FeSMC – UGT de Catalunya signa el Conveni d’Articles Fotogràfics de Barcelona

Font: pixabay

FeSMC-UGT de Catalunya ha signat, aquest matí, el nou Conveni d’Articles Fotogràfics de Barcelona, un conveni que avança en beneficis socials i condicions laborals, entre les quals destaquen:

 • Vigència de 3 anys (2019-2021).
 • Increments salarials del 2,00% per a cadascun dels anys de vigència i amb efectes 01/01 L’abonament dels endarreriments del 2019 es farà abans del 31/12/2019.
 • Cap salari per sota dels 14.000 euros l’any 2021.
 • Reducció de jornada anual de 4 hores per a l’any 2020 i següents.
 • Descans de 20 minuts que es considerarà jornada efectiva de treball per a jornades superiors a 6 hores.
 • Complement del 50% per a les jornades de treball en diumenge i/o festiu.
 • Els permisos retribuïts començaran el primer dia laboral següent al fet causant.
 • Acumulació lactància: 19 dies laborals.
 • Regulació registre de jornada i control horari.
 • Inclusió de textos de registre de jornada, contractació de persones amb discapacitat, igualtat col·lectiu LGTBI, desconnexió digital, plans d’igualtat.
 • Adequació a la legislació vigent.

La FeSMC – UGT de Catalunya valora positivament aquest conveni per al conjunt dels treballadors i treballadores del sector, perquè avança en drets socials, garanteix el poder adquisitiu i permet que l’increment se situï per sobre de la inflació. També suposa un avanç en igualtat, en incorporar textos que garanteixen la igualtat entre l’home i la dona. Aquest conveni és una millora de  les condicions de treball i la qualitat i qualificació professionals per als treballadors i treballadores del sector. Alhora, l’acord segueix els continguts de l’AIC i l’AENC signats recentment.

Comments are closed.