Els drets dels professors interins, en perill per l’objecció de consciència d’alguns inspectors

Davant de la situació de discriminació creada, la UGT de Catalunya ha sol·licitat una entrevista urgent amb els màxims responsables del Departament d'Educació

 

La negativa d'alguns inspectors d'Educació a seguir les instruccions donades per la Conselleria ha ocasionat un greu perjudici per als docents interins que havien sol·licitat un informe de valoració de la seva pràctica docent. Aquest informe, amb el que els docents interins poden substituir una part de la prova d'oposició, està regulat per la normativa del Departament d'Educació. Tot el professorat interí que té nomenament per a tot un curs escolar pot optar a l'informe, sense que el fet d'estar de baixa sigui una condició recollida en la normativa publicada en el DOGC. A la UGT de Catalunya ens consta que en alguns casos, i en particular en casos de professores que estan de baixa per maternitat, alguns inspectors s'han negat a elaborar el mencionat informe.

El Departament d´Educació ha convocat 6.856 places d'oposicions per a l'any 2007. Aquesta convocatòria, la més nombrosa que s'ha fet mai, té com objectiu reduir les places d'interins i fer front a la insuficiència de personal, provocada tant per jubilacions com pel creixement de la població escolar i per la implantació de la sisena hora a primària. En els dos últims cursos, aquestes dues qüestions han comportat un augment de 8.054 docents, xifra que ha suposat un 16% de creixement de plantilla.

L'excepcionalitat de la convocatòria no està només en el nombre de places. Aquest any serà el primer en que s'apliqui la Disposició transitòria dissetena de la LOE, que estableix un procediment excepcional, que es mantindrà durant els anys d'implantació de la Llei Orgànica, per absorbir com funcionaris a un elevat percentatge de l'actual professorat interí. S'ha de recordar que a Catalunya el nombre d'interins docents, més de 20.000, està molt per sobre de la mitjana estatal.

 

Les expectatives que havia generat aquest context legal per al professorat interí eren molt altes. La Resolució que convocava las proves -publicada en el DOGC el 27 de març- satisfeia en gran mesura aquelles expectatives. El text publicat en el DOGC, i prèviament negociat en la Mesa sectorial, contempla que els docents interins poden substituir una part de la prova de l'oposició per un informe elaborat per l'administració educativa i en el que es tractaria de "comprovar l'aptitud pedagògica de l'aspirant i el domini de les tècniques de treball docent". L'informe, que substitueix a la prova en la que els aspirants defensen davant el tribunal una unitat didàctica de l'especialitat a la que es presenten, val fins a un 30% de la nota final de la fase d'oposició. S'ha de recordar, en fi, que la introducció d'un informe sobre la pràctica docent com element fonamental en el procés de selecció del professorat era justament el compromís al que s'havia arribat en el Pacte Nacional: "Els diferents agents socials i el Govern", diu aquest document al tractar d'aquesta qüestió, "es comprometen a impulsar els canvis normatius necessaris perquè siguin valorats adequadament aspectes qualitatius de caire didàctic i de pràctica educativa".

 

Els inspectors d'Educació han de presidir les comissions avaladores encarregades d'elaborar aquells informes (en les comissions participen, a més, el director del centre educatiu i un professor del mateix). A dia d'avui existeix el risc de que els drets reconeguts al professorat interí en relació al mencionat informe quedin compromesos per una certa revolta d'alguns inspectors. N'hi ha que han arribat fins i tot a al·legar "objecció de consciència", negant-se a realitzar el treball que els assigna la normativa publicada en el DOGC. Alguns inspectores s'han negat a realitzar l'informe a professores que estan de baixa per maternitat. El fet d'estar de baixa no és un impediment, d'acord a les instruccions donades per la Conselleria, per tenir dret a l'informe. Prova d'això és que no totes les persones en aquesta situació han estat tractades de la mateixa manera. A algunes professores de baixa per maternitat se les hi ha fet  l'informe, a altres, no.

Davant la situació de discriminació creada, la UGT de Catalunya ha sol·licitat una entrevista urgent amb els màxims responsables del Departament d'Educació per trobar una solució al problema.

La solució per a aquests casos, tal com l'entén el  nostre sindicat, passa per nomenar a altres inspectors per substituir als que s'han negat a realitzar la tasca que se'ls havia assignat. Així mateix, plantejarem que, si en el centre en el que està actualment destinada la professora no es té suficient informació sobre la seva pràctica docent, s'obri l'opció a que l'informe es realitzi a partir de la informació de que disposi el centre en el que va treballar l'any anterior.  {moscomment}

Comments are closed.