EPA: Reduïm atur, generem més pobresa

Infografia sobre l’evolució del mercat laboral al 2015

Més del 70% de les persones sense feina no rep cap prestació per desocupació. Gairebé 6 de cada 10 persones desocupades són aturats de llarga durada.

Catalunya tanca l’any 2015 amb una taxa d’atur del 17,73% i amb668.600 persones en situació de desocupació, segons les dades del’EPA del quart trimestre: 9.000 persones més que el trimestre anterior (+1,36%), i 87.900 persones menys que l’any 2014 (-11,62%).

A l’Estat espanyol la taxa d’atur se situa en el 20,9%, amb 4.779.500 persones en situació de desocupació, 71.300 persones menys que el trimestre anterior (-0.28%) i 678.200 menys que ara fa un any (-2,8%).

A Catalunya, la població activa s’ha incrementat en 100 persones respecte al trimestre passat, però s’ha reduït en 34.200 persones respecte al mateix període de l’any anterior, situant-se en un total de 3.770.500 persones.

Pel que fa la població ocupada, se situa en 3.101.900 persones, amb una reducció de 9.000 persones respecte al trimestre anterior i un increment de 53.800 persones respecte l’any anterior.

En relació a les taxes, la taxa d’atur d’aquest trimestre s’ha situat en el 17,73%, un 0,24% més que el trimestre anterior i un 2,15% menys que el mateix trimestre de l’any 2014.

La taxa d’ocupació s’ha situat en un 51%, un 0,3% menys que el trimestre anterior i 0,88 punts percentuals més que el mateix trimestre de l’any anterior.

La taxa d’activitat se situa en el 62%, 0,2 punts percentuals menys que el trimestre anterior i 0,57 p.p. menys que el mateix període de l’any 2014.

Pel que fa la taxa de temporalitat, s’ha situat en el 20,29% i la taxa de parcialitat, el percentatge de població ocupada que treballa a temps parcial, se situa en el 14,35%.

I la taxa de parcialitat, el percentatge de població ocupada que treballa a temps parcial, se situa en el14,35%, 0,69 punts percentuals més que el trimestre anterior

Pel que fa les províncies, Tarragona és la que presenta una taxa d’atur més alta, amb un 21,86%;seguida de Girona, amb un 19,72%; Barcelona, amb un 17,14%, i Lleida, amb un 14,26%. Cal remarcar que respecte al trimestre anterior, la taxa d’atur s’ha  incrementat a la totes províncies, a excepció de Barcelona, on s’ha reduït en 0,1 p.p., mentre que respecte al quart trimestre de l’any 2014, la taxa d’atur s’ha reduït a totes.

L’any ha acabat amb 393.900 persones en situació d’atur de llarga durada, un increment de 5.200 persones respecte al trimestre anterior, i ja representen el 58,91% de les persones en situació de desocupació.

Així mateix, 470.900 persones en situació de desocupació no rep prestacions per desocupació. Aquesta xifra representa el 70,43% del total de persones sense feina.

En relació al gènere, mentre que el nombre d’homes en situació de desocupació s’ha reduït respecte el trimestre anterior en 4.400 homes (-1,32%), mentre que les dones en situació d’atur s’han incrementat en 13.600 dones (+4,18%). Si comparem aquestes dades amb l’any anterior, observem com en el cas dels homes la població desocupada s’ha reduït en un 18,90% mentre que entre les dones ho ha fet en un 3,14%. La taxa d’atur masculina se situa en el 16,53%, mentre que la femenina se situa en el19,10%.

Pel que fa a la població jove, la taxa d’atur durant aquest trimestre se situa en un 39,03%, 21,3 punts percentuals per sobre de la taxa d’atur general i la taxa de temporalitat dels joves s’ha situat en el60,55%.

Respecte al nombre de persones estrangeres en situació de desocupació, s’ha reduït un 4% respecte a l’any anterior, però s’ha mantingut respecte al passat trimestre, i representen el 23,7% del total de persones en situació d’atur.

Per sectors, s’ha de destacar en aquest quart trimestre, s’han destruït 9.000 llocs de treball respecte al trimestre anterior i s’han creat 53.800 respecte al mateix període de l’any anterior. Elsserveis han perdut 12.300 llocs de treball respecte al trimestre passat però s’han creat 39.000 respecte l’any anterior. La indústria ha destruït 600 llocs de treball en un trimestre, però ha creat 21.300 respecte l’any 2014. La construcció ha perdut 1.800 llocs de treball respecte el trimestre anterior i 14.200 des de fa un any i l’agricultura, ha creat 5.600 llocs de treball respecte el trimestre anterior i 7.600 en un any.

Amb totes aquestes dades, les famílies continuen patint les conseqüències d’aquesta crisi. En aquest sentit, aquest trimestre 110.400 llars no tenen cap perceptor d’ingressos, 217.300 habitatges tenen tots els seus actius en situació de desocupació i 220.400 llars tenen tots els seus treballadors assalariats amb contractes temporals.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Novament, l’any que ha finalitzat, més enllà de les dades generals que poden  considerar-se positives, ha estat un any marcat per l’increment de la pobresa, de les desigualtats socials i de la precarització del mercat de treball. L’ocupació creada en aquest 2015 ha estat precària, temporal, de curta durada i amb salaris més baixos i les condicions laborals també són més precàries.

La precarietat laboral s’està instal·lant al nostre mercat de treball i no sembla que vulgui marxar.

Per una altra banda, les persones en situació d’atur tarden més temps en reincorporar-se al mercat de treball, i cada vegada són més les que no reben prestacions per desocupació ni subsidis.

Res serà com abans de la crisi, ni recuperarem els drets perduts si no plantem cara  i reclamem:

  • La derogació immediata de les reformes laborals imposades pel govern i la recuperació de tots els drets perduts per part de les persones treballadores.
  • Situar la lluita contra l’atur i la creació d’ocupació de qualitat com a acció prioritària, amb mesures que impulsin la reactivació econòmica.
  • Situar les persones com a l’objectiu prioritari: les que estan en situació d’atur, perquè cada vegada tenen més dificultats per trobar una ocupació que asseguri el seu nivell adquisitiu; i les que treballen, perquè cada vegada ho fan amb condicions més precàries, amb més temporalitat, parcialitat i sous més baixos.
  • Garantir la cobertura social de les persones que ja han esgotat les prestacions per desocupació, adoptant mesures adreçades principalment a aquestes persones que es troben en major grau de vulnerabilitat.
  • Impulsar una política salarial que garanteixi la capacitat adquisitiva de les persones treballadores mitjançant l’augment salarial, i situar el salari mínim interprofessional al mateix nivell que l’europeu: 1.000 euros.
  • Destinar més recursos a les polítiques actives d’ocupació, per a fer front la situació d’atur de les persones treballadores del nostre país, incrementant les partides pressupostàries destinades a l’orientació, la qualificació professional, a l’acompanyament a la inserció al mercat de treball i a la millora dels serveis públics d’ocupació.
  • Reforçar els serveis públics d’ocupació amb més personal orientador, imillorar la  intermediació pública en el mercat de treball, garantint la gratuïtat d’aquestes actuacions i del conjunt de les polítiques actives d’ocupació, per a totes les persones, i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació i no donar via lliure a les agències privades de col·locació i a les empreses de treball temporal.
  • Agilitar els processos d’acreditació de les competències professionals com a mesura per augmentar l’ocupabilitat de les persones amb més dificultats d’inserció al mercat laboral.

Comments are closed.