El miratge de la recuperació econòmica: novament creix l’atur i l’ocupació que es crea és més precària

OTG
Catalunya inicia el 2017 amb una
taxa d’atur del 15,28% i amb 576.700 persones en situació de desocupació segons les dades de l’EPA del primer trimestre l’any:

 • 0,43 punts percentuals més que el trimestre anterior i 2,15 punts percentuals menys que el primer trimestre de l’any 2016.
 • Catalunya és la comunitat autònoma on, en termes absoluts, més s’ha incrementat l’atur: 18.200 persones més que el trimestre anterior (+3,26%), tot i que respecte al mateix període del 2016 l’atur s’ha reduït en 83.300 persones (-12,62%).
 • A l’Estat espanyol la taxa d’atur se situa en el 18,75%, amb 4.255.000 persones en situació de desocupació, 17.200 persones més que el trimestre anterior (+0,41%), però 536.400 persones menys ara fa un any (-11,20%).
 • Població activa: 3.774.600 persones. S’ha incrementat en 13.500 persones respecte al trimestre passat (+0,36%), però s’ha reduït en 12.900 persones en relació al mateix període de l’any anterior (-0,34%).
 • Taxa d’activitat: 61,8%, 0,1 punts percentuals més que el trimestre anterior, però 0,49 punts percentuals menys que l’any anterior.
 • Població ocupada: 3.197.900 persones. S’ha reduït en 4.700 persones respecte al trimestre anterior (-0,15%), però s’ha incrementat en 70.300 persones respecte al mateix trimestre de l’any 2016 (+2,25%).
 • Taxa d’ocupació: 52,3%, 0,02 punts percentuals menys que el trimestre anterior, però 0,92 punts percentuals més que ara fa un any.
 • Taxa de temporalitat: se situa aquest trimestre en el 20,76%.
 • Taxa de parcialitat: 14,62%, 0,25 punts percentuals més que el trimestre anterior.

Per províncies:

 • Barcelona: taxa d’atur del 14,69%, amb 413.600 persones desocupades
 • Girona: taxa d’atur del 17,02%, amb 63.200 persones desocupades.
 • Lleida: taxa d’atur del 11,56%, amb 24.000 persones desocupades.
 • Tarragona: taxa d’atur del 19,97%, amb 75.800 persones desocupades.

Segons el sexe:

L’atur s’ha incrementat més entre les dones que entre es homes

 • 12.700 dones més en situació d’atur respecte al trimestre anterior (+4,48%), però ha baixat en 40.200 dones respecte al mateix trimestre del 2016

(-11,95%). En l’actualitat 296.200 dones estan en situació d’atur i la taxa d’atur femenina se situa aquest trimestre en el 16,44%.

 • Entre els homes, l’atur s’ha incrementat en 5.600 homes respecte al trimestre anterior (+2,04%), però s’ha reduït en 43.200 homes respecte a l’any anterior (-13,35%). Hi ha 280.500 homes en situació d’atur i la taxa d’atur masculina se situa en el 14,22%.

Població jove:

La taxa d’atur juvenil se situa en el  32,03%, 16,8 punts percentuals més que la taxa d’atur general, amb un total de 85.200 joves en situació de desocupació. La taxa de temporalitat dels joves s’ha situat en el 65,64%.

Població estrangera:

El nombre de persones estrangeres en situació de desocupació s’ha incrementat en 12.900 persones respecte al trimestre anterior, situant-se en 149.600 persones, tot i que respecte l’any anterior s’ha reduït en 21.000 persones. Representen el 25,95% del total de persones en situació d’atur.

Per sectors:

Es continua destruint ocupació a la indústria

El primer trimestre de l’any s’han destruït 4.700 llocs de treball respecte al trimestre anterior, tot i que en relació al mateix període de l’any 2016 i s’han creat 70.300 llocs de treball.

Alertem però sobre la caiguda de llocs de treball a la indústria, amb 4.700 llocs de treball menys respecte al trimestre anterior i 21.000 llocs de treball menys en comparació amb ara fa un any.

Els serveis també han perdut ocupació, amb 3.200 llocs de treball menys aquest trimestre respecte l’anterior, però ha crescut en 62.500 llocs de treball respecte l’any anterior.

La construcció ha creat 12.900 llocs de treball aquest trimestre, i ja van 25.000 en un any; i l’agricultura també ha augmentat en 2.700 llocs de treball aquest trimestre, 3.800 llocs de treball més respecte al mateix període de l’any anterior.

