Els treballadors de l’INSS i de la tresoreria general de la seguretat social s’han de pagar els medicaments en cas d’accident de treball

La UGT denuncia que l’INSS i la TGSS no disposen de mecanismes per registrar els accidents de treball del seu personal

La UGT de Catalunya denuncia que l’INSS (Instituto Nacional de Seguridad Social) i la TGSS (Tesorería General de la Seguridad Social) no disposen de mecanismes administratius per tal de registrar els casos d’accidents de treball (AT) i malalties professionals (MP).

Aquesta situació es dóna amb treballadors i treballadores que estan adscrits al regim general de la seguretat social; però que tenen com a particularitat que la seva mútua d’accidents de treball és el propi INSS, cosa que la legislació vigent permet per tots els treballadors adscrits a aquest règim.

Tot i això, aquesta no és una pràctica gens habitual i des de fa molt temps més del 95% de les empreses de l’Estat s’han associat a les anomenades mútues d’accidents de treball per cobrir les contingències professionals (accidents de treball i malalties professionals).

A Catalunya la prestació sanitària hauria d’estar en principi en mans de l’ICS, ja que totes les competències assistencials van ser traspassades en el seu; és a dir, quan un treballador pateix un accident en jornada laboral s’adreça al CAP més proper al seu lloc de treball.

És en aquest moment on es troba la primera dificultat, ja que els formularis que disposen els metges de capçalera no contemplen cap apartat per registrar els accidents de treball. La prestació sanitària queda garantida, però el treballador no rep cap volant justificatiu conforme ha patit un accident de treball i tampoc es comunica a l’Autoritat Laboral de Catalunya a efectes estadístics.

La segona dificultat que es troben aquests treballadors i treballadores és que al no disposar d’un comunicat de baixa per AT o MP no es poden acollir als drets que recull la legislació sanitària respecte a la gratuïtat dels tractaments farmacològics per als treballadors de baixa per contingències professionals.


Comments are closed.