El grup promotor de la ILP hipotecaria denuncia que el PP aprofita la tramitació per desvirtuar les propostes de la Iniciativa

Les entitats promotores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per a la dació en pagament retroactiva, la paralització dels desnonaments i el lloguer social denuncien la voluntat del Partit Popular d’aprofitar la tramitació parlamentària de la ILP per desvirtuar les propostes d’aquesta iniciativa ciutadana.

El passat divendres el grup parlamentari del PP va enviar a la resta de formacions polítiques una proposta de “medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social” que desconeix les legítimes pretensions de la ILP: dació en pagament retroactiva, paralització dels desnonaments que afectin habitatges habituals de deutors hipotecaris i la possibilitat que les persones afectades puguin romandre als seus habitatges en règim de lloguer social.

La proposta del PP que avui dimarts es debat al Congrés suposa una burla als interessos de les persones afectades per processos d’execució hipotecària i a la societat en el seu conjunt. Una vegada més, l’efectivitat del dret a un habitatge digne, consagrat a la Constitució Espanyola i a nombrosos tractats internacionals de drets humans ratificats per l’Estat espanyol, queda supeditat als interessos de les entitats financeres.

Tot i l’acceptació a tràmit parlamentari de la ILP, i desconeixent el massiu recolzament social a la proposta, el PP elimina tot rastre de la ILP per a la dació en pagament i tan sols introdueix esmenes sense transcendència d’algun altre partit. En concret, les mesures proposades pel grup parlamentari del PP confirmen les pitjors expectatives:

• La dació en pagament retroactiva s’ha convertit en un sistema de “quitances” d’impossible compliment. L’opció del PP desconeix la legislació europea en matèria de segona oportunitat i suposa una condemna financera de per vida a centenars de milers de famílies. Tanmateix, el sistema de “quitances” confirma la possibilitat d’establir una possible condonació del deute hipotecari de forma retroactiva.

• La paralització dels desnonaments que afecta habitatges habituals de deutors de bona fe deixa fora al gruix de persones afectades. A les dificultats objectives que suposa complir amb els requisits per acollir-se a la moratòria de dos anys en el llançament, s’afegeixen a més criteris de dubtosa tècnica jurídica. S’insisteix, així, a introduir lleugeres modificacions a projectes fracassats com el Reial Decret-Llei 6/2012, de 9 de març, conegut com a Codi de Bones Pràctiques, i al Reial Decret-Llei 27/2012, de 15 de novembre, de mesures urgents per reforçar la protecció dels deutors hipotecaris. De nou, una família amb un menor de 3 anys podrà acollir-se (si compleix la resta de condicions), però no una família amb dos menors de 4 anys. En realitat, la suposada millora consisteix a elevar les rendes disponibles per poder acollir-se a la moratòria, però sota supòsits de difícil compliment, com que l’executat pateixi una “paràlisi cerebral o malaltia mental”.

• L’impuls al lloguer social entre les persones afectades desapareix. No es contempla cap mesura relacionada tot i que el títol de la proposta legislativa fa referència a la necessitat de reforçar-lo.

De realitzar-se en els termes plantejats, la reforma condemnarà a la pobresa i l’exclusió social a centenars de milers de persones. Una veritable sagnia en termes de vides humanes i dels recursos públics que hauran d’utilitzar-se per solucionar la manca d’habitatge i el sobreendeutament de les famílies afectades.

Alliberar les famílies de la condemna financera i facilitar el seu accés en règim de lloguer social als habitatges buits en mans de les entitats financeres contribuiria de manera decisiva a reactivar la demanda interna, el consum i, per tant, l’economia.

En definitiva, i més enllà de la figura jurídica concreta per la que s’opti, resulta urgent que la tramitació parlamentària de la ILP serveixi per solucionar la situació d’emergència social generada per una legislació injusta i que no existeix a cap país del nostre entorn.

Comments are closed.