El Corte Inglés i els seus sindicats reconeixen haver vulnerat drets dels delegats sindicals

El nostre sindicat manté la demanda interposada i demanarà danys i perjudicis per tot el temps que els seus delegats no han pogut exercir les funcions que els hi atorga la LOLS

 

La secció sindical de la UGT de Catalunya a El Corte Inglés de Plaça Catalunya (Barcelona) ha aconseguit un important èxit a l'aconseguir que la direcció de l'empresa reconegui, de nou, els drets dels delegats sindicals.

El nostre sindicat va interposar una demanda el passat 5 de juliol al Jutjat Social de Barcelona. En ella, la UGT de Catalunya denunciava que l'empresa i els seus "departaments" sindicals s'han mantingut en la seva negativa de fer possible un model de Relacions Laborals basat en el diàleg i el respecte, limitant als portaveus de la UGT de Catalunya la seva participació als òrgans de representació dels treballadors de l'empresa i excloent-los de les funcions i dels drets que li són propis segons la Llei Orgànica de Llibertat Sindical (LOLS).

Ara, El Corte Inglés ha modificat el reglament del comitè d'empresa del seu centre de Plaça Catalunya (Barcelona) i reconeix als delegats sindicals novament els seus drets, tal i com exigia el nostre sindicat.

En l'article 2 del reglament, on s'articula que "el comitè del centre estarà forat pels membres corresponents a la suma dels representants obtinguts per cada candidatura en les darreres eleccions sindicals celebrades", El Corte Inglés afegeix ara, tal i com recollia abans, que "Els delegats sindicals podran assistir i ser escoltats, sense dret a vot, a lse reunions que realitzin, tant el comitè, com les comissions que en el seu sí es creïn, sols o acompanyats pels delegats electes, segons mandat de la Llei Orgànica de Llibertat Sindical (art. 10.3)".

D'altra banda, El Corte Inglés també reformula de nou l'article nº8, parràgraf 2, del reglament, que queda així: "En el sí del comitè es formaran cuantes comissions de treball es considerin necessàries per al millor desenvolupament del treball a realitzar. Amb caràcter fixe, es formarà la Comissió Permanent del Comitè, que estarà composada per un membre electe de cada grup sindical, el Secretari i el President. La Comissió Permanent, i de manera excepcional, només podrà rebre informació de l'Empresa quan no sigui possible reunir el Comitè, sense que en cap cas tingui aquesta poder decisori. Els delegats sindicals podran assistir a les reunions que realitzi la comissió permanent, sols o acompanyats pel delegat electe del seu grup sindical".

Tot i les rectificacions, la UGT de Catalunya manté la demanda contra El Corte Inglés per la seva manifesta actitud antisindical  i demanarà danys i perjudicis per tot el temps que els seus delegats no han pogut exercir els seus drets com a representants dels treballadors.

{moscomment} 

Comments are closed.