal de crear una economia sòlida que pateixi menys en èpoques difícils i destrueixi menys ocupació.
  • Augment de les partides pressupostàries destinades a les diferents branques que composen l’Estat del Benestar (sanitat, educació, serveis socials) i crear llocs de treball en aquests sectors, indispensables per retornar a la qualitat de la que havien gaudit, i com a garant de construcció d’una societat més justa amb les necessitats del conjunt de la població. Això només es pot aconseguir amb la derogació de la Llei d’estabilitat pressupostària que per tal d’aconseguir l’objectiu de dèficit zero, està desmantellant l’Estat del Benestar.
  • Reforçar els serveis públics d’ocupació i millorar la seva intermediació en el mercat de treball, evitant la proliferació de les agències privades de col·locació i de les empreses de treball temporal, que només aconseguiran que hi hagi una dualització del mercat de treball, diferenciant-se les persones desocupades de primera de les persones desocupades de segona.
  • La retirada immediata de la reforma laboral, imposada, injusta, inútil i ineficaç, que està tenint conseqüències nefastes, no només per les persones treballadores en situació d’atur i per les persones en situació de més vulnerabilitat sinó ja també per a les persones treballadores ocupades, cada vegada més pobres.
  • Impulsar polítiques actives d’ocupació que, des d’una perspectiva preventiva,adreçades a les persones en perill de perdre el seu lloc de treball o que l’acaben de perdre, evitin arribar a la situació de desocupació, o que aquesta es cronifiqui.
  • Potenciar polítiques d’ocupació destinades a col·lectius amb especials dificultats d’inserció laboral, com son els joves, les dones i les persones en situació d’atur majors de 45 anys o de llarga durada.
  • El disseny i posada en marxa de plans d’emergència adreçats als col·lectius més afectats per la crisi: les persones que ja han exhaurit les seves prestacions i ja no disposen d’ingressos, les persones majors de 45 anys, els joves, per tal de garantir la seva cobertura social.

Comments are closed.