Amb totes aquestes dades, continuem molt lluny de la recuperació:

1r.Trim.2007 INDICADORS 1r.Trim.2017 DIFERÈNCIA
250.700 POBLACIÓ DESOCUPADA 576.700 +326.000
6,70 TAXA D’ATUR (%) 15,28 +8,58
3.519.400 POBLACIÓ OCUPADA 3.197.900 -321.500
58,70 TAXA D’OCUPACIÓ (%) 52,30 -6,40
3.770.100 POBLACIÓ ACTIVA 3.774.600 4.500
62,80 TAXA D’ACTIVITAT (%) 61,80 -1,00
23,48 TAXA DE TEMPORALITAT (%) 20,76 -2,72
12,11 TAXA DE PARCIALITAT (%) 14,62 +2,51
13,30 TAXA D’ATUR JUVENIL (%) 32,03 +18,73
53.500 ATUR DE LLARGA DURADA 287.400 +233.900
170.700 NO PERCEPTORS DE PRESTACIÓ 412.600 +241.900
61.600 LLARS SENSE CAP PERSONA AMB INGRESSOS 100.300 +38.700
53.700 LLARS AMB TOTS ELS ACTIUS DESOCUPATS 182.300 +128.600

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

La UGT de Catalunya no pot valorar positivament les dades de l’EPA del primer trimestre de l’any que hem conegut aquest matí: novament s’incrementa l’atur, de manera especial entre les dones i les persones immigrades, i es destrueix ocupació, de manera alarmant a la indústria amb 4.700 llocs de treball menys que el trimestre anterior i 21.000 menys que ara fa un any, mentre que en un any ja s’han creat 25.000 llocs de treball a la construcció i 62.500 als serveis.

Des de la nostra organització alertem que no podem tornar a un mercat de treball basat en la precarietat, la temporalitat, la parcialitat, la curta durada dels contractes i els salaris baixos, que res tenen a veure amb la generació d’ocupació de qualitat.

Per una altra banda, segons l’EPA també, 412.600 persones desocupades no cobren prestacions, el 71,51% de l’atur d’aquest trimestre; 100.300 llars no tenen cap persona perceptora d’ingressos; hi ha 182.300 habitatges amb tots els seus actius en situació de desocupació i 246.900 llars amb tots els assalariats amb contracte temporal.

Amb tot això, la UGT de Catalunya anima a les persones treballadores i a la ciutadania en general a participar en les manifestacions del Primer de Maig del proper dilluns, Dia Internacional del Treball, convocades a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa, sota el lema ‘OCUPACIÓ ESTABLE, SALARIS JUSTOS, MÉS DRETS SOCIALS’

Des de la UGT de Catalunya continuem reclamant:

  • Derogar de manera immediata de les reformes laborals imposades pel govern i la recuperació de tots els drets perduts per part de les persones treballadores.
  • Impulsar mesures actives urgents per a la creació d’ocupació en sectors més estables i amb més qualitat.

 • Fomentar la contractació indefinida amb ajudes finalistes per a la competitivitat, la investigació i el desenvolupament d’aquelles empreses que tinguin menys contractes temporals i contractin persones amb dificultats d’inserció.

  • Incrementar les mesures de control de la contractació per evitar el frau en la contractació i invertir recursos al Cos superior d’inspectors de Treball i Seguretat Social.
  • L’impulsar el salari mínim interprofessional al mateix nivell que l’europeu: 1.000 euros.
  • Garantir la cobertura social de les persones que ja han esgotat les prestacions per desocupació.
  • Dedicar més recursos i mesures per a la permanència i ocupabilitat de les persones treballadores de més edat i penalitzar les empreses per acomiadar als treballadors de més edat.
  • Destinar més recursos a les polítiques actives d’ocupació i reforçar els serveis públics d’ocupació.
  • Agilitar els processos d’acreditació de les competències professionals com a mesura per augmentar l’ocupabilitat de les persones amb més dificultats d’inserció al mercat laboral.

 • Reformar el sistema fiscal per generar més ingressos públics i recobrar l’equilibri pressupostari: lluitar contra l’economia submergida i el frau fiscal, gravar les transaccions financeres internacionals, crear nous impostos sobre grans fortunes i eliminar els paradisos fiscals.

Comments are closed.