El 47% de les persones treballadores de Catalunya guanyen un 19,4% menys pel fet de ser dones

Desigualdad salarios mujeres hombresAmb motiu de la celebració demà del Dia per la Igualtat Salarial, la UGT de Catalunya vol denunciar que, segons l’Enquesta d’Estructura Salarial que publica l’Institut Nacional d’Estadística, l’any 2011 a Catalunya les dones van tenir un guany salarial per hora un 19,4% menor que els homes, diferència que augmenta fins al 25,78% si es considera el guany mig anual.

En cap cas les dones perceben una remuneració major que els homes, ni per la realització d’un treball similar, ni per característiques personals ni per factors relacionats amb el sector, empresa o tipus de relació laboral. A més, el 64% de les persones treballadores amb salari baix són dones.

Bretxa salarial per sector (diferència del guany per hora entre dones i homes, 2011)

La bretxa salarial –diferència del guany per hora entre dones i homes- s’ha mantingut durant els darrers anys de manera més o menys estable, disminuint el 2010 fins al 17,8% però remuntant aquest any de nou al 19,4%.

Si analitzem aquesta diferència de guanys segons sectors, veiem com la indústria és el sector que remunera de manera més diferenciada dones i homes, assolint una bretxa del 22,6%. El sector serveis presenta una bretxa salarial del 20%.

Els complements salarials marquen la diferència entre salaris

La bretxa salarial, tot i que sempre en perjudici de les dones, varia en funció de la variable de referència. De les variables més decisives en les diferències salarials, podem afirmar que són els complements salarials i les retribucions per hores extraordinàries els que produeixen una major discriminació salarial. Com podem observar, la bretxa entre dones i homes es dispara fins al 36,5% en el cas dels complements salarials (13 punts percentuals més que la diferència mitjana en el salari brut), i fins a un 68,9% en les hores extraordinàries.

Composició del salari brut mensual. Catalunya 2010

 

Dones

Homes

Dif. % D/H

Salari base

1.103,68

1.309,29

-15,7%

Complements salarials

431,17

678,58

-36,5%

Complements per nocturnitat, torns o treballar caps de setmana

21,00

30,79

-31,8%

Hores extraordinàries

4,66

14,97

-68,9%

Salari ordinari

1.539,51

2.002,84

-23,1%

Salari brut

1.568,09

2.046,55

-23,4%

Salari net

1.251,86

1.573,83

-20,5%


Font: UGT de Catalunya a partir de dades de l’Enquesta d’Estructura Salarial 2010 (INE)

Comments are closed.