Els afiliats i les afiliades

Els afiliats i les afiliades

La base del sindicat són els nostres afiliats i afiliades. L’afiliació no només ens consolida com una de les principals organitzacions socials i un referent sindical majoritari al nostre país, sinó que contribueix a fer-nos més forts i més autònoms.

El següent gràfic mostra l’evolució de l’afiliació a la UGT de Catalunya en els darrers anys, on es pot observar l’efecte de la crisi econòmica (desaparició d’empreses, augment de l’atur, dificultats econòmiques de molts treballadors…). Tot i així, el nostre sindicat es manté, a 31 de desembre de 2015, en els 150.230 afiliats i afiliades.

afiliacio-2015

Dades afiliació 2008-2014 en .XLS

Cal tenir en compte, a més, que el marc legal espanyol no fomenta l’afiliació als sindicats, ja que tots els treballadors i les treballadores es beneficien de l’acció sindical (negociació col·lectiva i representació institucional) sense haver de contribuir econòmicament amb el pagament de la quota sindical. Això explica la relació entre l’elevada taxa de cobertura de la negociació col·lectiva i la baixa taxa d’afiliació sindical –en comparació amb d’altres països europeus- que es dóna al mercat laboral espanyol i català.

Els drets i deures de les persones afiliades

Les persones afiliades a la UGT de Catalunya tenen un seguit de drets i deure. Els principals drets són:

  • El dret de discussió i crítica sobre posicions polítiques pròpies i alienes mitjançant la lliure expressió oral o escrita. Tant dins com fora del sindicat, les manifestacions públiques, judicis de valor i expressió d’opinions s’exerciran lliurement, lleialment i responsablement amb els límits del respecte a la dignitat de les persones, així com a les resolucions i acords adoptats democràticament pels òrgans del sindicat.
  • El dret a ser candidat i elector en els processos electorals interns i externs, excepte les limitacions assenyalades en els Estatuts.
  • El dret al control polític dels seus elegits i responsables, basat en una informació veraç, en la lliure expressió, el respecte a les persones i la subjecció a les normes internes.
  • El dret a la informació sobre les decisions adoptades pels òrgans de direcció, decisió i control del sindicat i en general sobre totes aquelles qüestions que afectin la vida interna de l’organització i  la seva activitat externa.
  • El dret als serveis i prestacions establerts pel sindicat, sempre que s’estigui al corrent en la cotització.

Entre els principals deures es troben:

  • La defensa dels interessos generals de l’organització, així com dels Estatuts i de les resolucions aprovades pels congressos i pels òrgans de direcció i control.
  • La solidaritat material i moral amb els altres afiliats de l’organització, així com el respecte a les seves opinions i a les seves persones.
  • L’assistència activa a tots els actes de la vida orgànica i sindical.
  • El pagament de la quota sindical.

Els diferents col·lectius dins del sindicat

Amb l’objecte de facilitar la integració en el sindicat del nombre més gran possible de treballadors i treballadores, la UGT de Catalunya ha creat unes espais d’organització i representació que permetin a una sèrie de col·lectius específics un millor assessorament i defensa de les seves reivindicacions.

AVALOT – JOVES DE LA UGT DE CATALUNYA. L’Avalot és l’associació juvenil del sindicat, l’espai perquè la gent jove treballadora, aturada o estudiant participi, s’organitzi i defensi els seus interessos. Poden pertànyer a l’Avalot tots els i les joves entre 16 i 32 anys, i els afiliats i afiliades a la UGT de Catalunya d’aquesta franja d’edat són membres directes de l’Avalot. www.avalot.cat.

CONFEDERACIÓ DE TREBALLADORS AUTÒNOMS DE CATALUNYA (CTAC). És l’associació vinculada a la UGT de Catalunya que ofereix assessorament i serveis específics per als treballadors i les treballadores per compte propi, i canalitza les seves propostes i reivindicacions davant les Administracions Públiques. www.autonom.cat.

