El projecte de llei de pressupostos retalla drets als empleats públics i castiga les classes popular

El govern de la Generalitat de Catalunya ha presentat uns pressupostos pel 2012 molt restrictius, un 5,9% inferiors als pressupostos presentats pel 2011 en termes nominals i un 8,6% inferiors en termes reals, és a dir, descomptant la inflació.

El Govern pretén així reduir el dèficit des del 2,66% del PIB del 2011 fins al 1,3% del PIB del 2012. Aquesta dràstica reducció, que equival a 5.612 milions d’euros en tan sols un any, respon a la Llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya, on el Govern va voler anar més enllà de la norma autoimposant-se terminis i sostres de dèficit més estrictes que la norma estatal. La UGT de Catalunya va denunciar que aquests límits poden limitar la capacitat de recuperació de la nostra economia i situar-la en situació de greuge comparatiu vers la resta de comunitats autònomes.

La Generalitat, no només ha anunciat retallades entre les persones treballadores del sector públic, sinó que ara a més incompleix en el pagament de sous i salaris.

 

D’altra banda, presenta uns pressupostos que:

 

Ø  No prioritzen la despesa social i canvia la repartició del pastís pressupostari

La taxa reducció del pressupost pel 2012 no és linial entre els programes de despesa i afecta molt més les partides socials i dedicades a esmorteir els greus efectes de la crisi sobre les classes més desafavorides i que més estan patint els efectes de la crisi.

El pressupost destinat a protecció social pràcticament es manté en 1.996 milions d’euros (creix un minso 0,4%), mentre que les necessitats derivades els efectes de la crisi són clarament creixents. Dins d’aquesta partida està inclòs el programa interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció, en el qual, segons els documents presentats es preveu una reducció de 35.000 a 18.000 usuaris; és a dir, 17.000 usuaris i usuàries deixaran de rebre aquesta prestació el 2012.

El pressupostos destinats a salut i educació disminueixen un 7,2% i un 6,3%, quedant-se en 8.862 i 5.472 milions d’euros respectivament. Aquestes dràstiques reduccions suposen un canvi en la composició habitual del “pastís” pressupostari: el pastís és cada cop més petit i la porció del pastís que s’emporten salut i educació és també més petit. La partida destinada a salut suposava un 24,9% del total el 2010 i passa a representar un 23,9% el 2012, i educació, d’un 15,9% el 2010 a un 14,8% el 2012.

 

 

Part del pressupost que es dedica a salut i educació

despesa-publica

Elaboració pròpia a partir de Pressupostos de la Generalitat 2010 i 2011 i projecte de Pressupostos de 2012. Pressupostos consolidats

Ø  No  fomenten la ocupació

 

Els programes de foment de l’ocupació creixen un minse 4,9% fins el 644 milions d’euros, molt poc si tenim en compte les alarmants xifres d’atur i la reducció del 16% que van patir als pressupostos del 2011.

Ø  No impulsen la indústria

 

Les dotacions als programes pressupostaris dirigits als sectors de la indústria i el turisme es redueixen un 26% i un 15% respectivament, la qual cosa indica que el Govern no ha prioritzat la reactivació dels dos sectors claus de l’economia catalana i que donen feina a una gran part de la població catalana.

Des de la UGT de Catalunya creiem que s’ha d’apostar amb fermesa pel sector industrial, com a motor generador de sinèrgies entre els sectors productors i l’economia general de Catalunya.

 

Ø  I sí prioritzen el sector financer

Que augmenta un 24%. El 2012 es dedicaran 508 milions més al sector financer empresarial fins a 2.628 milions d’euros. La partida destinada als crèdits i sector financer és, per tant, un 30% superior a la destinada a la protecció social.

Ø  Amb una política d’ingressos que castiga encara més les classes populars

Els 600 milions d’euros que no pagaran les famílies més riques a través de l’Impost de Successions que va ser pràcticament eliminat, ho pagarem entre tots, amb el copagament en la prestació d’alguns serveis públics. I així ho ha confirmat l’avantprojecte de llei:

  • 100 milions d’euros a través de la taxa per expedició de recepta farmacèutica

La UGT de Catalunya denuncia aquesta mesura per injusta i recaptatòria. Injusta per què seria una taxa lineal que afectaria més les rendes baixes. I es tracta una mesura recaptatòria i no disuasòria –com ha manifestat el Govern- ja que és el metge o metgessa qui després de realitzar la diagnosi al pacient fa efectives les expedicions de receptes, i no l’usuari. Per tant, introduir el copagament en les receptes no farà disminuir el consum de fàrmacs.

  • Increment de tipus de l’impost sobre actes jurídics documentats i sobre vendes minoristes d’hidrocarburs i increment de taxes generals, suposen 306 milions d’euros

De nou, un increment en impostos indirectes i sobre el consum, que no tenen en compte la capacitat adquisitiva i situació personal del contribuent, fent el sistema fiscal català més regressiu i injust.

 

En total, s’esperen recaptar 406 milions d’euros addicionals amb aquestes noves mesures (no incloem la recaptació prevista de l’impost sobre el patrimoni i l’IRPF de rendes altes, ja que el primer és competència del Govern Central i el segon ja estava establert). Mesures que tenen efectes regressius sobre el nostre sistema fiscal, i que fa que les rendes baixes i mitjanes es vegin més perjudicades pels canvis. En canvi, en el primer any de legistatura i sense fer gaire soroll el Govern va decidir fer desaparèixer l’Impost de Successions que recaptava 600 milions d’euros anual a les rendes altes.

Aquestes dades extretes a partir del projecte dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya manifesten molt clarament quina és direcció que l’actual Govern de la Generalitat està prenent: la desmantelació dels serveis públics i el càstig –tant des del vessant de la despesa com el dels ingressos- de les classes amb menys recursos i més vulnerables.

La UGT de Catalunya creiem que aquests pressupostos són un clar pas enrere:

  • En la consolidació del nostre Estat del Benestar
  • En la seguretat i confiança de la ciutadania davant els serveis públics i d’atenció a les persones
  • En la possible sortida del túnel i reactivació econòmica

Comments are closed.