FETE-UGT rebutja la desaparició de la jubilació anticipada voluntària per als funcionaris docents

aula-amplio2

Segons dades delel nostre sindicat, el 40% del professorat pateix alts percentatges d’estrès, superiors als d’altres sectors

La Federació d’Ensenyament de la UGT de Catalunya manifesta el seu rebuig a la intenció del Govern central de fulminar immediatament el sistema de jubilació voluntària anticipada a què es poden acollir els funcionaris docents que tenen 60 anys d’edat i 30 de serveis efectius cotitzats a qualsevol règim.

Actualment, la pensió està en funció del nombre d’anys de servei cotitzats conforme a l’haver regulador del Cos. Si s’implanta el Règim General de la Seguretat Social, s’amplia la jubilació als 65 anys i no es contempla la jubilació parcial a partir dels 61 anys, de manera que es comet una discriminació amb els empleats públics docents d’aquest país.

FETE – UGT de Catalunya reclama el manteniment de la jubilació anticipada voluntària del col·lectiu docent, ja que les especials circumstàncies de la seva tasca, juntament amb les responsabilitats de la seva funció i els conflictes generats per l’heterogeneïtat de l’alumnat, exigeixen unes bones condicions psicofísiques.

Els i les docents es troben cada vegada amb més obstacles a l’hora de fer la seva feina. És un col·lectiu considerat com dels principals afectats per trastorns d’origen psicosocial: l’estrès, la depressió, la fatiga psíquica o el ‘síndrome del cremat’, conegut com burnout. Segons dades dels estudis que realitza el nostre sindicat, el 40% del professorat pateix alts percentatges d’estrès, molt superiors en qualsevol cas als d’altres sectors professionals.

D’altra banda, estem convençuts que la jubilació afavoreix la incorporació d’un professorat més jove adaptat als nous reptes als quals ha de fer front l’ensenyament dels nostres dies, facilita la introducció d’especialistes en els centres i,  a més,  propicia la creació d’ocupació.

El manteniment de la jubilació anticipada i voluntària del professorat als 60 anys permet també homologar-se amb Europa. Si ens comparem amb els nostres col·legues de la Unió Europea, Espanya se situa dins del grup que tenen una edat de jubilació als 65 anys, amb l’excepció de Noruega, que és als 67; entre ells figuren Alemanya, Itàlia, Dinamarca i Irlanda, encara que el professorat es pot jubilar als 60 anys de forma anticipada. A Finlàndia i al Regne Unit els docents es jubilen amb 60 anys, sempre que hagin ingressat abans d’una determinada data. A Portugal, l’edat de jubilació és als 60, però està augmentant de forma progressiva a raó de sis mesos a l’any fins arribar a l’edat de 65 en 10 anys.

El Govern central ha plantejat als sindicats una proposta de mesures harmonitzadores del règim de classes passives de l’Estat per començar la negociació en la mesa de Funció Pública.

El nostre sindicat no admetrà cap document si no contempla el desenvolupament de la jubilació anticipada que recull l’Estatut Bàsic de Empleat Públic o el manteniment del sistema especial de classes passives, aspectes necessaris per poder negociar altres qüestions d’interès per al sector.

Per tot això, FETE – UGT de Catalunya considera que hi ha prou raons per exigir al Govern central el manteniment de la jubilació anticipada dels docents tal com recull l’actual sistema. Però, a més, no podem acceptar que es pretengui canviar de forma immediata el sistema de classes passives, pretenent integrar el col·lectiu en el règim general sense haver-hi hagut cap negociació i sense que aquesta suposi un canvi progressiu comparable al període que contempla l’acord social i econòmic.

FETE – UGT de Catalunya convocarà mobilitzacions en unitat d’acció amb els sindicats sectorials de l’ensenyament per exigir el manteniment de la jubilació voluntària anticipada dels docents.

Comments are closed.