Els ajuntaments, al servei de l’ocupació de qualitat i la justícia social

eleccions-municipals
Crida de la UGT de Catalunya als nous regidors i regidores

Aquest dissabte 13 de juny s’han constituït els nous Ajuntaments, sorgits de les eleccions del passat 24 de maig. Amb ells, tindrem la oportunitat de bastir nous consensos, crear noves expectatives i generar noves il·lusions.

En aquest sentit la UGT de Catalunya vol fer una crida als nous regidors i regidores per que posin els seus càrrecs a disposició de l’ocupació de qualitat i de la justícia social. En aquest sentit els instem a que facin seu el següent decàleg:

1.- OCUPACIÓ PÚBLICA I DE QUALITAT: exigim que els nous consistoris, garanteixin que cap treballador / a, del consistori o d’empreses vinculades, cobri per sota dels 1.000 euros. Tan mateix demanem que no s’iniciï cap procés de externalització dels serveis que presta l’administració i que aquests estiguin presidits per la voluntat de recuperació del poder adquisitiu perdut per les retallades dels seus treballadors i treballadores. També demanem a l’administració local un posicionament clar a favor de derogar les reformes laborals i normatives penalitzadores dels empleats públics. I un posicionament públic que reconegui que la creació d’ocupació passa per l’augment de la demanda de bens i serveis i que aquesta tan sols és possible amb la recuperació del poder adquisitiu i la potenciació de la exportació.

2.- CONTRACTACIÓ PÚBLICA : En primer lloc, cal avaluar si es necessari el concurs de la iniciativa privada o el servei en qüestió es pot prestar amb els mitjans propis de la Administració Local. Si no es disposa dels mitjans, caldrà iniciar el procés de contractació pública amb total transparència, fent una consulta prèvia als agents econòmics i socials per tal de vetllar per a que les ofertes respectin els costos laborals legals que els hi afecten, regulades amb el conveni sectorial aplicable i tambe aquelles millores superiors pactades en l’empresa. En els casos en que ja s’estigui prestant el servei per una empresa externa cal garantir la subrogació de les persones treballadores i de totes les seves condicions laborals. Aquestes dues qüestions relacionades amb el personal (Conveni Col·lectiu de referència i subrogació) han de figurar clarament explicitades en el Plec de Condicions del Concurs. Tot el procediment de contractació pública s’ha de fer amb plenes garanties de transparència i vetllant que no s’accepti cap oferta temerària. Un cop adjudicat el servei, i durant tota la seva durada, cal fer el seguiment per garantir que es presta el servei en les condicions i nivells de qualitat establertes per la Administració i no a voluntat i/o interès del adjudicatari.

3.- LA CONCERTACIÓ TERRITORIAL: reivindiquem el paper de la concertació territorial, com a espai estratègic per consensuar polítiques publiques que facin avançar al territori. Amb aquest fi, demanem que es creguin i dotin de recursos, els espais de concertació dels agents socials al territori.

4.- INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT: demanem una especial atenció a la planificació i/o regeneració dels PAES (Polígons d’Activitat Econòmica) comptant per això amb la participació real de empreses i treballadors representades per patronals i sindicats. Tan mateix, demanem que la mobilitat obligada no sigui la gran oblidada a l’hora de elaborar els plans municipals de mobilitat.

5.- HABITATGE DIGNE I LLUITA CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA: Instem als nous Ajuntaments, a posar els habitatges que els són de propietat, al Fons d’habitatges socials creat per l’Agència Catalana de l’Habitatge. Igualment, instem als municipis a establir un fons de lluita contra la pobresa energètica, que impedeixi que  cap ciutadà o ciutadana es vegi privat dels serveis bàsics.

6.- EDUCACIÓ i SALUT: demanem que la planificació educativa d’àmbit municipal doni resposta a les necessitats formatives actuals i les que es desprenguin de la futura planificació i previsió econòmica del municipi, especialment demanem atenció i participació en les necessitats sortides als nuclis familiars, per l’activitat laboral, en relació a escoles bressol i conciliació de vida familiar,personal i laboral. Demanem que es tingui en compta la prevenció de riscos laborals també a nivell municipal i que dins els estudis de qualitat de la sanitat, es contemplin aquests temes i especialment el de l’accidentabilitat, malalties professionals i els accidents in itinire. Entenem el dret a la salut, com una qüestió que ens afecta a tots. Cal estar atents a la salut pública i demanem que en aquells municipis en que els Ajuntaments participin de consorcis o bé en la gestió de proveïdors de serveis sanitaris es primi la transparència i la participación

7.- INDÚSTRIA demanem una construcció del marc econòmic local basada en la diversificació de sectors i, especialment, de la planificació de la captació i implementació de indústries generadores d’ocupació amb clústers industrials d’ alt valor afegit i facilitat per la instal·lació d’indústria auxiliar.

8.- SERVEIS SOCIALS demanem un esforç econòmic especial en les mesures pal·liatives dirigides a la part de la societat que més ha estat colpejada per la injustícia de la crisis. Cap ciutadà sense empara i cap recurs públic malbaratat.

9.- TRANSPARÈNCIA i PARTICIPACIÓ: demanem la participació activa dels representants de la societat civil como una forma de tornar a accentuar la participació democràtica. En concret, demanem la creació de consells econòmics i socials, de caràcter municipal en matèria social i econòmica on es fonamental el paper de sindicats i patronals . Exigim que els catalans de diferents procedències siguin tractats com a ciutadans de ple dret.

10.- FISCALITAT: Reivindiquem que el poc marge establert per la fiscalitat municipal es posi a disposició de la justícia social i la Cohesió.

Comments are closed.