El Govern de la Generalitat renuncia a obtenir més ingressos per afrontar l’emergència social

pobresa
La UGT de Catalunya considera insuficients els recursos previstos als pressupostos del 2017 per lluitar contra la pobresa i reclama un sistema fiscal més just i redistributiu

La UGT de Catalunya celebra que, finalment, s’hagin aprovat els pressupostos per al 2017 i el país no continuï en pròrroga pressupostària, però com ja vam advertir fa mesos, considerem que aquests no són els pressupostos que necessitem per lluitar contra la pobresa i que la Generalitat ha renunciat a obtenir més ingressos per afrontar l’emergència social a través d’un sistema fiscal més just i redistributiu.

El Govern de la Generalitat va anunciar el novembre passat un increment d’ingressos de 1.645,4 milions d’euros en els pressupostos de la Generalitat per al 2017, dels quals 1.170 es destinaven a despesa social. La UGT de Catalunya, però, ja va considerar aquesta xifra del tot insuficient per atendre les necessitats urgents de la ciutadania. El Parlament de Catalunya, a la resolució 17/XI de l’anomenat ple contra la pobresa, va definir la situació del país com un escenari d’urgència social, de manera que els pressupostos haurien de posar l’accent en la solidaritat i la justícia social, la redistribució de la riquesa, la generació d’una ocupació que dignifiqui les persones i la igualtat.

Cal destacar que aquests 1.645,4 milions “extres” d’ingressos respecte els pressupostos del 2015 no venien donats per un canvi de rumb en la política i prioritats de govern, sinó que es derivaven de liquidacions pendents de l’Estat, d’un augment de les previsions d’activitat econòmica i del descens del pagament d’interessos. Per tant, tan sols 182 milions d’euros (un 11% de l’increment previst) provenen de l’acció política del Govern de la Generalitat. Es tracta per tant, d’un increment d’ingressos conjuntural, no estructural.

Els pressupostos del 2017 no representen un gir social

Posteriorment i durant el període de debat parlamentari s’han anat incorporant esmenes que, si bé modifiquen lleugerament aquesta previsió d’ingressos, són del tot insuficients per complir amb les obligacions derivades de la resolució 17/XI de l’anomenat ple contra la pobresa i altres esmenes socials que s’hagin incorporat a la redacció del text.

Les mesures dins l’àmbit social que la UGT de Catalunya considera que no han estat incloses són:

Recuperar la Renda Mínima d’Inserció del 2010, com una prestació de dret subjectiu amb partida oberta i ampliable. S’haurien d’haver realitzat els canvis legislatius que precisa per tal que no resti limitada a uns pressupostos insuficients que denega la meitat de les sol·licituds que es presenten i allarga fins al límit legal (quatre mesos) l’aprovació de les prestacions.

Renda Garantida de Ciutadania: reformar el sistema de rendes socials de manera que s‘adeqüi a les necessitats reals i que inclogui el desenvolupament de la Renda Garantida de Ciutadania i tenir una partida suficient en els termes que s’indica a l’article 24.3 de l’Estatut. S’ha avançat amb molta lentitud quan hauria d’haver estat una prioritat. Esperem que finalment hi hagi un acord amb les entitats promotores sobre aquesta prestació.

Blindar el sistema de dependència a Catalunya a través de la llei de mesures fiscals i financeres un terra de recursos que asseguri el pagament.

Augment suficient de la dotació pressupostària de la partida d’habitatge i pobresa energètica, per poder donar resposta i complir amb les obligacions administratives de reallotjament de persones desnonades a què obliga la llei 24/2015 i donar garantia de recursos a les administracions públiques competents.

També hem reclamat suficiència de recursos del SOC per tal de millorar l’orientació i tutorització de les persones en procés de recerca de feina així com revertir les retallades en ocupació pública com a garantia fonamental d’uns serveis públics de qualitat.

Reversió de les retallades en sanitat i educació. Els pressupostos en sanitat i educació, si bé és cert que augmenten, no representen un canvi de direcció respecte les polítiques d’austeritat aplicades durant els darrers anys. Els canvis en aquesta direcció han de ser estratègics i obeir a un procés de reversió dels processos de privatització, també en la resta de sectors.

Qui més té continuarà sense pagar més. Es desaprofita la ocasió per augmentar ingressos repartint la càrrega fiscal de manera més justa

Des de la UGT de Catalunya hem demanat estabilitat i suficiència d’ingressos a través d’un increment de la progressivitat en l’estructura global del sistema fiscal, que a més, el fes més just i redistributiu. En aquest sentit demanàvem canvis profunds en l’estructura del sistema fiscal català, que tot i la gran acceptació social dels mateixos, el partits del govern no han volgut acceptar en els seus pressupostos.

Aquests canvis implicaven

  • Dotar de més progressivitat a la part autonòmica de l’IRPF, augmentant el número de trams a la part alta i la tributació dels trams més elevats.
  • Tornar a la legislació del 2008 de l’Impost de successions i donacions:.
  • Eliminar el mínim exempt a l’Impost de patrimoni: que està establert en 500.000 euros.
  • Invalidar la normativa de 2014 de l’Impost sobre casinos que rebaixa l’impost a un minse 10%.
  • Revisar i eliminar la major part de beneficis fiscals (deduccions, exempcions, reduccions a la quota…) Es tracta d’una subvenció directa sense cap mena de control ni avaluació. És un benefici que gaudeixen en major mesura les classes mitges-altes, per tant aporta regressivitat al sistema fiscal. És més transparent i just dedicar directament a través de despesa social o subvencions tot el que es deixa de recaptar per aquest concepte.

Comments are closed.