El perfil de l’aturat que no troba feina és el d’una dona de més de 45 anys, amb educació general, procedent del sector serveis i que porta més d’un any a l’atur

aturEn canvi, l’aturat que troba feina és un home menor de 30 anys, amb estudis superiors, i que porta menys d’un any a l’atur

A partir de les dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació corresponents al segon trimestre de l’any, podem extreure quins són els perfils al nostre país de la persona aturada, de la persona que aconsegueix sortir de la situació de desocupació i de la persona que roman sense feina.

Perfil de la persona aturada

El perfil de la persona que es troba a l’atur és el d’una dona de 45 i més anys, de nacionalitat espanyola, que porta més de 12 mesos inscrita al Servei d’Ocupació de Catalunya i amb un nivell d’educació general. Procedeix del sector serveis i l’ocupació que demanda és de tipus elemental.

Perfil de la persona que surt de l’atur

El perfil de la persona que surt de l’atur és el d’un home, menor de 30 anys, amb estudis superiors i que ha estat sense feina menys d’un any. Tanmateix, les característiques de l’ocupació trobada serien d’una feina al sector serveis, de baixa qualificació i amb un contracte temporal.

Perfil de la persona que roman a l’atur

El perfil de la persona que roman a l’atur és el d’una dona de 45 i més anys, amb estudis secundaris i que porta sense feina més d’un any (llarga durada).

De fet, les dades del mes de juliol també indiquen que l’atur no s’està reduint a la mateixa velocitat entre els homes que entre les dones. Algunes dades de gènere són:

  • 244.170 dones en situació de desocupació davant de 196.846 homes: el 55,36% de l’atur és femení.
  • Es redueix l’atur en 9.044 persones, de les quals 7.433 són homes i 1.611 són dones. La reducció de l’atur d’aquest mes és causada per la reducció de l’atur entre els homes, el 82,19% del total.
  • Mentre que l’atur masculí es redueix un 3,64% en relació al mes anterior i un 15,32% respecte al juliol de l’any passat, l’atur femení ho fa només en un 0,66% respecte al mes passat i en un 9,34% en relació a l’any anterior.
  • El 44,8% de la contractació realitzada al mes de juliol ha estat femenina, i el 55,2% masculina.

Des de la Secretaria d’Igualtat de la UGT de Catalunya valorem molt negativament la resposta del mercat de treball vers les dones, ja no només per les condicions de precarietat laboral que s’està instal·lant en el nostre mercat de treball sinó també pel que fa el seu comportament respecte el gènere.

La “pseudo-recuperació” del mercat de treball està deixant de banda  el 51% de les persones treballadores, que són les dones, menystenint el seu talent, les seves habilitats, les seves capacitats, la seva formació i la seva qualificació. Aquesta marginació i menyspreu comportarà la cronificació de la seva situació: es quedaran més temps a l’atur, quedaran fora del mercat de treball i les desigualtats entre homes i dones augmentarà encara més.

Així mateix, el mercat de treball confirma que les reformes laborals han augmentat el treball inestable i precari, fent més gran el gruix de persones desprotegides amb necessitats de trobar una feina. S’aposta, a més, pel model que converteix l’home en “el cap de família que porta el pa a casa”, un pas més en la cronificació dels estereoptis i dels rols de gènere imposats en la societat patriarcal en la que vivim.

Actualment, les dones estan igual o millor formades que els homes. Malgrat la preparació, continuen “vetades” en les edats reproductives i de càrregues familiars, tenallant les seves possibles sortides laborals i  trencant les seves carreres professionals. En aquest sentit, les dones acaben depenent o bé d’un home o bé d’un sistema assistencial o de protecció social.

Per tot això des de la Secretaria d’Igualtat de la UGT de Catalunya demanem:

  • Que es trenqui amb els estereotips de gènere i d’assignació de rols imposat en la nostra societat, mitjançant campanyes  multidireccionals  adreçades a escoles (coeducació), a la família , a la feina i als mitjans de comunicació.
  • El desplegament reglamentari de la llei 17/2015 del 21 de juliol, d’Igualtat efectiva entre dones i homes, per poder començar amb la seva aplicació.
  • Impulsar polítiques actives d’ocupació que estiguin fetes i dissenyades amb una veritable perspectiva de gènere.
  • Arribar a un acord  a Catalunya entre els agents econòmics i socials respecte les normatives d’igualtat que afecten directament el mercat de treball.
  • Donar el suport legislatiu a la figura  de la persona responsable sindical d’igualtat dins de les empreses (en el cas de la UGT, reconegut com la Xarxa d’agents sindicals per a la igualtat  XASI).
  • Derogar totes les reformes laborals imposades i els seus efectes.

Comments are closed.