El binomi emergència climàtica i condicions de treball

Com es relacionen l’augment de fenòmens meteorològics extrems derivats l’estat d’emergència climàtica amb les condicions de treball, els riscos dels llocs de treball i la seguretat i salut de les persones treballadores.

És indubtable que estem immersos en un procés ja no de canvi climàtic sinó de veritable emergència climàtica. A Catalunya país mediterrani, ho tenim clar. Molts espais naturals i l’economia d’alguns territoris ja es veuen greument afectats. Clars exemples els trobem en totes les activitats d’hivern relacionades amb la neu i que a causa del descens de la cota de neu es veu compromesa l’activitat econòmica del sector. O el cas de la pèrdua de biodiversitat d’espais com el Delta de l’Ebre o moltes varietats de la vinya del Penedès (més informació a Projecte Life Clinomics).

Les notícies de les darreres setmanes parlen de les onades de calor al continent americà, de les inusuals elevades temperatures de Sibèria, de l’escalfament de les aigües de mars i oceans que alteren els ecosistemes o inundacions en Alemanya o Bèlgica, no deixen marge a dubte.

Ningú pot negar, a hores d’ara, que la temperatura del planeta està en constant progressió ascendent a causa de les activitats humanes i la inadequada o irracional gestió dels recursos naturals que fem els humans.

L’escalfament global de la Terra no només incideix sobre el clima dels territoris i les espècies d’éssers vius que hi viuen, sinó que afecta molt directament a les poblacions humanes del món i la tendència és que aquest escalfament de 1,1 °C de mitjana mundial, que estem patint des de l’època preindustrial i que s’ha accelerat el darrer decenni, anirà in creixendo si no fem polítiques ambicioses urgents i un canvi cultural a escala mundial.

Els impactes econòmics i socials de l’escalfament i de l’aparició de fenòmens meteorològics extrems com les onades de calor, les fortes i inusuals tempestes, danes i les grans inundacions afecten a tots els sectors econòmics, però, de manera molt directa a l’agricultura (amb danys derivats de la sequera o de les grans tempestes sobre les collites que afecta de retruc a la producció alimentaria de la que depèn l’ésser humà), al sector de la construcció i del transport (riuades i inundacions), del turisme i del lleure (amb canvi de les condicions climatològiques de temperatura, pluges i vent…) i el sector de la silvicultura (amb l’afectació pels malaurats incendis forestals). El canvi en la climatologia en el nostre territori té els seus efectes directes sobre l’activitat humana i també sobre l’activitat laboral i les condicions i els riscos dels llocs de treball.

Podem afirmar doncs que, l’emergència climàtica que estem vivint, és un problema global que té una perspectiva mediambiental però també política, econòmica i sobretot social de pèrdues econòmiques, de llocs de treball, empobriment del territori, pèrdua de biodiversitat i afectacions directes a la nostra societat.

La Terra és un gran ecosistema amb la capacitat natural d’adaptació als seus propis cicles de vida, tanmateix, l’activitat humana dels darrers anys basada en el consum de combustibles fòssils i la mala gestió dels recursos naturals (hídrics, energètics i de biodiversitat) ens ha portat a un punt sense retorn.

Tot i que Catalunya ha assumit el compromís dels Objectius de Desenvolupament Sostenibles i en concret, fent referència a l’ODS 13 que parla d’adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els efectes que se’n deriven, és de vital importància des del punt de vista laboral, que les administracions i les empreses, així com les persones treballadores que en formem part, tinguem consciència de la greu situació climàtica que viu el nostre territori i de la necessitat de la seva implicació i participació per a mitigar els efectes nocius del canvi climàtic sobre l’activitat econòmica del nostre país i sobre els llocs de treball i les persones treballadores.

És hora d’actuar, adaptar-nos i aturar la progressió del canvi climàtic.

Conseqüències del canvi climàtic als diferents sectors laborals, treballs a l’aire lliure, intempèrie i en espais tancats.

L’afectació de l’emergència climàtica i en concret dels fenòmens meteorològics extrems sobre aquelles activitats laborals, econòmiques i productives realitzades a espais oberts o en contacte directe amb la natura les converteix en activitats vulnerables i fa que la seva activitat pugui veure’s compromesa o afectada amb un canvi de les condicions de treball i l’aparició de nous riscos o l’agreujament de riscos anteriorment existents com els cops de calor com a conseqüència de les onades de calor, o l’exposició a riuades per ruixats i tempestes…

És evident que davant dels episodis de fenòmens meteorològics extrems sectors com l’agricultura, ramaderia, silvicultura, la gestió forestal, la pesca i l’aqüicultura, el turisme i les activitats del lleure, el manteniment d’espais, la construcció, el transport de mercaderies, els serveis públics amb treballs a l’exterior… seran les activitats directament afectades i és en aquests sectors on les empreses o responsables han de fer una feina preveia de previsió i adaptació de les tasques que es desenvolupen, de l’organització del treball i de les condicions de les activitats en general, per a minimitzar els efectes negatius que aquestes noves condicions climàtiques extremes poden portar.

