FETE – UGT de Catalunya rebutja els PGE per al 2013, que suposen una pèrdua de poder adquisitiu del empleats públics docents per tercer any consecutiu

UGT-ProuFETE – UGT de Catalunya rebutja el projecte de Llei dels Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) per al 2013 presentats ahir a la tarda a la Mesa General de Negociació de les Administracions Públiques, ja que torna a incidir en el deteriorament de les condicions laborals dels empleats públics.

Un any més, els empleats públics estan en el punt de mira de les mesures restrictives del Govern central, que afecten directament el seu poder adquisitiu, l’ocupació i les seves condicions de treball.
El text recull la pèrdua de poder adquisitiu acumulada durant els dos últims anys (al voltant d’un 10% de mitjana amb caràcter general) i afegeix una nova congelació per al 2013, que situa la capacitat adquisitiva dels empleats públics en termes de l’any 2000.

La destrucció d’ocupació pública continuarà de manera imparable, amb una taxa de reposició del 0% (excepte comptadíssimes excepcions), complementada amb l’amortització de places vacants. En educació, la taxa de reposició serà de fins al 10%.

I encara que s’ha anunciat que s’abonaran les dues pagues extraordinàries l’any 2013, d’acord amb els drets retributius emanats de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, FETE – UGT de Catalunya espera que els treballadors públics no tornin a viure en sobresalt per les futures mesures restrictives de retallades que pugui tenir intenció d’introduir el Govern, bé per via parlamentària, bé per un altre Reial Decret. Cal recordar que la supressió de la paga de Nadal per al 2012 es va fer mitjançant Reial Decret.

També queden congelades les aportacions als plans de pensions.

Les Federacions de Serveis Públics i d’Ensenyament de la UGT de Catalunya consideren que el mer tràmit de convocatòria de la mesa per complir amb el protocol d’informar dels continguts del Projecte de Llei està lluny del diàleg i la negociació col•lectiva que es requereix i són preceptius quan es modifiquen les condicions laborals dels treballadors afectats per una decisió patronal, en aquest cas de l’Administració Pública.

Comments are closed.