El Govern de la Generalitat renuncia a obtenir més ingressos per afrontar l’emergència social

euro-per-recepta.pngLa UGT de Catalunya considera insuficients els recursos previstos als pressupostos del 2017 per lluitar contra la pobresa i reclama un sistema fiscal més just i redistributiu

Amb l’acord de la Renda Garantida de Ciutadania i la seva partida pressupostària el Govern enviaria un senyal inequívoc del seu compromís social

El Govern de la Generalitat ha anunciat un increment d’ingressos de 1.645,4 milions d’euros en els pressupostos de la Generalitat per al 2017, dels quals 1.170 es destinaran a despesa social. La UGT de Catalunya, però, considera aquesta xifra del tot insuficient per atendre les necessitats urgents de la ciutadania. El Parlament de Catalunya, a la resolució 17/XI de l’anomenat ple contra la pobresa, va definir la situació del país com un escenari d’urgència social, de manera que els pressupostos haurien de posar l’accent en la solidaritat i la justícia social, la redistribució de la riquesa, la generació d’una ocupació que dignifiqui les persones i la igualtat.

Des del nostre sindicat volem destacar que aquests 1.645,4 milions “extres” d’ingressos respecte els pressupostos del 2015 no vénen donats per un canvi de rumb en la política i prioritats de govern, sinó que es deriven de liquidacions pendents de l’Estat, derivat del sistema de finançament; un augment de les previsions d’activitat econòmica, que fa que augmentin la recaptació tributària, i un descens del pagament d’interessos. Tan sols 182 milions d’euros (un 11%) provenen de l’acció política del Govern de la Generalitat.

Es tracta per tant, d’un increment d’ingressos conjuntural, no estructural. Des de la UGT de Catalunya demanem estabilitat i suficiència d’ingressos a través d’un increment de la progressivitat en l’estructura global del sistema fiscal, que a més, el faci més just i redistributiu:

 • IRPF: dotar de més progressivitat a la part autonòmica de l’impost, augmentant el número de trams a la part alta i la tributació dels trams més elevats.
 • Impost de successions i donacions: tornar a la legislació del 2008.
 • Impost de patrimoni: eliminar el mínim exempt que està establert en 500.000 euros.
 • Impost sobre casinos: invalidar la normativa de 2014 que rebaixa l’impost a un minse 10%.
 • Revisar i eliminar la major part de beneficis fiscals (deduccions, exempcions, reduccions a la quota…) Es tracta d’una subvenció directa sense cap mena de control ni avaluació. És un benefici que gaudeixen en major mesura les classes mitges-altes, per tant aporta regressivitat al sistema fiscal. És més transparent i just dedicar directament a través de despesa social o subvencions tot el que es deixa de recaptar per aquest concepte.

Amb aquest augment dels ingressos el Govern podria donar compliment a les mesures de la resolució parlamentària del Ple contra la Pobresa:

 • Proposta RMI: els 70 milions d’augment pressupostari no seran suficients per recuperar la Renda Mínima d’Inserció del 2010, com una prestació de dret subjectiu amb partida oberta i ampliable. S’haurien de realitzar els canvis legislatius que precisa per tal que no resti limitada a uns pressupostos insuficients que denega la meitat de les sol•licituds que es presenten i allarga fins el límit legal (4 mesos) l’aprovació de les prestacions.
 • Renda Garantida de Ciutadania: els pressupostos del 2017 no la contemplen. S’ha de reformar el sistema de rendes socials de manera que s‘adeqüi a les necessitats reals i que inclogui el desenvolupament de la Renda Garantida de Ciutadania i tenir una partida suficient en els termes que s’indica a l’article 24.3 de l’Estatut. S’ha avançat amb molta lentitud quan hauria d’haver estat una prioritat.
 • Proposta dependència: s’hauria de blindar a través de la llei de mesures fiscals i financeres un terra de recursos que asseguri el pagament del sistema de dependència a Catalunya.
 • Proposta habitatge: augmentar la dotació pressupostària de manera suficient, per poder donar resposta i complir amb les obligacions administratives de reallotjament de persones desnonades a què obliga la llei 24/2015.
 • Proposta pobresa energètica: augmentar la dotació pressupostària destinada als ens locals que els doni garanties de recursos per fer front a aquesta nova competència davant la nova problemàtica a la que han de donar resposta administrativa.
 • Proposta sanitat: Els pressupostos en sanitat, si bé és cert que augmenten, no representen un canvi de direcció respecte les polítiques d’austeritat aplicades a la sanitat durant els darrers anys.
 • Proposta educació: les taxes universitàries continuen sent abusives, han de tornar al nivell de preus vigents durant l’any 2011.

D’altra banda, volem destacar la importància de la creació d’ocupació de qualitat i de les inversions estratègiques, per la seva funció dinamitzadora i impulsora de l’activitat econòmica:

ü  Indústria: reclamem una reactivació del sector industrial amb una major dotació pressupostària, en el marc d’un Pacte Nacional per la Indústria.

ü  Infraestructures:

 • Revisar el Pla d’infraestructures del transport de Catalunya 2006-2026 i millorar les avui deficients connexions entre el conjunt del territori català. Reactivar les infraestructures i equipaments aturats i no rescindits per les administracions, així com el desenvolupament i posada en marxa de projectes estratègics que tenen importància pera l desenvolupament econòmic i social.
 • Un pla de xoc en la rehabilitació. En el sentit de fer els habitatges més eficients energèticament i més sostenibles. Reconversió mitjançant la formació dels treballadors i treballadores del sector, amb un eina de què ja disposem, la Fundació Laboral de la Construcció.

Polítiques d’ocupació i recuperació de l’ocupació pública:

 • Proposta treball: Incloure als pressupostos una partida pressupostària pròpia de la Generalitat destinada al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, que incrementi el que ja es gestiona de Conferència Sectorial (Estat espanyol) i del Fons Social Europeu, amb l’objectiu de millorar l’orientació i tutorització de les persones en procés de recerca de feina.
 • Proposta ocupació pública: s’han de revertir les retallades en ocupació pública.

Comments are closed.