ASSOCIACIÓ D’AJUDA MÚTUA D’IMMIGRANTS A CATALUNYA (AMIC). La nostra és una societat plural, on la presència de treballadors i treballadores foranis s’ha convertit en un fet estructural. L’AMIC és una entitat vinculada a la UGT de Catalunya que vetlla per la inserció sociolaboral i la igualtat de drets i deures dels treballadors i les treballadores immigrants, els ofereix assessorament específic i fomenta la seva participació dins del sindicat. www.associacioamic.cat.

UNIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES DE LA UGT DE CATALUNYA. Els jubilats, pensionistes i prejubilats són un col·lectiu cada cop més nombrós. La Unió de Jubilats i Pensionistes permet que aquestes persones mantinguin la seva pertinença al sindicat, atendre les seves necessitats i defensar els seus interessos. www.ugt.cat/jubilats.

CONSELL DE TÈCNICS I COMANDAMENTS DE LA UGT DE CATALUNYA (CTC). Algunes federacions del sindicat creen agrupacions de tècnics, comandaments, professionals i directius que es coordinen, a efectes de la seva organització i funcionament, a través del Consell de Tècnics i Comandaments de la UGT de Catalunya. La seva finalitat és estudiar solucions i proposar alternatives als problemes específics d’aquests treballadors i treballadores.

XARXA D’AGENTS SINDICALS PER LA IGUALTAT (XASI). La UGT de Catalunya va crear aquesta xarxa amb l’objectiu de prevenir, sensibilitzar, detectar i actuar sobre aquelles situacions de discriminació que puguin produir-se a les empreses per raó de gènere, edat, orientació sexual, diversitat funcional, etc.

SINDICALISTES SOLIDARIS

La Fundació Josep Comaposada – Sindicalistes Solidaris és  una entitat sense afany de lucre creada per la UGT de Catalunya el 1988, l’objectiu de la qual és acompanyar els processos de desenvolupament dels sindicats del Sud, mitjançant la participació activa i solidària dels treballadors i treballadores de Catalunya en l’extensió plena dels drets humans, laborals i sindicals del Sud.

Per això l’entitat porta a terme projectes de cooperació  com ara la formació de quadres, la creació de xarxes sindicals o el suport a les campanyes de sensibilització sobre el treball digne,  conjuntament amb sindicats del Marroc, Algèria, Tunísia, i els països centreamericans.

Pel que fa a les accions de sensibilització, Sindicalistes Solidaris organitza exposicions itinerants al voltant de la cooperació sindical i els drets laborals pels diversos municipis de Catalunya que financen els projectes, així com la participació en les fires de solidaritat. www.sindicalistessolidaris.org

 

FUNDACIÓ M. AURÈLIA DE CAPMANY

La Fundació Maria Aurèlia Capmany va néixer l’any 1994 amb el propòsit d’aprofundir i garantir la igualtat real entre les persones i potenciar un canvi cultural respecte de la participació de dones i homes en les activitats públiques i privades, la seva valoració i el seu repartiment. Així mateix, vol ser un espai obert i plural de reflexió, debat i anàlisi des d’una visió de progrés sobre la situació i activitats de les dones, estimulant el moviment participatiu entre les dones en els àmbits laboral, professional i cultural.

És una entitat impulsada per la UGT de Catalunya, el patronat de la qual està format, també, per la Diputació de Barcelona, l’Institut Català de les Dones i l’Instituto de la Mujer. En el seu patronat també participen persones procedents del món de la cultura, professional, sindical, empresarial i del moviment associatiu de la dona, amb la voluntat de reflectir l’esperit multifacètic de Maria Aurèlia Capmany.

Les activitats de la Fundació i els serveis que ofereix s’emmarquen en tres facetes: promoció i estudi de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones,  servei a institucions que volen implementar polítiques específiques d’accions positives, i preservació de la memòria i el llegat moral de Maria Aurèlia Capmany. www.fmac.org