EPA II trimestre: Un any després de la reforma laboral, la taxa d’atur augmenta un 2%

unemployment
I continua augmentant la precarietat: l
a taxa de temporalitat se situa en el 20,5%, i la juvenil arriba fins al 56,3%

2 de cada 10 famílies tenen almenys un membre a l’atur

Al segon trimestre de l’any 2011, coincidint amb la Setmana Santa i l’inici de la temporada estiuenca, la taxa d’atur a Catalunya es redueix únicament en un 0,95% respecte al trimestre anterior, situant-se en el 18,06%. Això significa un total de 690.900 persones en situació de desocupació, 36.700 menys que el trimestre anterior, però 14.800 persones més que el mateix trimestre de l’any anterior, el que representa un increment interanual d’un 2,19%.

 

Respecte la població activa, hem de destacar que s’ha produït un descens respecte el trimestre anterior de 1.600 persones (-0,02%) i un increment respecte l’any anterior d’un 0,23%.

En relació a la taxa d’ocupació, s’ha incrementat lleugerament, un 0,07% respecte al trimestre anterior, situant-se en el 51,8%, però es manté respecte l’any anterior.

La taxa d’activitat s’ha incrementat una dècima respecte al trimestre anterior, situant-se en el 63,2%.

Pel que fa la taxa de temporalitat, s’ha de destacar el seu increment en 1,6 punts percentuals respecte al trimestre anterior, arribant al 20,5%. Respecte a la taxa de temporalitat juvenil l’increment encara és mes important, ja que s’ha situat en un 56,3%, gairebé 2 punts percentuals més que el trimestre anterior.

Per províncies, Girona presenta una taxa d’atur del 21,6% (3,5% per sobre de la mitjana de Catalunya), seguida per Tarragona, amb un 18,1%; Barcelona, amb un 17,9%, i finalment Lleida, única província on la taxa d’atur s’ha incrementat respecte al trimestre anterior (1% més), situant-se en un 12,8%.

Respecte a la població per gènere, els homes continuen tenint una taxa d’atur més elevada, amb un 18,6%, mentre que la de les dones és un punt percentual inferior (17,5%). No obstant, la taxa d’ocupació masculina continua sent molt més elevada, amb un 56,7%, mentre que la femenina es troba en un 47,1%.

Pel que fa la població jove, ressenyar que la taxa d’atur durant aquest trimestre se situa en un 42%, gairebé un 2% més que el mateix període de l’any anterior.

Durant aquest trimestre, la població desocupada estrangera s’ha incrementat en un 2,7% respecte a l’any anterior.

Pel que fa als sectors, on més ocupació s’ha destruït ha estat la construcció (més de 40.000 persones) i la indústria (més de 27.000 persones).

2 de cada 10 famílies continuen tenint almenys 1 persona a l’atur

Des d’aquesta perspectiva i amb totes aquestes dades, les famílies continuen patint les conseqüències d’aquesta crisi. Aquest trimestre, 255.800 famílies tenen la persona principal desocupada. Un altra dada que també posa de manifest la greu situació de moltes famílies, és que durant aquest trimestre el 19,8% de famílies catalanes tenen almenys 1 persona l’atur.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

 

Des de la UGT de Catalunya entenem que la reducció de la taxa d’atur és estacional i representa cap símptoma de millora del nostre mercat de treball ja que, de fet, l’atur s’ha incrementat respecte al mateix període de l’any anterior.

 

Continuem sense veure indicis de canvi de model productiu; tot al contrari, un augment de la precarietat laboral dels treballadors i treballadores de Catalunya, amb increments en la taxa de temporalitat dels joves i de la resta de persones treballadores: la reforma laboral contínua sense funcionar.

Necessitem mesures que fomentin una ocupació de qualitat i que ens portin al tan necessari canvi de model productiu. Des de la UGT de Catalunya rebutgem de forma contundent qualsevol reforma que vagi dirigida a retallar, encara més, els drets de les persones que menys tenen.

Amb tot això, la UGT de Catalunya reclama:

  • La pròrroga del Programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació (PREPARA), que finalitza el proper 16 d’agost i que combina accions d’orientació i formació per a la reinserció laboral amb un ajut de 400 euros destinada a les persones desocupades que hagin esgotat les prestacions.
  • Polítiques actives d’ocupació dirigides als col·lectius més castigats per la crisi, com són les persones més joves, les persones en situació d’atur de llarga durada i les persones majors de 45 anys, i adaptades a les necessitats dels territoris.
  • Reorganitzar la despesa total efectuada en polítiques actives d’ocupació, destinant més recursos a l’orientació, la formació, l’acompanyament a la inserció al mercat de treball i a la millora dels serveis públics d’ocupació i menys en bonificacions a les empreses.
  • Reforçar els serveis públics d’ocupació i millorar la seva intermediació en el mercat de treball, amb més personal i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació i no donar via lliure a les agències privades de col·locació.
  • L’inici immediat dels cursos de formació per a l’ocupació adreçats prioritàriament a persones en situació de desocupació.

L’impuls dels processos d’acreditació de competències professionals adquirides per la via de l’experiència laboral.

  • Una millor distribució en el pagament d’impostos i implementar mesures per reduir el frau fiscal.

  • Una reforma laboral justa i que contribueixi a crear més llocs de treball de qualitat, que ens ajudi a sortir,  d’una vegada per totes, d’aquesta crisi.

Comments are closed.