Sense oblidar que, en el cas de les onades de calor per exemple, aquelles activitats laborals desenvolupades a espais tancats, edificis com naus industrials, fàbriques, magatzems, botigues, centres comercials…) patiran els efectes de la pujada de les temperatures i sobretot aquelles activitats que es trobin en grans ciutats o acumulacions urbanes on el microclima de la pròpia ciutat i l’efecte illa de calor incrementaran les conseqüències de la pujada tèrmica.

És innegable que el canvi climàtic afecta la productivitat laboral i agreujarà també els riscos laborals que ja existeixen i n’apareixeran de nous. Nous riscos i altres riscos ja coneguts per tots, que afecten i afectaran de manera més contundent i emfàtica a aquests sectors com l’exposició a la radiació solar, les temperatures extremes tant de calor com de fred, el perill per inundació, caiguda de llamps, increment dels accidents in itinere o in labore durant els episodis de fenòmens meteorològics extrems, o el risc d’incendi.

Més informació: Guia El Món del Treball davant el repte del canvi climàtic.

Actuacions preventives generals que es poden dur a terme des de l’empresa.

“A l’estiu tota cuca viu”, diu la dita popular, però el més important és viure i treballar en unes condicions dignes i segures, sense l’exposició innecessària a tot un seguit de riscos que es deriven de la situació d’escalfament global i de la pujada incessant de les temperatures i l’augment dels fenòmens meteorològics extrems.

Per a cada activitat laboral és necessari identificar els possibles riscos o vulnerabilitat de les activitats enfront dels efectes del canvi climàtic per a poder adoptar les mesures de prevenció i adaptació necessàries.

Efectes sobre les persones treballadores com els cops de calor, deshidratació, desmais i pèrdua de consciència per altes temperatures, cremades solars, ofecs per riuades, accidents de desplaçament per tempestes, ruixats o riuades, inundacions, electrocucions per llamps…

És necessari que cada empresa o centre de treball conegui l’impacte territorial i local del canvi climàtic i de l’augment fenòmens meteorològics extrems. De la mateixa manera que han de ser coneixedors de la vulnerabilitat de les persones treballadores dels seus sectors i avaluar els riscos a què les persones treballadores poden estar exposades.

Les empreses i les administracions han d’establir un pla d’acció preventiu davant dels fenòmens meteorològics extrems i els efectes del canvi climàtic, amb la participació dels representants dels treballadors on adoptin les mesures correctores, d’adaptació i preventives adients per garantir la seguretat i salut de les persones treballadores.

En general, les empreses poden establir mesures preventives generals com:

  • Fer canvis organitzatius de torns i horaris de treball per evitar els dies o les hores de major incidència en cas de la temperatura o la radiació solar, adequant la roba de treball a les condicions meteorològiques en cada situació.
  • Realitzar pautes de treball, descansos, alternança d’activitats i oferir llocs a l’ombra i per a hidratar-se amb disponibilitat d’aigua potable.
  • Promoure entre les persones treballadores l’ús  de protecció solar facilitada per l’empresa.
  • Establir un adequat procediment d’actuació en cas d’emergència derivada d’aquestes situacions climàtiques i afavorir la bona comunicació en cas d’emergència (LPRL 31/95, article 20)
  • Garantir la informació i formació en aquestes situacions, de totes les persones treballadores (LPRL 31/95, articles 18 i 19)
  • Portar un adient control de la temperatura interior, humitat i la ventilació adequada dels llocs de treball en espais tancats, garantint el manteniment dels aparells de ventilació i aire condicionat (RD 486/97 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, annexe III)


Acció sindical.

La participació dels representants dels treballadors i de les treballadores en els temes de prevenció de riscos laborals i en els temes mediambientals, en absència de la figura del delegat mediambiental, es realitza a través dels delegats/des de prevenció i dels comitès de seguretat i salut de les empreses (LPRL 31/95, Capítol V, Consulta i participació dels treballadors)

Les funcions del delegat/da de prevenció davant de les situacions i els riscos que es poden derivar dels fenòmens meteorològics extrems, han d’anar dirigides a:

  1. Exigir a l’empresa l’avaluació dels llocs de treball davant de les noves condicions de treball amb la finalitat garantir la seguretat i salut de les persones treballadores i les òptimes condicions de treball.
  2. Participar en les activitats de planificació de les mesures preventives organitzatives, de seguretat i/od’higiene per a prevenir els riscos.
  3. Fomentar la comunicació i informació a les persones treballadores en referència a aquestes circumstàncies i cercar la seva col·laboració.
  4. Exigir a l’empresa la formació i capacitació necessària per a les persones treballadores en referència a les pautes per afrontar aquestes circumstàncies derivades dels fenòmens meteorològics extrems als seus llocs de treball (pautes de treball, hidratació i pauses, alimentació saludable, mobilitat segura, etc.)

Comments are closed.