El govern dóna ordre de no cobrir cap vacant a la Generalitat

generalitat
Les places vacants per jubilació, defunció o extinció de relació laboral dels empleats públics desapareixeran de la plantilla

El servei quedarà en suspens si només l’ofereix un treballador -com passa a moltes localitats- i pateix qualsevol malaltia o accident

El Govern de la Generalitat ha adoptat un acord pel qual no es permet fer noves contractacions per cobrir les places que quedin vacants, ja sigui per jubilació, defunció o extinció de qualsevol relació laboral dels empleats públics. Aquestes places s’amortitzaran i desapareixeran de la plantilla de la Generalitat. A més, es prohibeix substituir els empleats públics en cas de malaltia, accident o qualsevol altra causa. Per tant els serveis bàsics no queden garantits.

Els ciutadans tenen dret a saber quines conseqüències pot tenir aquesta decisió del Govern de la Generalitat.

En serveis on l’atenció es donada per una persona, com pot passar en molts pobles o comarques del nostre país, aquest servei quedarà en suspens si qui fa el servei pateix qualsevol malaltia, accident, etc

Aquesta mesura no té en compte el tipus de servei on es poden produir les necessitats i, per tant, no és una mesura fruit d’un estudi o d’una planificació, sinó que es deixa a l’atzar el servei que es pugui donar en els centres i empreses de la Generalitat.

Aquesta mesura indiscriminada pot afectar greument els serveis públics que dóna l’Administració de la Generalitat i, per tant, l’atenció i obligacions que té el Govern vers la ciutadania, ja que hi ha molts serveis que s’ofereixen mitjançant una sola persona o dues en molts centres de treball de moltes poblacions catalanes.

A més, tampoc s’ha tingut en compte el tipus de servei. La disminució de veterinaris als escorxadors pot afectar la salut pública; la de docents, a l’ensenyament; la de metges, infermeres i la resta de personal sanitari pot afectar el funcionament dels serveis de Salut; la de mossos, a la seguretat ciutadana; la de bombers, a les emergències i focs; la de personal penitenciari, a les presons. Serveis com l’atenció a la gent gran i discapacitats amb un alt grau de dependència, aturats, infància en risc, neteja dels boscos abans de l’estiu són simples exemples de l’horrible planificació d’aquesta mesura i de com pot afectar molt greument els ciutadans.

La UGT de Catalunya troba absolutament irracional aquesta mesura que només respon a motius matemàtics sense tenir res més en compte. Si aquesta és la primera mesura del “govern dels millors”, no volem pensar com poden ser les que ens esperen.

El nostre sindicat sempre ha manifestat la voluntat de parlar, discutir i prendre decisions d’una forma negociada al problema. Si el Govern persisteix en mantenir aquestes mesures –que suposen una greu agressió a la ciutadania i, sobretot, als sectors més desfavorits-, la UGT de Catalunya prendrà les accions que siguin necessàries per tal de preservar el dret dels ciutadans a uns serveis públics de qualitat.

Trobareu la instrucció 1/2001 en aquest enllaç:

http://www.ugt-cat.net/subdominis/premsa/Instruccio1_2011.pdf

Comments are closed.