El 78% dels treballadors empleats a temps parcial són dones

donesjornadaparcialEl 29% de les dones que trien la jornada a temps parcial ho fan per "obligacions familiars", mentre només el 3,9% dels homes al·leguen aquest motiu

Segons dades de l'IDESCAT, l'any 2006 hi havia pràcticament 3 milions de dones potencialment actives, és a dir, que tenen edat legal de treballar. Les desigualtats en l'accés i manteniment en el mercat de treball català entre homes i dones es tornen a manifestar en les taxes d'ocupació i de desocupació. La taxa general d'ocupació femenina és d'un 48 %, mentre que la dels homes és 20 punts percentuals superior.

Assumpció de les "obligacions familiars" i salaris baixos

Tot i així, una vegada situades dins del mercat de treball, les dones continuen patint les desigualtats de gènere en les seves condicions laborals, amb diferències evidents com el tipus de jornades que realitzen homes i dones. El 78 % de les persones treballadores que realitzen la jornada parcial són dones. I el 29% de les dones que trien la jornada a temps parcial donen com a motiu obligacions familiars (generalment la cura dels fills o de persones amb algun tipus de dependència), davant el 3,9% dels homes que addueixen aquest motiu.

Des de la UGT de Catalunya considerem que l'opció de que les dones assumeixin la jornada parcial de manera més habitual que els homes esdevé una trampa per assolir la igualtat d'oportunitats en el seu accés i manteniment en el mercat de treball. Considerem també, que els mecanismes que utilitzen les dones alhora de reorganitzar-se la seva jornada laboral formen part d'una mancança de polítiques efectives de conciliació que afavoreixin la corresponsabilitat de tasques i que no estiguin orientades de manera exclusiva a les dones.

Així mateix, i també com aspecte derivat de la jornada a temps parcial, resulta obvi que el salari per una jornada parcial sempre serà inferior al salari per una jornada a temps complet, reduint també la seva cotització a la seguretat social i, per tant, fent que les seves futures pensions siguin més baixes.

Manca de polítiques de conciliació

La UGT de Catalunya posa de manifest que les dones utilitzen la jornada parcial com una alternativa per poder conciliar la seva vida familiar i personal, degut a una manca de polítiques efectives de conciliació per part de les Administracions. Aquest fet precaritza la dona en tant que el seu nivell de cotització i futures prestacions seran substancialment més baixes i continuarà estan obligada a dependre d'algú per poder subsistir.

Des de la UGT de Catalunya alertem també de la precarietat del col·lectiu femení, en totes les franjes d'edat, i les conseqüències a llarg termini que aquesta pot comportar, i denunciem l'augment de la feminització de la pobresa, traduïda en temporalitat i parcialitat i materialitzada en pensions baixes i augment de les pensions subsidiàries com la RMI.

pdf Informe sobre la Jornada Parcial de les dones 224,07 Kb

{mxc} 

Comments are closed.