El pla per al dret a l’Habitatge 2009-2012 aprova en rehabilitació però suspèn en promoció

habitatge.jpg

  • El pla reforça les polítiques socials per garantir que no es perdi l’habitatge habitual, tal i com el nostre sindicat havia reclamat per evitar el risc d’exclusió social i residencial que, en el context de crisi econòmica, ha augmentat significativament
  • Malauradament, en matèria d’accés i promoció d’habitatge protegit, el nou pla no aporta mecanismes suficients que permetin assolir els objectius definits dins del Pacte Nacional per a l’Habitatge 2007-2016
La UGT de Catalunya considera que el nou Pla per al dret a l’Habitatge 2009-2012, aprovat avui pel consell executiu de la Generalitat de Catalunya, significa una millora en les polítiques socials destinades a protegir les persones que es troben en dificultats per fer front al pagament del lloguer o la hipoteca. Aquesta millora és també conseqüència de les mesures que en matèria d’habitatge s’han assolit a través dels 30 Compromisos per a l’ocupació, el teixit econòmic i el desenvolupament social de Catalunya, acordats entre govern i agents socials al passat mes de desembre

Així, el pla continua amb una política que considerem encertada amb els ajuts al lloguer que, tot  i que podrien ser insuficients per cobrir la demanda existent tal i com ha passat en els darrers anys, per aquest nou període, han vist incrementats els recursos propis destinats per part de la Generalitat. La UGT valora especialment positiu, que a partir d’ara aquests ajuts passin a ser considerats i tramitats com a prestacions socials, fet que a banda d’evitar tràmits, proporcionarà als sol·licitants una major seguretat a l’hora de comptar amb aquests recursos.

En l’àmbit social, també s’augmenten els ajuts destinats a atendre els casos d’urgència per risc de desnonament (ajuts personalitzats al lloguer), així com el número d’habitatges previstos dins de la Xarxa d’Habitatges d’inclusió.

Tanmateix, la política de rehabilitació que continua impulsant el nou pla, resulta necessària per millorar la qualitat del parc d’habitatges a Catalunya, com també per augmentar l’ocupació en un sector que pot assumir part de les persones que han perdut la feina a la construcció. En aquest sentit es millora la gestió i calendari dels ajuts, així com les possibilitats de finançament d’aquestes obres.

Per contra, el nostre sindicat considera que, en matèria de promoció d’habitatge protegit, el pla no garanteix el compliment d’allò acordat al Pacte Nacional per a l’Habitatge 2007-2016. En aquest sentit, la major dificultat actual per a la promoció d’habitatges es troba en el finançament, i el pla, tot i contemplar subvencions a la construcció, compra i urbanització de sòl destinat a HPO, no compta amb instruments  suficients que permetin complir els objectius, i assumir la demanda existent que continua amb greus problemes per accedir al mercat lliure.

   Habitatges iniciats amb protecció oficial (qualificacions provisionals i habitatges iniciats del programa de remodelació de barris)

 

 

 

2007

2008

2009

2010

TOTAL 07-10

Objectius Pacte Nacional

10.000

12.000

13.000

15.000

50.000

Habitatges iniciats

9.201

10.542

10.696

15.000 (1)

45.439

 

   Font: Secretaria d’Habitatge

   (1) Previsió 2010

 

 
Ja que el sector financer no està posant a disposició el crèdit necessari per promoure habitatges protegits de lloguer o compra, i tampoc perquè els compradors puguin accedir-hi, caldria en aquest sentit una política més agosarada per garantir la promoció d’habitatges protegits a través de finançament públic.

En matèria de finançament, caldrà veure també com evolucionen les garanties públiques de recompra que s’ofereixen a les entitats financeres i que faciliten l’obtenció de finançament als compradors, doncs fins ara no han tingut massa incidència, tot  i el conveni signat entre entitats financeres i departament d’habitatge.

 

Abans de l’aprovació d’aquest nou pla, la UGT de Catalunya ha reclamat en diferents ocasions una reformulació de les prioritats del Pacte Nacional per tal de fer-hi front amb major eficàcia als nous problemes sorgits amb la crisi econòmica. Aquesta reformulació no s’ha produït, i en conseqüència, al nostre parer, el nou pla manca de mecanismes adequats per fer-hi front.

Finalment, cal destacar també la nova fórmula d’accés a l’habitatge en copropietat, en la que la Generalitat comprarà un 10% de l’habitatge per facilitar l’obtenció de finançament a l’adjudicatari. La UGT valora interessant aprofundir en aquest model, però considera que cal regular-ho amb major concreció per evitar disfuncions en el futur, com ara, que passaria si finalment l’adjudicatari no pot comprar el 10% corresponent a la Generalitat.

Comments are closed.