Els afiliats i afiliades de la UGT aproven per unanimitat el preacord del conveni col·lectiu de la Indústria Flequera de Barcelona

Font: Wikimedia

Font: Wikimedia

Els afiliats i les afiliades de la UGT de Catalunya van aprovar amb unanimitat ahir per la tarda el preacord del conveni col·lectiu de Flequeres de Barcelona i Província, al qual es va arribar en acte de conciliació al Tribunal Laboral de Catalunya el passat 30 de maig.

Aquest acord, que serà signat en els propers dies, contempla:

1.    Jornada irregular. En relació a allò previst en el paràgraf tercer de l’article 15 del conveni col·lectiu, s’acorda un preavís de 7 dies per a la comunicació al personal afectat, excepte en els casos d’una incompareixença imprevista.

2.    Permisos retribuïts (visites mèdiques). S’acorda un total de 15 hores retribuïdes per a visita al metge, tant per casos de visites pròpies com per acompanyament de familiar de fins a primer grau de consanguinitat.

3.    Hores complementàries contracte a temps parcial:

  • En relació a l’article 12.5.g de l’Estatut dels Treballadors, pel qual es regulen les hores complementàries d’acceptació voluntària, s’acorda establir i fixar un índex percentual d’un 22,5.
  • En relació a l’article 12.5.c paràgraf segon de l’Estatut dels Treballadors pel qual es regulen les hores complementàries pactades, s’acorda establir i fixar un índex percentual d’un 45.

4.    Increment salarial: s’acorden els següents increments salarials, d’aplicació sobre el Salari Base, Pagues Extres, Plus Degustació i Plus Diumenge.

  • Per 2015: Increment 0.
  • Per 2016: Increment de 0,7%, amb efectes del 1 de juliol de 2016.
  • Per 2017: Increment d’un 1%. Així mateix, a 31 de desembre de 2017 s’aplicarà i es consolidarà en taules un + 0,3%, concretament sobre els conceptes salarials abans detallats.

Comments are closed.