EPA primer trimestre 2014: La Reforma Laboral continua destruint ocupació: 38.100 llocs de treball menys en el darrer trimestre

EPA-2

Infografia sobre la EPA del primer trimestre del 2014

El nombre de persones en situació d’atur de llarga durada representa un 60% del total d’aturats

Catalunya inicia l’any 2014 amb una taxa d’atur del 22,1% i amb 840.200 persones en situació de desocupació, segons les dades de l’EPA del primer trimestre: 700 persones més que el trimestre anterior (+0,08%), i 108.800 persones menys que l’any 2013 (-11,46%).

A l’Estat espanyol la taxa d’atur se situa en el 25,93%, amb 5.933.300 persones en situació de desocupació, un 0,04% menys que el trimestre anterior (-2.300 persones) i un 5,49% menys que l’any 2013.

A Catalunya, la població activa s’ha reduït en 37.400 persones respecte al trimestre passat, i en 81.300 persones respecte al mateix període de l’any anterior, situant-se en un total de 3.800.900 persones.

Pel que fa la població ocupada, se situa en 2.960.800 persones, amb descens de 38.000 persones respecte al trimestre anterior i un increment de 27.600 persones respecte l’any anterior. La població ocupada a temps complert s’ha reduït un 0,41% respecte al mateix trimestre de l’any anterior, mentre que la població ocupada a temps parcial s’ha incrementat d’un 8,63%.

En relació a les taxes, la taxa d’atur d’aquest trimestre s’ha situat en el 22,1%, un 0,24 punts percentuals més que el trimestre anterior i 2,33 p.p. menys que el mateix trimestre de l’any 2013.

La taxa d’ocupació s’ha situat en un 48,73%, un 0,49 punts percentuals menys més que el trimestre anterior i 0,97 punts percentuals més que el mateix trimestre de l’any anterior.

La taxa d’activitat però s’ha reduït, situant-se en el 62,55%, 0,44 punts percentuals menys que el trimestre anterior i 0,66 punts percentuals menys que el mateix període de l’any 2013.

Pel que fa la taxa de temporalitat, s’ha situat en el 18,68%, 1,37 punts percentuals més que el mateix període de l’any anterior.

Finalment, la taxa de parcialitat, el percentatge de població ocupada que treballa a temps parcial, se situa en el 16,11%, 1,14 punts percentuals més que el mateix trimestre de l’any 2013.

Pel que fa les províncies, Tarragona és la que presenta una taxa de desocupació més alta, amb un 26,15%; seguida de Girona, amb un 24,93%; Barcelona, amb un 21.58%, i Lleida, amb un 16,38%. Cal remarcar que respecte al trimestre anterior, la taxa d’atur únicament s’ha reduït lleugerament a Tarragona, incrementant-se a la resta de províncies. Respecte al primer trimestre de l’any 2013, la taxa d’atur s’ha reduït a Barcelona, a Tarragona i lleugerament a Lleida, mentre que s’ha incrementat a Girona.

El número de persones desocupades de llarga durada se situa aquest trimestre en 501.000 persones, amb un increment de 7.800 persones respecte al trimestre anterior, i ja representen el 59,63% de les persones en situació de desocupació.

Pel que fa a la població jove, ressenyar que la taxa d’atur durant aquest trimestre se situa en un 49,53%, 27,42 punts percentuals per sobre de la taxa d’atur general. La taxa de temporalitat de la població jove se situa aquest trimestre en el 62,46%.

Aquest primer trimestre de l’any trobem 219.900 persones estrangeres en situació de desocupació amb un increment d’un 1,3% respecte el passat trimestre, i una reducció d’un 21,6% respecte a l’any anterior. Representen el 26,2% del total de persones en situació d’atur.

Per sectors, s’ha de destacar en aquest primer trimestre, s’ha destruït 38.100 llocs de treball respecte al trimestre anterior. Tots els sectors han perdut ocupació: 1.500 llocs de treball l’agricultura, 10.600 llocs la indústria, 10.100 llocs la construcció i 15.800 llocs el sector serveis. Respecte l’any anterior, tots els sectors també han destruït llocs de treball: l’agricultura, 8.300 llocs, la indústria 27.700 i la construcció, 5.900 llocs, a excepció dels serveis, que han creat 69.500 llocs de treball.

Pel que fa a les famílies, aquest trimestre mostra que 106.900 llars no tenen perceptors d’ingressos, 272.200 llars tenen totes les persones actives desocupades i 223.400 llars tenen totes els assalariats amb contracte temporal.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya
En primer lloc, des de la UGT de Catalunya considerem que el canvi metodològic introduït a l’Enquesta de Població Activa, per adaptar les dades al canvi de base poblacional derivat de la incorporació i actualització del Cens de població i habitatges de 2011, pel que es desprèn de les primeres dades analitzades, no ha suposat un canvi transcendent que modifiqui l’escenari i l’anàlisi del nostre mercat de treball.

Per una altra banda, des de la UGT de Catalunya valorem negativament les dades d’aquest trimestre: s’incrementa el número de persones en situació de desocupació (+700), es destrueix ocupació (-38.100) i disminueixen les persones que busquen feina de manera activa (-37.400).

Així mateix està augmentant de forma alarmant la precarietat del nostre mercat de treball: més temporalitat, més parcialitat i més persones en situació d’atur de llarga durada.

Les dades d’aquest trimestre mostren el que des de la nostra organització venint denunciant ja fa temps: les mesures adoptades per sortir de la crisi no són les adequades per a les persones treballadores i per a la ciutadania en general.

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya reclamem:

· Situar, d’una vegada per totes, la lluita contra l’atur i la creació d’ocupació com a acció prioritària en l’agenda política dels governs.

· Posar en marxa polítiques de reactivació econòmica per tal que el crèdit arribi a les empreses i a les famílies, amb l’objectiu de generar confiança, incentivar el consum i crear ocupació.

· Destinar més recursos a les polítiques actives d’ocupació, incrementant les partides pressupostàries destinades a l’orientació, la qualificació professional, a l’acompanyament a la inserció al mercat de treball i a la millora dels serveis públics d’ocupació.

· Reforçar els serveis públics d’ocupació i millorar la seva intermediació en el mercat de treball, amb més personal i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació i no donar via lliure a les agències privades de col·locació i a les empreses de treball temporal.

Garantir la cobertura social de les persones que ja han esgotat les prestacions per desocupació, amb polítiques actives d’ocupació que combinin formació i contractació.

Comments are closed.