El reial decret d’especialitats a Secundària pretén assignar matèries a professors que no en són especialistes, seguint únicament criteris economicistes

aulaAmb l’excusa de la implantació de la LOMCE a l’ESO i el Batxillerat (que malauradament es produirà a primer i tercer en el proper curs 2015-2016) el Ministeri d’Educació pretén, entre d’altres objectius, una nova configuració del currículum d’aquestes etapes. Com a conseqüència d’això, volen  establir una nova assignació de matèries a les diferents especialitats dels cossos docents existents avui dia.

Aquest  projecte de reial decret d’especialitats presentat pel Ministeri a la mesa sectorial pretén modificar substancialment les condicions laborals del professorat, seguint únicament criteris economicistes a l’hora d’assignar  matèries de les quals els professors no són especialistes ni han rebut la formació adequada al llarg de la seva carrera docent. Això és contrari al principi d’especialitat, el més adequat per treballar l’excel·lència i la diversitat.

A més, en cap moment s’indica si l’accés a impartir d’altres matèries diferents a les de l’oposició és factible i sota quines condicions. La més senzilla hauria de ser per titulació, ja que se suposa que un docent en exercici de la seva tasca ja està capacitat. El text, en comptes de regular clarament això, a través dels seus annexos dóna cobertura als despropòsits. Segons l’annex V del text, per exemple, un professor/a d’idiomes estrangers podrà impartir Llengua castellana i/o Literatura, o permet que el de Filosofia imparteixi Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial… Això en la nostra opinió trenca el principi d’especialitat docent i resta qualitat a l’ensenyament.

Des de la FETE – UGT de Catalunya denunciem també que la finalitat última de tanta polivalència del professorat és la de retallar les plantilles docents i no la millora de  la tasca docent.

El decret és lesiu per a l’alumnat que vulgui anar a la universitat, ja que les universitats tenen intenció d’exigir als alumnes que hagin cursat determinades matèries específiques que només pot impartir com cal un especialista. Això és rellevant en l’àmbit científic. En el decret, les atribucions són tan àmplies que, per posar un exemple, qualsevol docent de l’àrea científica podrà impartir qualsevol matèria. El més greu de tot és que, a més a més, el projecte possibilita que els centres decideixin quina matèria pot impartir cada professor/a, tot i no ser especialista en ella.

A Catalunya, combinat amb el decret de plantilles, això pot ser letal per al professorat, ja que afectarà la configuració de les plantilles de cada centre on l’administració delega i traspassa tota la responsabilitat als equips directius, els quals han d’assumir els compromisos i prendre decisions que no tenen un caràcter pedagògic sinó economicista, perquè no li faciliten la plantilla i es veuen forçats a fer mans i mànigues per a trobar l’equilibri necessari.

A cada curs escolar i en funció de les “necessitats del centre”, es poden assignar a un especialista matèries de qualsevol altra índole amb criteris que no apareixen especificats i que poden deixar la porta oberta a qualsevol possibilitat. Això pot induir, de retruc, els equips directius a singularitzar les places. Tot i ser una minoria, de vegades es fa sense seguir els principis de transparència, capacitació i igualtat. Aquest és un problema creat per  l’administració que és qui legisla aquestes normatives perverses.

Els responsables ministerials entren en una gran contradicció quan argumenten que el  projecte està basat, a l’igual que la LOMCE, en el principi d’excel·lència i que segons la memòria d’impacte normatiu de la llei seran necessaris, segons el MEC, uns 3.770 docents per a la implantació de la norma. Des del nostre sindicat considerem que segons l’articulat del reial decret, les argumentacions ministerials desmenteixen el que proposen, ja que si tenim més polivalència tindrem també una reducció de les plantilles.

Val a dir que actualment hi ha assignatures amb una ràtio d’alumnes relativament  baixa, les quals veuran reduïdes les seves hores lectives. El professorat en canvi serà forçat a fer assignatures comunes o troncals amb una ràtio molt més elevada, comportant aquest fet una supressió de places de professorat especialista, interí o provisional.

Per a la FETE – UGT de Catalunya el projecte és totalment innecessari, ja que amb unes petites  modificacions puntuals del reial decret vigent n’hi hauria prou per a adaptar-se a les noves situacions creades. Actualment en situacions especials i extraordinàries la normativa ja preveu que el director d’un centre assigni, amb la conformitat del professor, alguna matèria si està demostrada la seva capacitació. Això dista molt de l’obligació d’impartir Història de la música i de la dansa a un professor de Geografia i Història. O els d’anglès, francès o alemany, que hauran d’impartir també castellà i/o català.

El nostre sindicat reclama l’actualització del catàleg de titulacions vigent amb l’única finalitat d’unificar requisits comuns per a tot l’Estat, cosa que facilitaria la mobilitat territorial en els concursos de trasllats.

Si realment el que persegueix aquest decret en particular i la LOMCE en general és millorar la qualitat del sistema educatiu, la FETE – UGT de Catalunya exigim per aconseguir-ho un augment i  una millora  dels Plans de Formació Permanent del Professorat,  així com l’increment de la concessió de llicències per a estudis i la recuperació de la figura de l’any sabàtic per tal d’assolir millor l’excel·lència suposadament pretesa en el reial decret. Els professionals necessiten millors eines, temps per a la preparació i augment de recursos i no una política de retallades de drets, de condicions laborals i  que la inversió en educació respecte al PIB deixi d’estar en la cua dels països de la Unió Europea.

 

Comments are closed.