EPA: La reforma laboral ja deixa els seus efectes: més precarietat i més temporalitat

desocupacio
5 de cada 10 desocupats porta més d’un any a l’atur. La meitat dels joves que tenen un contracte de treball, el tenen temporal

A Catalunya durant aquest trimestre, la xifra de persones desocupades ha disminuït sensiblement. Concretament, la població desocupada ha disminuït en 6.600 persones respecte el trimestre anterior, situant la xifra total de persones desocupades en 669.500 persones. Respecte al mateix període de l’any anterior, la xifra de persones desocupades s’ha incrementat en 62.200 persones, el que representa un increment d’un 10,26%.

Pel que fa la població ocupada, destaquem que s’ha incrementat en 34.600 persones respecte al trimestre anterior. En relació a les taxes, la taxa d’atur d’aquest trimestre s’ha situat en un 17,4%, gairebé tres vegades més que a l’inici de la crisi econòmica, fa més de dos anys. La taxa d’ocupació s’ha situat en un 52,3%. Finalment, la taxa d’activitat gairebé es manté estable, concretament ha passat d’un 62,9% al tercer trimestre de 2009 a un 63,3% al tercer trimestre de 2010. La taxa de temporalitat ha patit un lleuger increment, passant d’un 16,9% al primer trimestre de 2010 a un 17,5% al segon trimestre de 2010.

Pel que fa les províncies, hem de destacar que mentre Tarragona té la taxa d’atur més elevada (18,1%), Lleida és la província en millor situació amb una taxa d’atur d’un 14%.

La reforma laboral ja comença a donar els seus primers resultats. Durant aquest trimestre les persones assalariades totals han disminuït respecte al trimestre anterior un 1,45%, mentre que les persones assalariades temporals s’han incrementat un 9%. Menys contractació, més temporalitat.

Un col·lectiu que està patint molt la crisi, i que a la UGT de Catalunya ens preocupa molt són les persones desocupades de llarga durada. Respecte a l’any anterior, aquest col·lectiu ha crescut de forma espectacular, passant de 162.900 persones a 304.900 persones, el que representa un increment d’un 87%.

Pel que fa a la població jove, la taxa d’atur durant aquest trimestre ha tornat a incrementar-se, situant-se en un 37,4%, 20 punts percentuals més que la taxa d’atur general. També cal remarcar que la taxa de temporalitat dels joves s’ha incrementat més de 7 punts percentuals, concretament ha passat d’un 45,7% al tercer trimestre de 2009 a un 52,5% aquest trimestre.

Les persones estrangeres també estan patint les conseqüències de la crisi d’una forma més directe. Mentre que les persones autòctones desocupades s’han incrementat un 8,1%, les persones estrangeres desocupades ho han fet en un 14.7%.

Per sectors, on més ocupació s’ha contractat ha estat serveis amb 41.300 noves persones ocupades, mentre que a la construcció s’han destruït 11.200 llocs de treball de forma molt sensible. Des de l’inici de la crisi s’han destruït al voltant de  400.000 llocs de treball.

Des d’aquesta perspectiva i amb totes aquestes dades, les famílies continuen patint les conseqüències d’aquesta crisi. Aquest trimestre, 247.100 famílies tenen la persona principal desocupada. Un altra dada que també posa de manifest la greu situació de moltes famílies és que durant aquest trimestre el 20% de famílies catalanes tenen almenys 1 persona l’atur.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

La UGT de Catalunya considera molt negatives les dades d’aquest trimestre, ja que tot i que la població ocupada s’ha incrementat de forma considerable, el nombre de persones desocupades ha patit un descens mínim, inferior al 1%, l’ocupació generada, bàsicament del sector serveis, ha estat coberta per persones que s’han incorporat al mercat de treball i que no estaven registrades a les llistes de l’atur, és a dir, que és trobaven en una situació d’inactivitat.

En aquest sentit, la nostra organització torna a rebutjar contundentment la reforma laboral del Govern de l’Estat, és una reforma que no ajudarà a donar sortida aquesta crisi, que no generarà nous llocs de treball, no ajudarà al canvi de model productiu. Tot el contrari, la reforma laboral té l’objectiu de retallar les condicions de treball, augmentar la precarietat laboral del nostre mercat de treball, abaratir l’acomiadament, incentivar l’acomiadament amb diners públics, precaritzar els serveis públics d’ocupació, debilitar la negociació col·lectiva, en definitiva per a acontentar els que ens han portat aquesta crisi i castigar les persones treballadores que no han estat les culpables.

En aquest sentit la nostra organització exigeix al Govern de l’Estat que deixi de portar a terme mesures que només perjudiquen als treballadors i treballadores:

  • Una reforma laboral justa i que contribueixi a crear més llocs de treball de qualitat, que ens ajudi a sortir d’aquesta crisi i que penalitzi aquells i aquelles que actuen de manera irresponsable tant en temps de crisi com en temps de bonança.
  • Reforçar els serveis públics d’ocupació, amb més personal i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació.
  • Reorganitzar la despesa total efectuada en polítiques actives d’ocupació, destinant més recursos a la formació i a la millora dels serveis públics d’ocupació.
  • Exigim al Govern que realitzi polítiques actives d’ocupació de qualitat dirigides als col·lectius més castigats per la crisi, com són les persones estrangeres, les persones més joves i les persones majors de 45 anys, i no eliminar-les com ha passat amb les Escoles Taller.
  • Impulsar d’una vegada per totes els processos d’acreditació de competències professionals adquirides per la via de l’experiència professional.
  • Millorar la intermediació pública en el mercat de treball, tant en quantitat com en qualitat i no donar via lliure a les ETT o agencies de col·locació.
  • Ja és hora que les entitats financeres retornin social del capital públic injectat, per facilitar la concessió de crèdits a empreses i particulars, cosa que no han fet.
  • Millor distribució en el pagament d’impostos i implementar mesures per reduir el frau fiscal

Comments are closed.